Detailgegevens

PROJECTNAAM
Handreiking Masterplannen Bodemenergie
CODE
SKB-T-4
UITVOERENDE PARTIJEN
Arcadis (penvoerder), TTE, Witteveen&Bos, Tauw, IF Technology, Ministerie I&M.
LOCATIE PROJECT
Landelijk
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Het benutten van bodemenergie is een van de vele vormen van bodemgebruik, zoals grondwateronttrekking voor drinkwaterbereiding, ondergronds bouwen en bescherming van archeologische waarden. Wanneer sprake is van drukte in de ondergrond, is er behoefte aan ordening om vraag en aanbod van ondergrondse ruimte op elkaar af te stemmen. Hiermee wordt op termijn bijgedragen aan een optimale inrichting van de ondergrond, waarbij zoveel mogelijk ruimte beschikbaar blijft voor de verschillende vormen van ondergronds ruimtegebruik.
THEMA
Bodemenergie/wko, Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Beleidvorming, Bodem en energievoorziening, Gebruik van de ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Handreiking
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Dit document is geschreven om praktische handvatten te geven voor het voeren van regie bij het ordenen van bodemenergiesystemen. Hierbij worden vier procesfasen onderscheiden, die aansluiten bij de planvorming voor bovengrondse ordening in RO-trajecten: oriëntatiefase, projectplan, masterplan, verankering.

Vooruitlopend op het van kracht worden van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen geeft de Handreiking aan wat de mogelijkheden zijn die dit besluit biedt voor de ordening van bodemenergiesystemen. Doelgroep van het document zijn de bevoegde overheden die een visie (gaan) vormen over de inpassing van bodemenergie in de ondergrond, en de benodigde mate van regie.
In het rapport komen onder andere de volgende zaken aan de orde: visievorming bodemenergie, bodemgeschiktheid, beleidsmatige ruimte voor bodemenergie, bovengrondse vraag naar bodemenergie, keuze voor type systemen, methode van ordening, interferentiegebieden, inhoud Masterplan, verankering.
PROJECTENWEBSITE
http://www.skbodem.nl/project/10
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Workshops
PROGRAMMA
SKB-1e tender