Detailgegevens

PROJECTNAAM
Kabels en leidingen in grondexploitatie
CODE
SKB-T-6
UITVOERENDE PARTIJEN
COB, ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam, Hompe en Taselaar BV, Tebodin, Liander, Waternet drinkwater, GPKL, TNO, Tauw en TTE.
LOCATIE PROJECT
Landelijk
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Gekozen is voor een verdeling van het project in drie onderdelen:
  1. Inzicht verschaffen in de investeringen (kosten en ook dekking) die bij stadsontwikkelingen met geoptimaliseerd ruimtegebruik worden gedaan in energie- en nutsinfrastructuur (huidige stand van zaken);
  2. Inzicht in de relatie van deze investeringen met de grondexploitatie (= kosten en opbrengsten);
  3. Inzicht in de relatie van deze investeringen met de vastgoedexploitatie (= kosten en opbrengsten).
THEMA
Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Gebiedsontwikkeling
VERWACHTE OUTPUT
Rapport, Verdienmodel
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Van oudsher worden de kosten voor nieuwe aanleg van energie- en nutsinfrastructuur (met uitzondering van de kosten voor rioleringen) niet meegenomen in de grondexploitatie bij de gebiedsontwikkelingen. De kosten voor die nieuwe aanleg zijn hoog, alleen zij spelen geen rol in de afwegingen binnen de grondexploitatie. Uiteindelijk worden de kosten gedekt door de opbrengsten uit aansluitbijdragen en tarieven. Bij stedelijke ontwikkelingen speelt het optimaliseren van het ruimtegebruik een steeds grotere rol. Denk hierbij aan intensieve bebouwing, maar ook aan ruimte voor groen of water en het belang van een goede bereikbaarheid van een gebied.

Probleemstelling:
Hoe kan er bij gebiedsontwikkelingen waarbij het ruimtegebruik moet worden geoptimaliseerd op een zodanig slimme wijze met de kosten van aanleg (en onderhoud) van energie- en nutsinfrastructuur worden omgegaan zodat er maatschappelijke optimalisatie wordt bereikt. Daarbij dient de relatie tussen betalen en genieten voor alle belanghebbenden helder en acceptabel te zijn.

Doelstelling:
Inzicht verschaffen in de kosten die gemoeid gaan met investeringen in energie- en nutsinfrastructuur inclusief een voldoende inzicht in de dekking van deze kosten. Gekozen is voor een verdeling van het project in drie onderdelen:
  1. Inzicht verschaffen in de investeringen (kosten en ook dekking) die bij stadsontwikkelingen met geoptimaliseerd ruimtegebruik worden gedaan in energie- en nutsinfrastructuur (huidige stand van zaken);
  2. Inzicht in de relatie van deze investeringen met de grondexploitatie (= kosten en opbrengsten);
  3. Inzicht in de relatie van deze investeringen met de vastgoedexploitatie (= kosten en opbrengsten).
PROJECTENWEBSITE
http://www.skbodem.nl/project/14
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
SKB-1e tender