Vrij zoeken


Zoekresultaat: 186 Project (en) gevonden

Projectnaam Doelgroep (org) Doel
Sterk Water, Waterpilot Amsterdam Zuidoostlob Gemeenten Aan de hand van concrete ontwerpvoorstellen en beheermaatregelen, huidige en toekomstige ontwikkelingsopgaven op het raakvlak van stad en land te belichten vanuit stedelijk en landelijk waterbeheer.
Plantage Zuid Rotterdam Gemeenten Doelstelling is aantonen hoe de invulling van de wateropgave kan bijdragen aan het transformeren van bestaande naar gewilde woonmilieus en daarmee aan een succesvolle stedelijke vernieuwing van de zuidelijke tuinsteden.
Oranjepolder Westland Gemeenten De doelstelling van de proeftuin is het oplossen van de wateropgave in combinatie met herstructurering van de glastuinbouw en andere ruimtelijke ontwikkelingen in de polder en mogelijk ook in combinatie met ontwikkelingen in de naastgelegen Oranjebuitenpolder.
Omgeving Schokland-Nagele Gemeenten Zoeken naar integrale oplossingsrichtingen voor de wateropgave in een gebied dat te maken heeft met bodemdaling.
Veemarktterrein Utrecht Gemeenten Onderzoeken welke maatregelen geschikt zijn om toe te passen binnen het gebied in het kader van hitte, water en ecologie.
Delft Zuidoost (vervolg) Gemeenten Invulling geven aan groenblauwe opgave voor de ontwikkeling van het gebied Delft Zuidoost.
Duurzaam grondwaterbeheer Ugchelen Gemeenten Saneren van verontreinigd grondwater. Lozen van koelwater op nieuw aangelegde Eendrachtspreng zorgt voor ecologisch beekherstel. Door minder volume afvalwater op zuiveringsinstallatie ontstaat hier een beter rendement.
Combinatie langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie Provincies De doelen van deze pilot zijn de volgende:
 • fysiek herstel van de linie (restauratie, zichtbaar maken);
 • de linie in hoofden en harten krijgen;
 • duurzame exploitatie.
Waterpleinen in Rotterdam Gemeenten Oplossing vinden voor tijdelijke opslag toenemende hoeveelheid neerslag als gevolg van niet kunnen wegstromen door aanwezige verharding.
Bodemenergie in Vleuterweide, Utrecht Gemeenten Realisatie van duurzame energievoorziening in nieuwbouwcomplex in centrum van Vleuterweide. Door bijhouden van verbruik gegevens optimaliseren van centrale.
Self supporting River System IJsseldelta Provincies SSRS is een nieuw concept voor duurzaam rivierbeheer, waarin de vraag hoe kan het riviersysteem meer self-supporting worden, centraal staat. De rivier is een dynamisch systeem, aanpassingen in de inrichting van het riviersysteem doen een nieuw natuurlijk evenwicht ontstaan. SSRS houdt in, actief zoeken naar andere natuurlijke evenwichten, waarbij bestaande knelpunten of problemen zichzelf oplossen als gevolg van de veranderde dynamiek.
De Utrechtse biowasmachine Gemeenten Integrale aanpak historische verontreinigingen veroorzaakt door onder andere chemische wasserijen en metaalbedrijven met oplosmiddelen in combinatie met warmte-koudeopslag (WKO). De komende dertig jaar moet de biowasmachine in samenwerking met omliggende WKO-systemen de vervuiling van het ruim zes vierkante kilometer tellende gebied binnen de perken houden.
Avenue2/de Groene Loper, Maastricht Gemeenten Gebiedsontwikkeling waarbij de bereikbaarheid en leefbaarheid van en in Maastricht wordt verbeterd door de ondertunneling van de A2.
Tuinstad Schiebroek-Zuid, Rotterdam Gemeenten Experimenteren met collectieve landbouw door stadsbewoners. Dit experiment kan uitgroeien tot verdergaande vorm van stadslandbouw.
Pilot Ugchelen Gemeenten De doelen van deze pilot zijn: - oplossen wateroverlast; - benutting van (schoon)water voor bedrijfsdoeleinden; - beekherstel; - besparing energieverbruik door Koude Warmte opslag in de bodem; - sanering (cq) beheersing van grondwaterverontreinigingen; - realisatie van optimale waterbalans in het gebied.
Pilot Roombeek Gemeenten Het herstel van de Roombeek en de afstemming van het grondwaterbeheer op de aanwezige (rest)verontreinigingen, de grondwateroverlast en de bestaande grondwaterwinning.
Actief Bodembeheer de Kempen Gemeenten De met zware metalen verontreinigde bodem in en rond de Nederlandse Kempen op een geaccepteerde wijze te beheren.
Nijmegen - Duurzame stad aan de rivier Gemeenten De gemeente Nijmegen werkt op vele fronten aan een duurzame stad. De ambitie is om als stad in 2015 klimaatneutraal te zijn. Deze ambities staan echter onder druk.
Project landsdekkend beeld Gemeenten Opstellen verwachtingenkaart voor bodemverontreiniging
Biowasmachine in het stationsgebied Gemeenten De ‘Biowasmachine’ bestaat uit drie onderdelen: het stimuleren en versnellen van biologische afbraak, controle over de verspreiding en mate van verontreiniging en de inrichting van een meetnet van peilbuizen verspreid in de ondergrond over het hele stationsgebied.
Ondergrondse bestemmingen Gemeenten Zwolle heeft een Visie op de Ondergrond opgesteld. Deze Visie op de Ondergrond hanteert de ruimtelijke inrichting en het ruimtegebruik zoals dat is vastgelegd in het ruimtelijke Structuurplan als uitgangspunt. De Visie gaat uit van vijf leidende basisprincipes:
 • ondergrondse bestemmingen en functies;
 • structurele inzet van de mogelijkheden van Koude Warmte Opslag en koppeling met grondwatersanering, waterwinning en peilbeheer;
 • gebiedsgerichte benadering van bodembeheer;
 • gebiedsgerichte combinatie van natuur, recreatie, landbouw, waterwinning en grondwaterbescherming;
 • structurele afstemming van vraag en aanbod van (grond)water en de koude- en warmte-capaciteit.
Gebiedsgericht grondwaterbeleid Gemeenten Met de gebiedsgerichte aanpak worden grootschalige grondwaterverontreinigingen op een kostenbesparende wijze aangepakt. De gebiedsbeheerder heeft één aanpak ontwikkeld voor meerdere grondwaterverontreinigingen. Daarnaast worden onderzoekskosten bespaard omdat een geval van verontreiniging niet afgeperkt hoeft te worden. Deelname aan de gebiedsgerichte aanpak is vrijwillig en een verontreiniging binnen het beheergebied kan ook gevalsgericht aangepakt worden door de probleemhebber. Met de afkoopstrategie wordt beoogd dat deelname aan de gebiedsgerichte aanpak voor probleemhebbers (financieel) aantrekkelijk is.
Praktijkscan gebiedsgericht grondwaterbeheer Gemeenten Verkrijgen van inzicht in hoe de gebiedsgerichte aanpak in de praktijk vorm krijgt. Met alle maatschappelijke voordelen van dien.
Polderbreed geeft meer energie! Gemeenten, Provincies Gemeenten, provincie en waterschap onderzoeken gezamenlijk welke gebieden aangewezen kunnen worden als interferentiegebied voor bodemenergie. Wij brengen in beeld wat de bestaande bodemenergiesystemen zijn, waar grondwateronttrekkingen plaatsvinden en combineren die informatie met bovengrondse plannen. Op basis hiervan maken wij een rapportage met aan te wijzen interferentiegebieden met bijbehorende regels voor deze gebieden. Hiermee ontstaan provinciedekkende kaarten voor een optimale benutting van de ondergrond voor bodemenergie.
Integreren duurzame benutting en bescherming ondergrond in Ruimtelijke planvorming in de Milieu Regio Arnhem, Communicatiestrategie Arnhemse ondergrond Gemeenten Ambitie is duurzame benutting en bescherming van de ondergrond te integreren in ruimtelijke planvorming in de mileuregio Arnhem, middels:
 • een inspiratieboek/handreiking ondergrond,
 • publieksvriendelijke communicatie gericht op duurzaam gebruik en bescherming van de ondergrond.
Professionaliseringhandhaving: bodemenergie Gemeenten Binnen de regio bestaat behoefte de handhaving te professionaliseren. De regio sluit zich hiervoor aan bij het ingediende PVA van de Milieuregio Arnhem MRA. Voor ondergrond staat de focus gericht op bodemenergie. De regio heeft hierbij behoefte aan een deskundige adviseur op dit terrein omdat onvoldoende kennis aanwezig is. Van ecosysteemdiensten bestaat onvoldoende beeld. Daarom wordt hier gekozen voor een verkenningsworkshop.
Oriëntatie thema Ondergrond en voorbereiding op AmvB Bodemenergie Gemeenten Oriëntatie op thema Ondergrond (standaardpakket). Voorbereiding op AmvB Bodemenergie (zie PvA).
Doelmatige inzet van WKO voor duurzame gebiedsontwikkeling Gemeenten Zie Plan van Aanpak. WKO is als speerpunt van beleid geformuleerd dat verder geconcretiseerd dient te worden en dient na een opgestelde kansenkaart verder te worden uitgewerkt in uitvoeringsplan(regulering/stimulering). ILB is daar benodigde steun bij.
Bodeminformatiebeheer in de Provincie Utrecht Gemeenten, Provincies Verschillende overheden verzamelen en beheren gegevens over de kwaliteit van de ondergrond. Op dit moment is het bij de Provincie Utrecht, maar ook bij gemeentes en milieudiensten binnen onze Provincie niet mogelijk om vanuit één informatiesysteem een volledig beeld te krijgen over de kwaliteit van de ondergrond op één locatie. Het databeheer is versnipperd aanwezig bij diverse overheden en dat beïnvloedt de actualiteit en kwaliteit van de data in negatieve zin.

Naast Europese en landelijke beleidsontwikkelingen (verdrag van Aarhus, E-government, Inspire-richtlijn)) maakt met name de toekomstige vorming van de regionale uitvoeringsdienst (RUD) het noodzakelijk om alle bodemdata van de Provincie, gemeentes en milieudiensten samen te voegen (het vormen van een zogenaamde 1-locatielijst). Dit is tot op heden niet geslaagd bij de Provincie Utrecht vanwege onder andere draagvlak bij de Provincie en betrokken gemeentes.
Het doel van het ILB-2 project was om naast een inventarisatie hoe bodeminformatiebeheer is geregeld bij verschillende gemeentes ook draagvlak te creëren bij deze gemeentes voor dit project om bodemdata te gaan samenvoegen. Met behulp van ILB-2 is geprobeerd een nieuwe impuls te geven aan dit bestaande project.
Kennisvergroting bodemenergie, interferentie, beleidsregels en Besluit bodemenergie Gemeenten, Provincies Wat willen we bereikt hebben op 31 december 2012?
 • Na afronding van het project kan elke gemeente een wel overwogen keuze maken of (en waar en wanneer) zij interferentiegebieden aan wil wijzen en of hiervoor beleidsregels wel/niet wenselijk en doelmatig zijn.
 • Deelnemende gemeenten hebben kennis van het besluit bodemenergiesystemen en zijn voorbereid op de nieuwe taak.
Ondergrond op gemeentelijke agenda Gemeenten, Waterschappen, Provincies Met behulp van Impuls Lokaal Beheer 2 willen we de kennis over ondergrond verbreden en nadrukkelijker op de agenda hebben bij gemeenten en waterschappen. Via het netwerk van het Drents Bodemberaad willen we dit bereiken. Provinciale expertise met betrekking tot ondergrond is beschikbaar om de ILB-adviseur hierin te ondersteunen, maar wel met de nadrukkelijke wens om een stap verder te komen in de vorm van een aanzet tot een regionale of gemeentelijke visie, ook in relatie tot de Rijksstructuurvisie voor de ondergrond (STRONG). Wat ons betreft is dit thema geslaagd als ondergrond nadrukkelijk op de gemeentelijke agenda’s komt te staan en een eerste aanzet wordt gemaakt doordat enkele individuele gemeenten hier ook daadwerkelijk mee aan de slag gaan.
Verbreding bodemverbredingsthema's t.b.v. actualisatie regionale bodembeleidsplannen. Gemeenten, Provincies, Waterschappen Het op de agenda zetten en verkennen van bodemverbredingsthema's, zodat deze bij de actualisatie van regionale bodembeleidsplannen meegenomen kunnen worden.
Visie ondergrond Gemeenten Opstellen van een visie ondergrond metpraktische instrumenten om bodemkansen te benutten. Vertaalslag maken naar een visie document op basis van beschikbare informatie uit een eerdere uitgevoerde verkenning. Met de opgedane kennis kan mogelijk een draaiboek gemaakt worden voor partners die ook willen, maar nog niet zo ver zijn in de ambitie.
Samenwerking in grondwaterbeheer Gemeenten, Provincies, Waterschappen Het opstellen amenwerkingsdocument voor grondwaterbeheer met aandacht voor vergunningverlening, handhaving, grondwateroverlast- en onderlast en RO ondergrond.
Visie op de ondergrondgemeente Zuidplas en bewustwording ondergrond Gemeenten, Provincies, Waterschappen
 • Het regelen/ordenen van bodemenergiesystemen en het gebruik van het grondwater, voor zover dit de bevoegdheid van de gemeente is
 • Het opstellen van een ondergrondagenda en handreiking voor de ondergrond voor de gemeente Zuidplas
 • Bewustwording creëren voor de overige gemeenten door middel van een “masterclass”
Opstellen van (gemeentelijke) ondergrondagenda's: Verbreding van het bodembeleid en verdieping van het ro-beleid in Zuid-Holland Zuid (Implementatie AmvB Bodemenergiesystemen). Gemeenten De AMvB Bodemenergiesystemen wordt 1 juli 2013 van kracht. Deelname aan ILB2 had voor de regio aanvankelijk als primair doel om deze AMvB te implementeren. Hierbij werd onder meer gedacht aan het opstellen van beleid (bijvoorbeeld een masterplan Bodemenergiesystemen). Bij de implementatie diende dan rekening te worden gehouden met het belang van de overige aspecten in de ondergrond. Het secundaire doel van deelname aan ILB2 zou daarbij dan ook het opstellen van een breder masterplan voor de ondergrond zijn op langere termijn (uiterlijk 2014). Gaandeweg is echter gebleken dat voor wat betreft bodemenergie eigenlijk geen behoefte was aan een impuls. Vanwege de reeds binnen OZHZ aanwezige kennis, bleek de regio meer gebaat bij specifiek technisch-inhoudelijke hulp. Die is buiten het ILB om gevonden bij een extern adviesbureau en de implementatie is inmiddels in volle gang. De echte impuls heeft voor de regio dan ook vooral plaatsgevonden binnen het secundaire doel (ondergrond). In feite zou je kunnen stellen dat de beide doelen met elkaar zijn verwisseld. Voor wat betreft het ondergrondtraject is in overleg met de ILB-adviseur gekozen voor een, binnen het ILB-traject, haalbare doelstelling. In eerste instantie zal worden ingezet op het creëren van draagvlak en bewustwording voor én over de ondergrond. En als einddoel voor het ILB zal met gemeenten samen een ondergrondagenda worden opgesteld. De doelstelling voor de langere termijn (het opstellen van een bredere visie/masterplan ondergrond) blijft nog als stip aan de horizon staan, maar is praktisch gezien niet haalbaar voor het huidige ILB-traject.
Lokaal toetsingskader Besluit bodemenergie Gemeenten Het formuleren van een lokaal toetsingskaderomtrent het Besluit bodemenergiesystemen en de vertaling van de regelgeving naar lokaal niveau.
Bodemenergie als duurzame energie Gemeenten, Provincies, Waterschappen Stimulering van het inzetten vanbodemenergie als duurzame energie. Daarnaast willen we als regio beleid maken, eventueel met behulp van een wko kansenkaart om te kunnen beoordelen waar bodemenergie zowel lokaal als regionaal het beste kan worden toegepast. Er zal een verkenning moeten plaats vinden waarin duidelijk wordt waar al WKO wordt toegepast en waar nieuwe mogelijkheden zijn. Uit deze verkenning moet blijken of een Masterplan nuttig en noodzakelijk is. Verder zou de AMvB bodemenergie meer bekendheid moeten krijgen bij de regiogemeenten.
Kansenkaart bodemgebruik Gemeenten De implementatie van de Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen in de eigen (gemeentelijke) organisatie.
Implementatie wetgeving bodemenergie Gemeenten Voorbereiding en implementatie wet- en regelgeving bodemenergie.
Samenwerkingsverband Milieutaken Oosterschelderegio (gedeeltelijk). Project: Verbreding bodembeleid (ondergrond) Gemeenten, Provincies, Waterschappen De verbreding van het bodembeleiddaadwerkelijk oppakken, gebruikmakend van de resultaten van het SKB-project Afwegingskader ondergrond (waarin Zeeland heeft geparticipeerd). Binnen ILB-2 hebben wij ons met name gericht op fase 1 (bewustwording/oriëntatie) en fase 2 (aansluiting zoeken) uit het ontwikkelmodel.
Verbreding bodembeleid Gemeenten, Provincies, Waterschappen De verbreding van het bodembeleiddaadwerkelijk oppakken, gebruikmakend van de resultaten van het SKB-project Afwegingskader ondergrond (waarin Zeeland heeft geparticipeerd). Binnen ILB-2 willen wij ons met name richten of fase 1 (bewustwording/oriëntatie) en fase 2 (aansluiting zoeken) uit het ontwikkelmodel.
Beleidsregels bodemenergie Gemeenten Implementatie masterplan bodemenergie dat in september 2012 gereed komt.
Ecosysteemdiensten onder de aandacht brengen van gemeenten, waterschappen en provincie Gemeenten, Waterschappen, Provincies Voor het thema’s ecosysteemdiensten hebben we in Drenthe gebruik maken van de standaardaanpak, maar dan wel helemaal toegespitst op de Drentse situatie, waarin natuur en landbouw belangrijke waarden zijn. Na het ontdekken van wat de ecosysteemdienstenbenadering voor de eigen regio inhoudt, hebben we aan de hand van praktijkvoorbeelden laten zien wat dit zoal voor ons kan betekenen.
Ecosysteemdiensten en gebiedsontwikkeling Gemeenten Toepassen ecosysteemdiensten in drieFriese gebieden waarin gebiedsontwikkeling gaande is. Tevens testcase voor inzet informatieknooppunt. Leerervaring voor toekomstige gebiedsontwikkelingen.
Quick scan ondergrond en ecosysteemdiensten Breda Gemeenten, Projectontwikkelaars, Drinkwaterbedrijven ‘Er wordt veel gesproken over de ondergrond, maar zijn er nu daadwerkelijk zoveel kansen? Laten we eens een Quickscan Ondergrond uitvoeren voor een groot project.’ Dit was de achterliggende gedachte die de aanleiding vormde voor de pilot.Het doel is dan ook: bezien welke kansen en bedreigingen de ondergrond herbergt in het Bredase stationsgebied, daarnaast bezien welke meerwaarde ecosysteemdiensten kunnen leveren in de gebiedsontwikkeling. Hiervoor wordt in grote lijnen de Triple-O aanpak gevolgd.
Sprokkelbosch op de kaart Gemeenten Het Sprokkelbosch is een waardevol, maar verrommeld en verdroogd buitengebied van ’s-Hertogenbosch. Hier verminderd van het belang van de landbouw, wat ruimte schept voor nieuwe functies en inrichting.Verwacht wordt dat er mogelijkheden zijn om het afkoppelen van hemelwater in de naastgelegen wijk Kattenbosch (Rosmalen, gemeente ’s-Hertogenbosch) uit te voeren als een ecosysteemdienst in de vorm van verdrogingsbestrijding en/of waterberging in Sprokkelbosch. Dit wordt geïntegreerd met herstel van het historische watersysteem en herinrichting van het gebied, gericht op de ecologische, en cultuurhistorische waarden en de huidige en toekomstige functies van het gebied.
Bodemfuncties en ecosysteemdiensten in gebiedsontwikkelingen Gemeenten, Provincies, Waterschappen De ambitie/doelstelling is dat de kansen van bodemfuncties breed onderkend en gewaardeerd worden en daardoor een plaats in gebiedsontwikkelingen krijgen. Wij willen dus doorpakken met ons al vastgestelde verbreed bodembeleid en het nadrukkelijker koppelen met economische en maatschappelijke waarde. Duurzame benutting van het natuurlijk kapitaal.
Ecosysteemdiensten in ruimtelijke ordening en beheer openbare ruimte Gemeenten Bewustwording kweken bij RO-ers en inrichters openbare ruimte zodat bij ruimtelijke plannen rekening wordt gehouden met ecosysteemdiensten en dat deze beter kunnen worden benut.
Website (www.gatotdebodem.nl) met Twentse voorbeelden Gemeenten Het doel van het project is het ontwikkelen van een website met een inventarisatie van wat al beschikbaar is over ecosysteemdiensten en de Twentse voorbeelden, met als doel het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Dit product dient vervolgens als input voor de presentatie voor het regionale portefeuillehoudersoverleg. Het volgende gezamenlijke einddoel is geformuleerd: De kansen van ecosysteemdiensten van de ondergrond worden op een praktisch toepasbare wijze in beeld gebracht bij ruimtelijke planvorming (de 3D benadering), dit voor een duurzame en doelmatige benutting van de ondergrond.
Duurzaam gebruik van de ondergrond in Zaanstad Gemeenten, Projectontwikkelaars Het doel is gedurende de pilot veranderd ten opzichte van de start van het ILB traject. Geïnventariseerd is:
 • Hoe wordt de ondergrond nu betrokken bij planvorming van bovengrondse ontwikkelingen?
 • Wat gaat er mis?
 • Wat moet er gebeuren (Plan van Aanpak hoe in 2013 vervolg te geven aan het gestarte traject).
 • Meerwaarde duurzaam bodemgebruik in complexe ontwikkelopgave zoals Hemmes terrein promoten en bekijken op welke manier de ervaringen voor andere ontwikkellocaties in Zaanstad kunnen worden toegepast.

Nader uit te werken:
 • procesbeschrijving duurzame benutting ondergrond,
 • verbeteren beschikbaarheid informatie,
 • verdienmodellen
Bodeminformatie interactief ontsloten Gemeenten Duurzaam gebruik van bodem en ondergrond, door de kwaliteiten van bodem en ondergrond vroegtijdig mee te nemen en mee te laten wegen in het ruimtelijk planproces. Als instrument hiertoe bodeminformatie (interactief) toegankelijk maken.
Boustienen Provincies Het project wil bereiken dat:
 1. het bodembeleid wordt vertaald in een facilitaire rol met een breed maatschappelijk belang;
 2. er een complete, integrale bodemvisie ontstaat door het uitdiepen en verbreden van bodemthema's;
 3. er een met andere partijen gezamenlijke bodemvisie wordt geformuleerd;
 4. deze in de praktijk wordt toegepast en uitgetest in voorbeeldgebieden;
 5. de bodemvisie wordt vertaald in een digitale bodematlas;
 6. deze werkwijze (bodem integraal meenemen bij inrichting en beheer van gebieden) wordt vastgelegd in een 'receptenboek', dat breed toepasbaar is.
WKO-potentie in relatie tot ijzergehalte en redox condities Provincies, Gemeenten Het project wil bereiken dat de WKO potentiekaart wordt verfijnd door informatie over ijzergehaltes en redoxcondities toe te voegen, zodat kan worden bepaald waar WKO kan worden toegepast.
Duurzaamheidsmeetlat Provincies Ontwikkelen instrument om het mogelijk te maken voor de provincie ruimtelijk- en bodembeleid te ontwikkelen, uit te voeren, te monitoren en te sturen.
Bodemdata voor dummies Provincies De pilot wil daarom bereiken dat bestaande bodeminformatie en –kennis dusdanig wordt ontsloten dat ook niet-bodemprofessionals en leken deze kunnen gebruiken. Dit levert een efficiëntieslag op voor zowel gebruikers als aanbieders (informatie wordt beter benut).
Bodemdata voor relationele bodemstudies Provincies Door het samenbrengen van bestaande bodemdata meer begrip krijgen in de samenhang tussen bodemparameters (en omgevingsfactoren) en dit begrip gebruiken om te sturen op duurzaamheidsbeleid.
Warmte-koude opslag (WKO) Provincies Waar biedt de ondergrond vanuit de kenmerken van de ondergrond kansen voor toepassing van open WKO-systemen. Waar liggen belemmeringen vanuit andere functies en waar zou toepassing van WKO juist moeten worden gestimuleerd?
Waterbodemkwaliteit Zwarte Water Provincies, Waterschappen Hoe kan de waterbodemkwaliteit binnen het Zwarte Water ondersteuning kan bieden aan de visievorming en het toekennen van functies aan deelgebieden binnen het Zwarte Water. Vormt de waterbodemkwaliteit een mogelijke belemmering voor realisatie van bepaalde functies?
Aardkundige waarden Provincies Het doel van de pilot is om de ambities uit de Omgevingsvisie, Visie op de Ondergrond en het beleidsvoornemen uit de Nota Samen & Overijssel handen en voeten te geven en tegemoet te komen aan de concrete vraag van gemeenten hoe aardkundige waarden in gemeentelijk beleid en planvorming kunnen worden opgenomen. De pilot zal enerzijds gericht zijn op kennis over aardkundige waarden en anderzijds op het versterken van de beleving van aardkundige voor burgers en toeristen. De gedachte is dat het inzetten van kwaliteiten van de ondergrond (zoals aardkundige waarden) dat bijdraagt aan de wil tot bescherming van en een kwaliteitsimpuls kan geven aan het landelijk gebied.
Ondergrond in structuurvisie en bestemmingsplan gemeenten binnen de provincie Overijssel Gemeenten Het ontwikkelen van bouwstenen en methodieken zodat de ondergrond door de gemeente in het RO proces kan worden meegenomen. Concreet toegepast in het bestemmingsplan Eekte Hazewinkel in Oldenzaal.
Inventarisatie en monitoring bodemkwaliteit EHS Provincies Het inventariseren van de bodemkwaliteit van de EHS in Gelderland, het daarmee vastleggen van de uitgangssituatie (kwantitatief) bij de start van het herstelprogramma voor de kwaliteit van de EHS. Tegelijkertijd wordt daarmee ook de nulsituatie vastgelegd voor de beheerplannen Natura 2000. En tenslotte: ontwikkelen en implementeren van een monitoringsystematiek bij het net gestarte natuurherstelprogramma, en de inrichting van nieuwe natuur.
Bodemreliëf en landschapskwaliteit: Kwaliteit van onderop Provincies Bevorderen van het gebruik door gemeenten en grote terreinbeherende organisaties van goede gegevens over de aardkundige en daarmee samenhangende cultuurhistorische kwaliteit van het bodemreliëf.
Brede Bodematlas Provincies Vraaggestuurd ontsluiten via een digitale bodematlas van bodeminformatie.
Gebruik bodeminformatie herinrichting randen Markermeer/IJmeer Provincies In 2006 kwam het verzoek van het Rijk aan provincies Flevoland en Noord-Holland: Ontwikkel samen met maatschappelijke organisaties, regiopartijen en overheden een Toekomstvisie voor het Markermeer-IJmeer. De opgaven voor het gebied Markermeer-IJmeer waren: woningbouw en infrastructuur, waterkwaliteit en ecologie, klimaatproof waterbeheer.
Bodemopbouw en grondwaterstanden Schokland en omgeving Provincies De pilot is bedoeld om informatie te genereren waarmee de bescherming van de archeologische waarden betrokken kan worden in het onderzoek en de besluitvorming over de toekomstige agrarische gebruikspotenties en daarmee samenhangend de kansen voor kavelruil voor het gebied, in het kader van het gebiedsproces (toekennen functies in het gebied, waarbij vooral landbouw en behoud archeologie een rol spelen):
 • Gebiedsdekkend inzicht in bodemopbouw en hydrologie;
 • Inzicht bodemgeschiktheid voor diverse functies en (landbouwkundig) gebruik, nu en over 20 jaar (effecten bodemdaling en klink).
Geothermie Noord-Oostpolder Provincies Informatie genereren en beschikbaar stellen aan tuinders in de glastuinbouwgebieden Ens en Luttelgeest. De provincie stimuleert bedrijven gezamenlijk op te trekken en wil hiervoor alle partijen van gelijke informatie voorzien.
Gebiedsontwikkeling Westflank Haarlemmermeer Gemeenten Toepassen lagenbenadering (RxM) in opstellen programma van eisen en masterplan door bodeminformatie te verzamelen en toe te passen in het proces. Nevendoel: opdoen ervaring met systematisch verzamelen, analyse van de informatie en beheren van bodeminformatie. Opstellen ‘handleiding’ ten aanzien van voornoemde, zodat werkwijze ook in andere gebiedsprojecten kan worden toegepast.
Landbouwstructuuronderzoek Provincies De pilot richt zich op het in meer detail verzamelen, ontsluiten en benutten van informatie en kennis over bodemeigenschappen die van invloed zijn op de geschiktheid van de bodem voor specifieke teelten in specifieke gebieden.
Veencheck Provincies Het doel van de pilot is om te checken (aan de hand van recent uitgevoerd bodemonderzoek en in het kader van het project uit te voeren aanvullende boringen) in hoeverre de bodeminformatie over de veengebieden nog adequaat is voor uitvoerings- en beleidsprojecten. Het gaat dus niet om het opnieuw bodemkundig uitkarteren van de veenbodems.
Implementatie Bodemvisie in Gouwe-Wiereke Provincies
Bodemdaling veenweidegebied Provincies, Waterschappen Het doel van de pilot was oorspronkelijk het ‘vertalen’ van de BVU, en eventueel aanvullen met bestaande noodzakelijke informatie, naar voor ruimtelijke planningsprocessen bruikbare ‘bodemgeschiktheidskaarten’ (BGK). Deze kaarten zouden inzicht moeten geven in de mate waarin de bodem op een bepaalde locatie geschikt is (te maken) voor bijvoorbeeld woningbouw, akkerbouw, en infrastructuur. Lopende het project is dit idee gewijzigd in het opstellen van een regionaal rekenmodel waarmee voor specifieke gebieden de bodemdaling kan worden berekend voor verschillende (pei-)scenario's.
Bodembiodiversiteit Provincies Ervaring opdoen met bodembiodiversiteit en de wijze waarop dit kan worden gewaardeerd.
Aardkundige waarden (AKW) Provincies Doel van het project is de AKW in Zeeland inzichtelijk te maken zodat ze worden herkend. Wat men hiermee wil bereiken is dat bij gebiedsinrichting meer rekening wordt gehouden met AKW. Het 2e doel, wat buiten deze pilot ligt, maar als onderdeel van de provinciale Bodemvisie kan worden beschouwd, is het integrale gebruik van bodeminformatie bij planvorming en gebiedsontwikkeling.
Niet-gesprongen explosieven (NGE) Provincies In kaart brengen risicogebieden NGE t.b.v. ruimtelijke ontwikkelingen.
WKO Provincies, Gemeenten Het doel van het project is om de toepassing van KWO te bevorderen en te stimuleren door KWO-kansen geautomatiseerd en laagdrempelig aan te bieden aan een breed publiek (eindgebruikers). Niet alleen wordt een WKO-kansenkaart opgesteld, maar wordt een quickscantool gemaakt die een inschatting maakt van de KWO-haalbaarheid bij een bepaalde bouwopgave op een bepaalde locatie.
Kansen in de ondergrond Provincies, Gemeenten, Waterschappen Doel van het project is tweeledig: -kansen voor bodemenergie inzichtelijk maken en de betrokken projectmedewerkers van provincie en gemeenten handvatten aan te reiken om energieopslag te stimuleren door WKO tijdig onder de aandacht te brengen van ontwikkelende partijen, zoals projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Het gaat hierbij ook om andere (ondergrondse) belangen die een WKO-project kunnen frustreren; -bewustmaken van gemeentelijke beleidsmedewerkers dat het hebben van een ondergrondse functiekaart net zo vanzelfsprekend moet zijn als een bovengrondse functiekaart.
Geomorfologie Provincies Het doel van de pilot is daarom: het bruikbaar maken van de geomorfologische kaart voor projecten en het maken van afgeleide kaarten door deze te actualiseren en te verfijnen tot een schaal van 1 : 10.000.
Karteren boomgaarden Provincies, Gemeenten Doel van het project is het maken van een kaart voor Zeeland met daarop de (voormalige) DDT-verdachte boomgaarden, indeling naar periode van gebruik en type bestrijdingsmiddel.
Geothermie Provincies De doelen van de pilot zijn: inzicht krijgen in de potentie van geothermie en agenderen van geothermie op de beleidsagenda.
Visualisatie aardkundige waarden Provincies Doel van het project is met andere woorden om beschikbare aardkundige bodeminformatie als het ware te vertalen in termen en beelden die begrepen worden door de ontvanger. De bodeminformatie wordt hiervoor op een andere manier (3D) grafisch gepresenteerd, waarbij de geografische component letterlijk een extra derde dimensie krijgt.
Mijnsteen Provincies Het doel van de pilot is: verzamelen en ontsluiten van de informatie over aard en omvang van de grond- en oppervlaktewaterverontreiniging als gevolg van de aanwezigheid van mijnsteen. De gegevens worden in een GIS bijeengebracht. Tot slot heeft de pilot tot doel te inventariseren welk aanvullend onderzoek noodzakelijk is.
Op weg naar gebiedsgericht grondwaterbeheer in vier dimensies Provincies Het doel van de pilot is om geografisch inzicht te geven in de ligging en eigenschappen van de grondwaterverontreinigingen om vervolgens een goede informatiebasis te leggen onder de uitvoering van gebiedsgericht grondwaterbeheer. Het denken over bodeminformatie zal worden verlegd van puntinformatie naar ruimtelijke informatie (zoveel mogelijk 3D) en op termijn naar temporele informatie (4D). De scope van deze pilot beperkt zich tot het bouwen van de informatiebasis. Het projectresultaat moet één van de bouwstenen worden waarmee partijen een afweging kunnen maken of het instellen van gebiedsgericht grondwaterbeheer zinvol is. Daarnaast wordt het projectresulaat gebruikt bij het opstellen van de visie op de ondergrond.
Westflank Haarlemmermeer Gemeenten Via integrale gebiedsontwikkeling integratie van woningbouw, infrastructuur, groen, waterbeheer en waterberging te realiseren en op elkaar af te stemmen.
Amsterdam Zuidas Gemeenten Ontwikkelen van toplocatie voor wonen, werken, leren en ontspannen door de te investeren in ruimtelijke kwaliteit en mobiliteit.
Utrecht Centraal Gemeenten Ontwikkeling van nieuw stationsgebied dat een verbindende schakel vormt in de stad. Aandacht voor mobiliteit (verdubbeling van aantal reizigers), ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.
As Leiden-Katwijk Gemeenten, Provincies Gebiedsontwikkeling in gebied met unieke combinatie van landschappelijke kwaliteit, ruimte en hoogwaardig kennispotentieel.
Rotterdam Centraal Gemeenten Gebiedsontwikkeling stationskwartier waarbij station en omgeving geschikt wordt voor verwerken van meer reizigers.
Zuidplaspolder Gemeenten Het doel in deze gebiedsontwikkeling is het realiseren van een productie- en genietingslandschap met aandacht voor duurzame vernieuwingen op gebied van energie, logistiek en wonen. Door centraal gestuurde ontwikkeling wordt verrommeling tegengegaan.
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum Gemeenten Het realiseren van een duurzame waterstandsdaling en goede hoogwaterveiligheid door het opnieuw openstellen van de oude Maasarm bij Ooijen-Wanssum. Dit in combinatie met natuurontwikkeling van een aaneengesloten waterrijklandschap, de economische ontwikkeling van het gebied en het behoud en de versterking van de leefbaarheid van het gebied.
Sporen in Arnhem Gemeenten Ontwikkeling stationsgebied om capaciteitsuitbreiding te realiseren met de doelstelling om alle vervoersvormen onder één dak te concentreren.
A2 Passage Maastricht Gemeenten Gebiedsontwikkeling waarbij de bereikbaarheid en leefbaarheid van en in Maastricht wordt verbeterd door de ondertunneling van de A2.
Scheldekwartier Vlissingen Gemeenten Anders omgaan met verontreindigde bodem in een brede benadering van de ondergrond en duurzame (leef)kwaliteit
Stationskwartier Breda Gemeenten Gebiedsontwikkeling (Coulissengebied) volgens ecosysteemdienstenbenadering
Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Provincie NoordBrabant Gemeenten, Provincies, Waterschappen Bevorderen van gebiedsgericht grondwaterbeheer in Provincie Noord-Brabant
Visie Ondergrondse Ruimte Gemeenten, Projectontwikkelaars Transformeren van het sectorale bodembeleid naar een samenhangend beleid voor de ondergrond. Hierbij worden de gebruikers van de visie, namelijk de burger/communities (of bedrijven/vereningingen) in Haarlem als uitgangspunt genomen.
Carrousel ondergrond en ordening Gemeenten, Provincies CoP voor integrale vraagstukken rond ruimtelijke ontwikkeling en ordening van de ondergrond.Overheden en kennispartners wisselen kennis, ervaringen en inzichten uit en starten projecten op die voor de praktijk relevant zijn. Deelnemers van verschillende overheidsniveaus en andere partners zoeken elkaar in de Carrousel actief op om goed samen te kunnen werken. Zij koppelen elkaars creativiteit en hands-on mentaliteit aan beleid, afgeronde en lopende projecten. Dit levert resultaten op voor een duurzaam gebruik van de ondergrond in beleid en in de uitvoering. De Carrousel is een initiatief en samenwerking van de kennisnetwerken SKB en COB.
Veenweidegebied Groene Hart Natuurorganisaties, Ondernemers in de landbouw Het project Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden legt het verband tussen bodembiodiversiteit en de functies van de bodem ('ecosysteemdiensten'). Kan biodiversiteit, bijvoorbeeld het aantal wormen, een indicator zijn voor productie of capaciteit voor waterberging? Het project is uniek in zijn brede opzet en de focus op veenbodems. Het project richt zich naast de productiefunctie en natuurwaarden ook op bufferfuncties zoals waterbergend vermogen en het klimaat. Het project levert een concreet monitoringsinstrument op voor gebruikers van de bodem (boeren en natuurbeheerders) om bodemkwaliteit beter te kunnen beoordelen en sturen.
Aardbei op weerbare bodem Ondernemers in de landbouw Door het project wordt kennis gegenereerd over de oorzaken voor het ontstaan van een goede bodemgezondheid op het bedrijf.
Handreiking Masterplannen Bodemenergie Gemeenten, Provincies Het benutten van bodemenergie is een van de vele vormen van bodemgebruik, zoals grondwateronttrekking voor drinkwaterbereiding, ondergronds bouwen en bescherming van archeologische waarden. Wanneer sprake is van drukte in de ondergrond, is er behoefte aan ordening om vraag en aanbod van ondergrondse ruimte op elkaar af te stemmen. Hiermee wordt op termijn bijgedragen aan een optimale inrichting van de ondergrond, waarbij zoveel mogelijk ruimte beschikbaar blijft voor de verschillende vormen van ondergronds ruimtegebruik.
Bewust herstel natuurlijke buffercapaciteit van de bodem Ondernemers in de landbouw, Waterschappen, Provincies Eerste doelstelling van het project was om bestaande kennis beschikbaar te maken voor de agrarisch ondernemers en deze kennis te vertalen tot praktisch uitvoerbare maatregelen voor het gebied.Tweede doelstelling van het project was om een uitgewerkt plan van uitvoering op te leveren voor het vervolg van dit project. In het eindrapport wordt de inhoudelijke onderbouwing van maatregelen gegeven en wordt het proces en vertaling van deze kennis tot uitvoerbare maatregelen beschreven.
Kabels en leidingen in grondexploitatie Gemeenten Gekozen is voor een verdeling van het project in drie onderdelen:
 1. Inzicht verschaffen in de investeringen (kosten en ook dekking) die bij stadsontwikkelingen met geoptimaliseerd ruimtegebruik worden gedaan in energie- en nutsinfrastructuur (huidige stand van zaken);
 2. Inzicht in de relatie van deze investeringen met de grondexploitatie (= kosten en opbrengsten);
 3. Inzicht in de relatie van deze investeringen met de vastgoedexploitatie (= kosten en opbrengsten).
Herstel van met nutriënten verzadigde landbouwbodems naar vitale natuurgronden met perspectief op duurzame melkveehouderij en streekproducten. Ondernemers in de landbouw Het half-natuurlijke landschap dat in de loop der eeuwen in Nederland ontstaan is, wil men behouden langs de Overijsselse Vecht. Dit betekent dat men de natuur “niet zijn gang kan laten gaan”, maar dat het behoud gericht is op het in stand brengen en houden van het half-natuurlijke landschap zoals dat bestond voor de introductie van de intensieve landbouw en veeteelt. De wens van de provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en DLG als eigenaar van de gronden en het Waterschap Groot Salland is het landschap, bodem, vegetatie, kwel, hydrologische eigenschappen en waterbergend vermogen terugbrengen in de staat voor circa 1920. Een oplossing wordt gezien in het beheer door melkkoeien in combinatie met fysieke ingrepen in het landschap. Het beheer moet leiden tot uitmijning van de nutriëntrijke bodems. Echter, er moet wel een kostendekkend en economisch rendabel bedrijfssysteem op deze gronden mogelijk zijn. Dit doel is alleen te bereiken door meerwaarde te creëren die de producten van het gebied leveren. Om dit doel te bereiken moeten alle schakels in de keten van beheersinstantie, primaire producent tot en met de consument de meerwaarde zien van het beheer van natuur door melkvee. Onderzoek naar bodem en hydrologie in relatie tot vegetatieontwikkeling en – productie moet richting geven aan het inrichtings- en beheerplannen, waarin ruimte moet zijn voor een rendabele melkveehouderij. Dit unieke concept is een voorbeeld voor nieuwe initiatieven in Nederland. Kennis over het proces en de behaalde resultaten zullen via betrokken organisaties, (vak) literatuur en social media verspreid worden.
Stimulering van ziektewering in de bodem door toevoeging van organische reststromen Ondernemers in de landbouw In dit project willen we kennis verder ontwikkelen tot een praktijkrijpe toepassing voor het verhogen van de ziektewering in de bodem tegen relevante bodempathogenen. Hiervoor moeten de volgende vragen beantwoord worden:
 1. Zijn er goedkope reststoffen met een vergelijkbaar ziektewerend effect als chitine en gist?
 2. Treedt ziektewering ook op in het veld onder praktijkomstandigheden?
De relatie tussen kringlooplandbouw, bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten: de Noardelike Fryske Wâlden als inspirerend voorbeeld. Ondernemers in de landbouw Kringlooplandbouw kenmerkt zich door een ander landgebruik, andere inzet van mest en kunstmest en ander diermanagement. Doel van het project is analyse van de relatie tussen kringlooplandbouw, bodemkwaliteit en de levering van ecosysteemdiensten op bedrijfsniveau, de vertaling naar gebiedsniveau en het zoeken naar indicatoren voor zelfsturing door boeren. Life Cycle Assessment wordt gebruikt voor de integrale beoordeling van 9 kringloopbedrijven in Friesland. Vanuit deze bedrijfsgegevens wordt opgeschaald naar regioniveau. Beide analyses gebruiken reeds bestaande datasets over een reeks van jaren. Er worden aanvullende gegevens over historisch en actueel landgebruik aan toegevoegd. Aan de hand van de integrale analyse en van gesprekken met de boeren en de milieucoöperatie worden indicatoren voor zelfsturing ontworpen. De resultaten zijn een rapport over kringlooplandbouw, bodemkwaliteit, ecosysteemdiensten op bedrijfs- en gebiedsniveau en een voorstel voor indicatoren. De resultaten van het project worden uitgedragen van de mogelijkheden van kringlooplandbouw en van zelfsturing door een groep/organisatie van boeren.
De start van geothermie in de provincie Noord-Brabant. Ondernemers in de landbouw, Gemeenten Doel is om geothermieprojecten mogelijk te maken in Noord-Brabant, waardoor de uitstoot van CO2 jaarlijks met ruim 2.5 Mton wordt gereduceerd en grootschalige verduurzaming van de bestaande bouw en industrieën wordt gerealiseerd. Het probleem is onbekendheid met de ondergrond en hoge kosten om individueel het benodigde geologische onderzoek te laten uitvoeren en een tekort aan kennis en ervaring met geothermie bij de deelnemende eindgebruikers en beleidmakers. Door dit project samen uit te voeren, wordt een kosteneffectievere aanpak gehanteerd en wordt voorzien in de noodzakelijke inhoudelijke begeleiding. Een aantal aspecten is vernieuwend aan dit project en dragen daarmee bij aan de kennisontwikkeling van geothermie in Nederland. Het is nieuw dat een dergelijk brede groep deelnemers in het voorgestelde platform gezamenlijk optrekken in het beoogde leerproces en dat dit initiatief (inter-)nationale experts en verzekeringsmaatschappijen in een vroeg stadium betrekt. Daarnaast is de bekkenmodellering een nieuwe methode die de toepassing van geothermie in Nederland vergroot.
Meer met bodemenergie Provincies Het project gaat in op de maatschappelijke functies die de ondergrond kan vervullen, met als prominent onderdeel bodemenergie. Het project wil een gefundeerd antwoord geven op de verschillende onderzoeksvragen op het gebied van ondergrondse energie-opslag in de vorm van WKO en zal in het kader van DOO worden uitgevoerd.
Verankering van de baten van ondergrond Gemeenten, Provincies Het hoofddoel is het stimuleren van de creatieve sector door creatieve ondernemers een werkplek te bieden. Het nevendoel is het verbeteren van het woon- en werkklimaat op kleine en grote locaties waar herontwikkeling moet plaatsvinden. Bijvoorbeeld: Wat zijn de effecten van grootschalige energieopslag op het bodemsysteem en op de verontreinigingen die daarin kunnen voorkomen? Hoe voorkom je dat die systemen elkaar beïnvloeden? Hoe kun je functies zoals grondwatersanering en WKO slim combineren en komen tot vernieuwende toepassingen? De overheid heeft de antwoorden op deze vragen nodig voor het formuleren van haar beleid, maar daarvoor is nog wel onderzoek nodig: ook naar de vraag hoe WKO bijvoorbeeld duurzaam te combineren is met de eisen vanuit de Kaderrichtlijn Water.
Handreiking juridische helderheid grondwaterbeheer Gemeenten, Provincies De handreiking geeft inzicht in hoe het grondwater in juridische zin geregeld is in relatie tot het bodembeheer en de ruimtelijke ordening en helpt overheden en marktpartijen op weg aan de hand van concrete cases.
Bodemkwaliteit voor natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond in Drenthe Natuurorganisaties, Ondernemers in de landbouw Het traditionele verschralingsbeheer dat wordt toegepast op voormalige landbouwgronden die worden omgezet in natuur, leidt vaak niet of te langzaam tot het gewenste resultaat. Ook afgraven van de verrijkte bovengrond is niet altijd even succesvol, kostbaar en niet duurzaam. Het consortium wil daarom nagaan wat de effectiviteit is van alternatieve maatregelen en richt zich daarbij vooral op fosfaatuitmijning. Daartoe is een pilotgebied in een beekdal in Noord Drenthe geselecteerd, dat recent uit de landbouw is gekomen. Aangezien effecten van beheersvarianten naar verwachting enkele jaren vergen wordt voorgesteld daar gedurende een periode van 5 jaar een praktijkexperiment en een veldproef uit te voeren. Het praktijkexperiment is bedoeld om in het gebied van 75 hectare ervaring op te doen met uitmijning, die in samenwerking tussen Staatsbosbeheer en agrariër(s) wordt uitgevoerd. Dit past binnen het concept van bodemdiensten. In de veldproef worden in kleine veldjes een aantal uiteenlopende beheersvarianten aangelegd ter beantwoording van een aantal kennisvragen. Communicatie en kennisoverdracht zal op diverse manieren plaatshebben, door het organiseren van bijeenkomsten in het gebied met verschillende doelgroepen, door jaarlijkse rapportages, een nieuwsbrief, artikelen voor vaktijdschriften en een presentatie tijdens het Bodembreed-symposium.
Sturen op basisafvoer Waterschappen, Provincies, Gemeenten, Natuurorganisaties Dit onderzoek moet kennis opleveren over de relatie tussen grondwatersysteem en oppervlaktewatersysteem en de invloed van menselijke ingrepen en klimaatverandering op de basisafvoer van het oppervlaktewatersysteem en op grondwaterstanden. Op basis daarvan kunnen effectieve maatregelpakketten worden opgesteld voor de beschikbaarheid van water in droge periodes.
Integraal gebiedsgericht grondwaterbeheer gemeente Coevorden Gemeenten Doel van het project is: 1) een door alle stakeholders gedragen plan van aanpak om gebiedsgericht grondwaterbeheer te implementeren en 2) het creëren van een spoorboekje voor het opstellen van gebiedsgericht grondwaterbeheer.
Afwegingskader Ondergrond voor provincies en gemeenten Gemeenten, Provincies, Waterschappen De doelstelling van het project is om te komen tot een handzaam en praktisch toepasbaar en herkenbaar afwegingskader. Daarnaast moet het afwegingskader uitdagen tot een creatief zoekproces naar mogelijkheden/kansen van de ondergrond bij planontwikkeling, waarbij ook pro-aktief wordt nagedacht over toekomstige ontwikkelingen.
Duurzaam doenderzoek in de Zeeuwse delta - Ecosysteemdiensten in de praktijk Gemeenten, Provincies Duurzaam beheer van ondergrond, bodem en landschap, en het werken met ecosysteemdiensten blijkt voor partijen in duurzame ontwikkeling vaak moeilijk toepasbaar. Dit project wil samen met vertegenwoordigers van een tiental duurzaamheidsinitiatieven de benutting van ecosysteemdiensten identificeren, en nagaan waar deze eventueel bescherming behoeven. Door de participatieve werkwijze wordt de opgedane kennis direct in de duurzaamheidsinitiatieven verankerd. Bovendien doen alle partners in dit SKB-project kennis op over hoe die inpassing zou moeten gebeuren bij andere of toekomstige initiatieven. Deze kennis zal worden overgedragen via educatieprogramma’s, uitwisseling met andere SKB-projecten en via een slotbijeenkomst. Onderzoek en doen: Doenderzoek
Gezocht: opbergruimte voor duurzame warmtetoepassingsmogelijkheden/ warmteopslag bij verduurzaming energievoorziening gebouwde omgeving Provincies De doelen zijn: 1) ontwikkeling van ontwerpnormen voor ondiepe en fijnzandige aquifers, 2) vaststellen van het juridisch kader van HT-opslag, 3) inzicht geven in welke bepalende parameters het rendement beinvloeden, 4) in kaart brengen van de randvoorwaarden van financieel rendabele toepassing van HT-opslag en 5) inzicht in de totale haalbaarheid van HT-opslag aan de hand van twee pilots.
Duurzaam omgaan met de gebiedsgerichteaanpak van verontreinigd grondwater Provincies, Gemeenten De methode DOG, "Duurzaam Omgaan met de Gebiedsgerichte aanpak van verontreinigd grondwater", geeft handen en voeten aan het kiezen van het meest duurzame en breed gedragen scenario voor de (gebiedsgerichte) aanpas van verontreinigd grondwater. Het is een afwegingskader waarmee overheden en probleembezitters de meest duurzame strategie voor de aanpak van verontreinigd grondwater kunnen bepalen en onderbouwen. Toepassing van het kader toont de meerwaarde of de baten van de gebiedsgerichte aanpak in het brede perspectief van duurzaamheid aan.
Prestatie-instrument duurzame inrichting ondergrond Gemeenten DPL Ondergrond is een communicatieinstrument waarmee de ondergrondse ruimtelijke ordening een heldere plek kan krijgen in het planproces. In dit project is een prestatie-instrument ontwikkeld voor duurzame inrichting van de ondergrond, dat een overzicht geeft van de ondergrondthema's die relevant zijn in gebiedsontwikkeling. Doelen van de DPL-berekening zijn: 1) Integraal inzicht in de duurzaamheid van wijken, 2) Sterke en zwakke punten voor duurzaamheid in beeld brengen, 3) Kansen voor verbetering in beeld brengen, 4) Varianten van plannen vergelijken, 5) Kwantificeren en communiceren van ambities en 6) Het vergemakkelijken van de communicatie tussen ondergrondexpert en RO'er.
MER InTegreert Ecosysteemdiensten (MERITE) Gemeenten, Provincies Het MERITE-project beoogt de potenties van ecosysteemdiensten voor m.e.r. verder te onderzoeken. Het doel van deze idee-fase is het vinden van geschikte m.e.r.-case studies om de meerwaarde van een ESD-benadering te toetsen.
Geothermie Manifestatie Gemeenten, Provincies Het doel van de Geothermie Manifestatie is: 1) samenbrengen van partijen (gemeenten, provincies, bedrijfsleven) die iets met geothermie zouden willen of daartoe al (de eerste) stappen hebben ondernomen; 2) samenbrengen en delen van praktijkkennis en -ervaringen tussen partijen, gericht op: - hoe kom je tot de toepassing van geothermie in stedelijk gebied? - Wat zijn succesfactoren, welke knelpunten kom je tegen en hoe los je die op? 3) Relatie tussen geothermie en andere maatschappelijke opgaven in stedelijk gebied laten zien; 4) Nieuwe kennisvragen identificeren. Tijdens de manifestatie zal bekeken moeten worden binnen welk programma of project die geïdentificeerde kennisvragen opgepakt kunnen worden; dat zou kunnen via het SKB innovatieprogramma, maar mogelijk ook via het Platform Geothermie, het (beoogde) NOPG1 of andere lopende trajecten. Deze vier doelstellingen worden zoveel mogelijk bereikt door samenwerking met reeds bestaande netwerken en initiatieven en een podium te bieden voor lopende initiatieven rondom de toepassing van geothermie. Daarmee wordt de Geothermie Manifestatie niet ‘het zoveelste initiatief’, maar juist een verbindende factor.
Warmte en Koude Opslag, waar voor je geld! Gemeenten, Provincies Doelstelling van het project is om instrumentarium te ontwikkelen waarmee de energie-efficiency van gebouwen (het WKO-bronsysteem, omzetting en afgifte van warmte en koude) gemaximaliseerd kan worden.
Kijk eens wat vaker onder de graszode Ondernemers in de landbouw Monitoren en modelleren van positieve effecten duurzaam bodembeheer op vochthuishouding.
Ontwerpen met de ondergrond Gemeenten, Provincies Integratie ondergrond in stedenbouwkundige ontwerpen. Een belangrijke uitdaging daarin is het verbeteren van het afstemmingsproces tussen boven- en ondergrond om zodoende tot een beter ruimtelijk ontwerp voor de (her)inrichting van stedelijk gebied te komen. Dit is inclusief de inrichting van de ondergrond door in het ontwerp beter rekening te houden met de eigenschappen van de reeds geroerde bodem en ondergrond en met de daarin aanwezige kabels, leidingen en bouwwerken.
De ondergrond in het bestemmingsplan Gemeenten, Provincies Inzet van bestemmingsplan bij ordenen van de ondergrond. Het project heeft als doelen: 1) aan de hand van enkele concrete projecten een bestemmingsplan opstellen voor gebruik van de ondergrond, 2) proberen de wereld van de RO en die van de sectorale ondergronddeskundigen te verbinden zodat zij meer begrip krijgen voor elkaars rol in het opstellen van een bestemmingsplan, 3) de opgedane kennis toegankelijk maken voor derden in de vorm van een handleidng.
GGb Noord-Brabant: Bestuurlijke Agenda en uitvoeringsprogramma 2012 - 2014 Gemeenten, Provincies Agenderen gebiedsgericht grondwaterbeheer op bestuurlijke agenda en deze aanpak bestuurlijk faciliteren
Screening van hot spots van nieuwe verontreinigingen in de bodem en het grondwater: het doorbreken van de vicieuze cirkel Provincies, Waterschappen Door middel van screening kennis te vergaren over de aanwezigheid van nieuwe verontreinigingen in bodem, grondwater en oppervlaktewater. Handvatten te leveren voor toekomstig milieubeleid en -beheer ten aanzien van deze stoffen in bodem, grondwater en oppervlaktewater.
Nederlandstalige Community of Practice Ecosysteemdiensten (CoP-ESD) Gemeenten, Provincies Het delen van de passie voor praktijktoepassing van het ESD concept, en door regelmatige interactie met elkaar, leren om het ESD concept beter in praktijk toe te passen.
Buisleidingstraat Gemeenten, Projectontwikkelaars, Provincies LSNed is voornemens om op de Brabantse Wal in West-Brabant een gebiedsgericht pilotonderzoek te starten naar andere vormen van beheer en gebruik van de buisleidingenstraat.
Ontwikkeling van natuur in voormalige landbouwgebieden: nieuwe vormen van beheer en financiering voor landschap en natuur Natuurorganisaties In gebieden die aan de landbouw onttrokken zijn en tot natuurgebied omgevormd worden zijn de bodemprocessen essentieel om tot herstel van soortenrijke vegetaties te komen. De behoefte is groot om de bodemprocessen, de invloed van de biodiversiteit in de bodem en de invloed van bodemorganismen beter te begrijpen, waardoor de ontwikkeling van de natuur bevorderd kan worden. In deze showcase willen we de kennis en ervaring die in vijf gebieden ontwikkeld wordt met elkaar vergelijken en deze kennis onderling uitwisselen en praktijkproeven uitvoeren.
Duurzame grond onder Hollandse melk Ondernemers in de landbouw Via deze showcase zullen wij laten zien hoe economische en ecologische voordelen van kringlooplandbouw te onderbouwen zijn en op welke wijze duurzaamheid gestimuleerd kan worden met marktprikkels.
Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Natuurorganisaties, Ondernemers in de landbouw Binnen gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta zullen nieuwe allianties tussen water, ruimte, economie en ondergrond concreet kunnen worden gemaakt. Binnen deze context willen we de ondergrond een volwaardige plek gaan geven. De doelen van de verkenningsfase zijn:
• Het verkrijgen van inzicht in de rol van de ondergrond binnen het Deltaprogramma door het uitvoeren van de vier deelprojecten;
• Het leveren van input voor het Lange Termijn Perspectief en Stadshagen+;
• Het leveren van de benodigde informatie voor de go/no go beslissing in februari/maart 2013.

Om deze doelen te realiseren zijn vier deelprojecten geformuleerd, met vier deelproducten als resultaat, namelijk:
• Deelproduct 1 (DP1): analyse van de kennisvragen vanuit de ondergrond. Dit deelproject is uitgevoerd door Deltares. Een onderdeel omvat ook een reflectie op de projecten van het UP IJVD vanuit de ondergrond;
• Deelproduct (DP2): het inbrengen van bouwstenen vanuit de ondergrond binnen de twee lange termijn perspectieven, deels gebeurd via de werksessies;
• Deelproduct 3 (DP3): een verkenning van de inzet van de ondergrond binnen een duurzame ontwikkeling van de Zwolse wijk Stadshagen (Stadshagen+);• Deelproduct 4 (DP4): het opstellen van een onderzoekagenda en projectplan voor het vervolg van de showcase, gebaseerd op de resultaten van de andere drie deelproducten en inbreng van alle gebiedspartners.
Water, bodem en groen, een natuurlijke alliantie; Gebiedsproces Waterschap Vallei en Veluwe Gemeenten, Provincies, Waterschappen Deze showcase zet fors in op het verminderen van de kerndilemma’s bij ruimtelijke ontwikkelingen en ondergronds ruimtegebruik: onbekendheid, het accentueren van de eigenheid, en het benutten van de ontwikkelingsgerichte mogelijkheden van de ondergrond. Hierdoor wordt een kader gemaakt voor herijking van kosten en baten én voor de gewenste/ noodzakelijke eigendomsverhoudingen.
De bodem als basis voor duurzame landbouw en schoon water; het kán en we laten het zien! Ondernemers in de landbouw Op de akker- en tuinbouwbedrijven op de Zuidoostelijke zandgronden zijn de knelpunten bij het verenigen van landbouwkundige en milieukundige doelen het grootst. Dit betekent een grote uitdaging, maar ook een grote kans. Als het daar lukt, moet het overal kunnen. Op de bedrijven worden tools en hulpmiddelen ingezet om via goed doordachte maatregelen te werken aan de realisatie van uiteenlopende doelen. Daarbij maken we gebruik van resultaten van onderzoek die op regionale proefbedrijven zijn gerealiseerd. We werken toe naar succesverhalen.
Ecosysteemdiensten in de Westelijke Veenweiden Gemeenten, Provincies Triple-O benadering toepassen bij gebiedsontwikkeling
Veerweggebied Culemborg Gemeenten, Provincies Beantwoording van de vraag: wat kan het Veerweggebied bijdragen aan de ontwikkeling van Culemborg.
Leiden Bio Science Park (LBSP) Gemeenten, Provincies, Projectontwikkelaars Vanuit ecosysteemdiensten en aanpak Triple-O te kijken naar de ontwikkeling van het Leeuwenhoekpark.
Stadshavens Rotterdam Gemeenten Twee doelstellingen:
 • versterking van de economische structuur van stad en haven;
 • scheppen van aantrekkelijke en hoogwaardige woon- en werkmilieus.
Waterberging Rotterdam Gemeenten Realisatie van parking Museumpark met functie als:
 • tijdelijke opvang van regenwater, bij hevige en langdurige regen;
 • parkeermogelijkheid.
Gebiedsopgave Nederweert Provincies Het project heeft tot doel om het gebied zodanig in te richten, dat voor zowel landbouw als natuur een meerwaarde wordt behaald. Dit gebeurt door middel van:
 • vergroting van de bedrijfskavels;
 • verkorting van de afstand tot de bedrijfskavels;
 • vermindering van het aantal veldkavels;
 • kavelconcentratie;
 • vormverbetering.
Proeftuin Oranjepolder Provincies De doelstelling van de proeftuin Oranjepolder is het oplossen van de wateropgave in combinatie met herstructurering van de glastuinbouw en andere ruimtelijke ontwikkelingen in de polder en mogelijk ook in combinatie met ontwikkelingen in de naastgelegen Oranjebuitenpolder.
Landschapsveiling Ooijpolder-Groesbeek Provincies Inzet van instrument 'Landschapsveiling' creëert goodwill in de streek door 10 jaar beheer van een strook natuur tussen stuwwal en uiterwaarden te kunnen realiseren. Het belang van natuur en landschap wordt benadrukt en middelen worden gegenereerd voor beheer en onderhoud.
Nieuw Binckhorst Den Haag Gemeenten De opgave is de aanpassing van het bedrijventerrein de Binckhorst in Den Haag aan de eigentijdse eisen waardoor een spannende mix van bedrijven, woningen en (groen-) voorzieningen ontstaat. Daarnaast moet het huidige geïsoleerde karakter transformeren naar open en goed bereikbaar.
Nieuw Hembrug Zaandam Gemeenten Uitzoeken hoe een terrein en bijbehorende bouwwerken van een voormalige munitiefabriek ontwikkelt kunnen worden.
KRW-Teelt de grond uit Ondernemers in de landbouw Ontwikkelen en in praktijk toepassen van nieuwe teeltsystemen met:
 • grote vermindering van emissies;
 • betere aansluiting op marktvraag;
 • meerwaarde voor telers.
Natuurbegraven Gemeenten Door te kiezen voor een natuurbegraafplaats, kiest men voor de zekerheid van eeuwigdurende grafrust. Bovendien draagt u bij aan de bescherming, de ontwikkeling en het behoud van de natuur. Na de begrafenis neemt de natuur haar plek weer in.
Integrale aanpak KWO in combinatie met bodemsanering Gemeenten Ontwikkeling van samenhangende visie op de ondergrond in Zwolle waarbij gezocht is naar veelbelovende dwarsverbanden tussen beleidsterreinen.
Energieonderzoek bedrijventerrein De Vork Gemeenten Onderzoeken op welke manier de gemeente Heerhugowaard in 2030 energieneutraal kan zijn. Eén van de duurzame initiatieven is het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein De Vork.
Den Haag Aardwarmte Den Haag V.O.F. Gemeenten Doel is om schone energie uit de bodem te halen. Hiervoor werken de genoemde partijen samen om tevens kennis en expertise te kunnen delen met elkaar.
Oriëntatie op de ondergrond Gemeenten Verkenning en regionale afstemming van de mogelijkheden voor duurzaam gebruik van de ondergrond in de regio. In dit ILB-2-traject komen tot het uitwerken van een stappenplan waarmee de regio Stedendriehoek aan de slag kan om de ondergrond een plaats te geven in het RO-proces. In een vervolgtraject, na de pilot, het in beeld brengen van de vraag naar ondergrondinformatie bij beleids-gerelateerde collega’s op grond waarvan de gemeente in staat is een (ambtelijk) besluit te nemen om verder te gaan met het uitwerken van duurzaam gebruik van de ondergrond.
Ondersteuning opstellen beleid, gebruik & inrichting ondergrond Gemeenten Ondersteuning opstellen beleid, gebruik & inrichting ondergrond. In de regio worden regelmatig vragen gesteld over het gebruik van de ondergrond. De regio heeft al een aantal warmte/koude opslagen en met de komst van de Amvb Bodemenergiesystemen is het belangrijk om beleid hierover te ontwikkelen. Door dit beleid regionaal te ontwikkelen ontstaat er meer uniformiteit en duidelijkheid voor bedrijven en burgers. In de toekomst zal in onze regio steeds meer gebruik gemaakt gaan worden van de ondergrond. Voor Ruimtelijke Ontwikkeling is het uiteraard van belang om te weten hoe men hiervan gebruik kan maken bij gebiedsontwikkelingen. Het is van belang om duurzaam gebruik te maken van de ondergrond en in beeld te hebben wat de invloed is van de diverse gebruiken.
Ondergrond in de regio Gemeenten Zicht krijgen op:
 • kansen die de ondergrond in deze regio biedt;
 • mogelijkheden die je op gemeentelijk niveau hebt om deze kansen te benutten;
 • rollen van de verschillende disciplines daarbij (o.a. bodem, energiebeleid, regulering, ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling, stedelijk beheer).
Rijnmond-regio Gemeenten De Rijnmond-regio is een dynamisch gebied waar veel gebeurd qua ruimtelijke ontwikkeling. Om de ondergrond meer te betrekken bij de regionale RO-planvorming willen we de ondergrondambities in de regio inventariseren en onderzoeken wat de wensen en mogelijkheden zijn voor het opstellen van een regionaal ondergrondbeleid.
Aanpak thema ondergrond Gemeenten Een concrete start maken met een gezamenlijke aanpak van de problematiek van de ondergrond in relatie tot a) het verkrijgen van zicht op de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een duurzaam gebruik van de ondergrond op het grondgebied van de 4 gemeenten; b) het gezamenlijk creëren van een startpunt/basis voor een bouwsteen "ondergrond" ten behoeve van integrale ruimtelijke ordening, mede met het oog op de integraliteitsvereisten uit de komende Omgevingswet.
Basisintroductie ecosysteemdiensten, met als case hermeandering van de Berkel ter plaatse van Almen Gemeenten Verkenning van het onderwerp - tot op heden is er nog weinig ervaring met ecosysteemdiensten. Relevantie en mogelijkheden in relatie tot duurzame gebiedskwaliteit in de regio kaart brengen.
Gezamenlijke kennismaking ecosysteemdiensten Gemeenten, Provincies Oriëntatie op thema Ecosysteemdiensten; de eerste voorzichtige "O" van de Triple-O aanpak, nl. het ontdekken van de kracht en mogelijkheden van ons natuurlijk kapitaal in de regio (aanvraag standaard pakket).
Verkenningsworkshop ESD Gemeenten, Provincies Gevoel ontwikkelen voor ecosysteemdiensten (waar zijn ze en hoe zien ze eruit) en hoe ze ingezet kunnen worden bij ontwikkelingen in de gebouwde omgeving, dus juist in de 'grote' steden.
Samenwerking tussen regio’s ten behoeve van communicatie aan externen Gemeenten Bij overheidspartners de kansen van ecosysteemdiensten overbrengen en stimuleren.
Tijdelijk benutten braakliggende terreinen Gemeenten Het doel van de bijeenkomst is 'ontdekken' wat ecosysteemdiensten kunnen betekenen voor onze regio. Ecosystemen zijn vertaald naar aan probleem uit de praktijk: wat kunnen ecosysteemdiensten bijdragen aan het tijdelijk benutten van braakliggende terreinen.
Rijnmond-regio Gemeenten Onderzoeken wat de ecosysteemdienstbenadering zou kunnen betekenen voor de Rijnmond-regio.
Inzetten op preventie door laagdrempelige informatie via een webapplicatie Gemeenten Professionalisering van de handhaving d.m.v. preventie. Met behulp van een website en ev. een app duidelijk maken waar de aannemer/toepasser/initiatiefnemer met grond/bagger heen zou kunnen binnen de regio. De BKK's worden daarbij gekoppeld en onderling geaccepteerd.
Professioneel opdrachtgeverschap en het Besluit bodemkwaliteit binnen het Heuvelland Gemeenten Aanzet om een kaart van de ondiepe ondergrond voor de openbare ruimte (wegen en trottoirs) in relatie tot de aanwezigheid van bodemvreemde materialen zoals asbest, slakken e.d. op te stellen. Hierdoor kan invulling worden gegeven aan goed opdrachtgeverschap door regionaal uniforme regels met belanghebbende instanties voor onderzoeksinspanning op te stellen. Gevraagd: Procesmatige begeleiding bij het opstellen van een projectplan om te komen tot een aanbesteding voor het opstellen van de kaart. Benodigde uren ±100 uur. Gezien de stroeve communicatie met de inspectiedienst over het aspect asbest zijn we na overleg met het agentschap overgestapt op het thema Professioneel opdrachtgeverschap en het Besluit bodemkwaliteit.
Regionale Milieudienst West-Brabant Gemeenten Doel van het project:
 1. bevorderen duurzaam hergebruik van gebiedseigen grond binnen en tussen de regiogemeenten;
 2. bevorderen professioneel opdrachtgeverschap.
Professioneel opdrachtgeverschap Gemeenten Doel van het project: doorvertalen van gezamenlijk regionaal beleid in de opdrachtverlening.
Stimuleren van intergemeentelijke grondstromen en grondstromencoördinatie Gemeenten Het creëren van kansen om hergebruik van grond en bouwstoffen zoveel mogelijk binnen het eigen regionale beheergebied te laten plaatsvinden. Bestuurlijk draagvlak, afstemming met partners (gemeenten, private partijen) moet zorgen voor nieuwe hergebruiklocaties in de regio. Deze afspraken moeten vastgelegd kunnen worden in bijvoorbeeld een protocol, om de onderlinge communicatie te structureren en om, zover mogelijk, de werkwijze vast te leggen.
Milieusamenwerking Regio Arnhem/Gelders Bodemberaad (MRA/GBB) Gemeenten Handhaving ten aanzien van de grondstromen een verdere impuls geven door een gezamenlijke handhavingsstrategie op te stellen en te implementeren. Vanuit deze strategie willen we ook advies opstellen voor de overheden ten aanzien van goed opdrachtgeverschap.
Goed opdrachtgeverschap in werkprocessen voor bodem en grondverzet bij gemeentelijke processen Gemeenten Op zoek naar het gezamenlijke belang van bodemadviseurs en civieltechnische projectleiders en uitvoerders. Tijdens twee bijeenkomsten wordt gekeken op welke wijze de werkprocessen te optimaliseren, aan de hand van voorbeelden uit de regio. Ingegeven door: optimalisatie bij coördinatie van grondstromen (financieel/duurzaamheid), de gemeente als voorbeeldfunctie en de vorming van omgevingsdiensten.
Handvatten voor uitvoering Besluit bodemkwaliteit in de dagelijkse praktijk Gemeenten
 • Gemeenten bewust maken van hun verantwoordelijkheden bij handelingen met grond en bagger;
 • Het Bbk-proof maken van bestekken e.d.;
 • Het optimaal benutten van de mogelijkheden die het gebiedsgerichte bodembeleid biedt.
Neem mensen mee! Gemeenten, Waterschappen, Provincies Zie Plan van Aanpak. Hoofddoel is zorg voor de bodem en samenwerking regionaal verder versterken.
Samenwerking Drentse waterschappen Gemeenten Het doel van het ILB2 is voor ons om een impuls geven aan de kwaliteit op de handhaving van het BBK, door de mogelijkheden/kansen hierin voor handhaving vanuit de waterschappen duidelijker te maken. Dit kan bewerkstelligt worden door de praktisch toepasbare kennis bij de handhavers (en andere medewerkers van de waterschappen) te vergroten.Dit bovenstaande oorspronkelijke doel is bijgesteld door samenwerking met gemeenten en provincies. De belangrijkste punten waren het opzetten van een regionaal netwerk, het uitwisselen van praktijkkennis en het ontwikkelen van een praktische tool voor de handhaving in het veld.
Fundering leggen voor ketenhandhaving Gemeenten Het toezicht, de handhaving en het professioneel opdrachtgeversschap te verbeteren door een betere samenwerking en te leren c.q. gebruik te maken van elkaars kennis en kracht.
Regio IJsselland Gemeenten In de voorgaande ILB1 fase is een goede regionale samenwerking opgebouwd met de 11 gemeenten en de 2 waterschappen. Een 8-tal gemeenten hebben in een gezamenlijke aanbesteding een (regionale) BKK laten opstellen. Daarnaast is de Nota Bodembeheer in concept afgerond, waaraan alle betrokken partijen zich conformeren. Een logische stap is om nu een doorvertaling te maken naar een regionale visie op professioneel opdrachtgeverschap (nieuwe contractvormen) en de omgang met grondstromen in regionaal verband te professionaliseren. Ook in het licht van de RUD IJsseland die per 1 januari 2013 in deze samenstelling als de netwerk RUD zijn beslag gaat krijgen, is het versterken van de samenwerking op het gebied van bodem, grondstromen en handhaving een goede opmaat.
Professioneel opdrachtgeverschap bij gemeenten. Gemeenten Handhaving Bbk is speerpunt binnen MDKVNH. In 2011 122 meldingen ontvangen en dit jaar 40. Gemeenten zijn ook overtreders. KVNH heeft behoefte aan een professionele handhavingsstrategie die past binnen ons uitvoeringsprogramma waarin handhaving Bbk een belangrijke rol speelt. Wij hebben als doel (outcome criterium) dat 90% van de ingediende meldingen voldoet aan de regels van het Bbk.De gemeenten hebben behoefte om duidelijkheid in het toepassen van de Bbk in hun gemeentelijke werken en bestekken. Wij hebben diverse malen handhavend moeten optreden tegen onze gemeenten. Als het BBK goed toegepast wordt, voorkomt dit dat wij in een handhavingstraject belanden met de daarbij behorende spanningsvelden met onze deelnemende gemeenten.
ILB2 regio West-Friesland: onderdeel Besluit bodemkwaliteit, professioneel opdrachtgeverschap, toezicht en handhaving Gemeenten In 2009-2011 is voor de regio West-Friesland gebiedsspecifiek beleid opgesteld. De regio streeft ernaar dat de opgestelde kaarten en de nota zo goed mogelijk worden gebruikt door zowel gemeenten als bedrijfsleven. Een uniforme toepassing van het Bbk is hierbij het uitgangspunt.
Noord-Holland bodemsanering en grondstromen Gemeenten Verbeteren kwaliteit van uitvoeren als vervolg op project 'niet ernstig'. Realiseren mentaliteitsverandering bij alle partijen waarbij wij kunnen ondersteunen door voorlichting, scholing en gerichte handhavingsaanpak door een integraal HH-team te richten op degene die niet melden.
Rijnmond-regio Gemeenten Binnen de Rijnmond-regio vindt veel grondverzet plaats. Een betere regionale samenwerking is wenselijk. Enerzijds om het hergebruik van grond binnen de regio te stimuleren. Anderzijds om het opdrachtgeverschap te professionaliseren. Het opstellen van een regionale visie zou hiervoor een goed begin zijn.
Opstellen regionale handhavingsstrategie bodem Gemeenten Het opstellen en implementeren van een (regionale) handhavingsstrategie voor het bodembeleid, afgestemd op de kenmerken, risico’s, het naleefgedrag en de beschikbare middelen binnen onze regio.
Ondersteuning Green Deal Infranatuur Gemeenten, Projectontwikkelaars, Provincies, Waterschappen Stimuleren dat de bewustwording en kennis over biodiversiteit in relatie tot de Nederlandse infrastructuur (b.v. best practices) bij aanleg, beheer en onderhoud daarvan actief met elkaar worden gedeeld.
Inventarisatie gemeenten vervolg ILB2 Gemeenten, Provincies Het doel van het project is om praktijkvoorbeelden op te halen van succesvolle integratie van ecosysteemdiensten in de werkprocessen. Wat waren daarbij kritische succesfactoren?
Green Deal Cirkelstad Gemeenten, Projectontwikkelaars Doel van de Green Deal is dat in 2017 vijf gemeenten deze hebben ondertekend en met een concreet project aan de slag gaan. RWS draagt bij aan de ondersteuning van de communicatiemiddelen.
A1 Apeldoorn-Azelo pilot Verduurzaming MIRT Gemeenten, Rijkswaterstaat Duurzaamheid een specifieke plaats geven in de planvorming en realisatie van de verbreding van de A1. Samen met gebiedspartijen zoeken naar meekoppelkansen en deze concretiseren. Kennis delen.
Biobermen en Bioschermen A2 en A12 Midden-Nederland Rijkswaterstaat Beter zicht waar geluidschermen vergroend kunnen worden en op welke wijze.
Biobermen en Bioschermen A15 Tiel Gemeenten, Provincies, Rijkswaterstaat, Waterschappen Vergroenen/verfraaien van deel langs de A15 bij Tiel zodat Tiel de poort wordt van de Betuwe, de geluidsschermen vergroend zijn, Hotel van der Valk een mooier uitzicht heeft en er ruimte is voor plaatselijke imkers en/ook divers MKB. Fasering door middel van pilots.
Kennisagenda 'Natuurlijk Kapitaal verrijkt beleid van Breda' Gemeenten Aanpak om ecosysteemdiensten te verankeren in RO beleid gemeente, op basis van systeemkennis bodem/ water/ groen en klimaat.
Werkcahier/inspiratiedocument 'RO beleid en wijkplannen lukken beter met systeembenadering' Gemeenten Uitleg van opzet en achtergronden systeembenadering natuurlijke alliantie (eenheid bodem, water en groen).
Netwerk klimaatadaptatie middelgrote gemeenten Gemeenten Uitwisseling ervaringen en gezamenlijke kennisontwikkeling.
Groene Daken Tilburg Gemeenten De mogelijkheden en de meerwaarde van groene daken onderzoeken voor gemeente Tilburg.
Natuurlijk Kapitaal Zeeland Provincies, Rijkswaterstaat Wegbeheerders handvatten bieden waarmee ze natuurlijk kapitaal (NK) langs infrastructuur (beter) kunnen benutten.

Verfijn uw keuze

Filter opties
 • Handeling
 • Beoordeling2
 • btnRelatiemaatschappelijkeopgaven
 • Statusproject
 • Thema
 • Type