Detailgegevens

PROJECTNAAM
Sterk Water, Waterpilot Amsterdam Zuidoostlob
CODE
DP1
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeente Amsterdam, Waternet / Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
LOCATIE PROJECT
Amsterdam
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Aan de hand van concrete ontwerpvoorstellen en beheermaatregelen, huidige en toekomstige ontwikkelingsopgaven op het raakvlak van stad en land te belichten vanuit stedelijk en landelijk waterbeheer.
THEMA
Grondwater, Waterbergend vermogen
HANDELING
Gebiedsontwikkeling, Grondwaterbeheer, Klimaatadaptatie
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking, Klimaatverandering
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
De belangrijkste leerpunten uit deze pilot:
  • Ontwerpen met water vraagt om een integrale & interdisciplinaire benadering: het watersysteem vormt de basis voor het ontwerp dat kan worden ingevuld met behulp van ontwerpend onderzoek. Gebruik verbeeldingskracht om inzicht en draagvlak te vergroten.
  • Betrek bij de wateropgave verschillende schaalniveau's en benadruk de lange termijnvisie.
  • Samenwerking en communicatie zijn belangrijk, waarbij de centrale overheid een coördinerende rol moet vervullen.
  • Bestendige besluitvorming en leiderschap zijn belangrijk voor succes.
PROJECTENWEBSITE
https://deltaprogramma.pleio.nl/file/read/4642462/waterpilotzuidoostlobpdf
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
Deltaprogramma