Detailgegevens

PROJECTNAAM
Bewust herstel natuurlijke buffercapaciteit van de bodem
CODE
SKB-T-5
UITVOERENDE PARTIJEN
ZLTO, Brabant Water, Stuurgroep Landbouw Innovatie Brabant, Louis Bolk Instituut.
LOCATIE PROJECT
Bernheze, drinkwaterwinlocatie Loosbroek
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Eerste doelstelling van het project was om bestaande kennis beschikbaar te maken voor de agrarisch ondernemers en deze kennis te vertalen tot praktisch uitvoerbare maatregelen voor het gebied.Tweede doelstelling van het project was om een uitgewerkt plan van uitvoering op te leveren voor het vervolg van dit project. In het eindrapport wordt de inhoudelijke onderbouwing van maatregelen gegeven en wordt het proces en vertaling van deze kennis tot uitvoerbare maatregelen beschreven.
THEMA
Bodemvruchtbaarheid / bodemgebruik, Verdroging
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten, Informatie-uitwisselen, Klimaatadaptatie
VERWACHTE OUTPUT
Handreiking, Methode
DOELGROEPEN
Ondernemers in de landbouw, Waterschappen, Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Voedselproductie
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Het doel van het project is het meer droogteresistent maken van zandgronden voor landbouwkundig gebruik. Op de Brabantse zandgronden is water van groot belang voor de landbouw. In droge gebieden is het een uitdaging voor de landbouw om te kunnen blijven produceren met de beschikbare hoeveelheid water. Klimaatverandering en uitbreiding van de drinkwaterproductie zijn in het projectgebied benoemde risico’s. Brabant Water wil als goede buur de landbouw ondersteunen om het bodem te verbeteren en beschikbaar water beter te benutten. Hierdoor ontstaan ook kansen voor andere zandgebieden met risico op verdroging. In het gebied hebben agrarisch ondernemers aangegeven maatregelen te willen uitvoeren. Zij hebben maatregelen benoemd die zij kansrijk vinden. Dit zijn o.a. het verhogen van het gehalte organisch stof en het gebruik/vasthouden van water uit alternatieve bronnen. Het project beoogd om het organisch stof gehalte te kunnen verhogen binnen de huidige gebruiksnormen en teelten. Themabijeenkomsten en demonstratiebijeenkomsten worden georganiseerd voor kennisoverdracht. Kennisuitwisseling binnen maar ook buiten het project is daarbij een belangrijk onderdeel. Thema- en stratiebijeenkomsten worden gedurende het jaar georganiseerd waarbij individuele plannen opgesteld worden waar de ondernemers bij de najaarsbewerking al mee aan de slag kunnen. In dit project is uiteindelijk een systematisch overzicht gemaakt van de mogelijke maatregelen waarbij de volgende 5 hoofdmaatregelen worden onderscheiden: 1) Hydrologische maatregelen, 2) Verhogen gehalte organische stof, 3) Gewaskeuze, 4) Vruchtwisseling en 5) Beworteling. Bij de inzet van deze maatregelen wordt gestreefd naar een gefaseerde aanpak: a) Zoveel mogelijk water vasthouden of terugbrengen in het systeem door hydrologische maatregelen en organische stof verhoging (o.a. door vruchtwisseling), b) De wortels dichter bij het water brengen en c) Efficientere waterbenutting door gewaskeuze.
PROJECTENWEBSITE
http://www.skbodem.nl/project/12
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
SKB-1e tender