Detailgegevens

PROJECTNAAM
Herstel van met nutriënten verzadigde landbouwbodems naar vitale natuurgronden met perspectief op duurzame melkveehouderij en streekproducten.
CODE
SKB-T-7
UITVOERENDE PARTIJEN
Stichting Natuurmelkerij Varsen, Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, Waterschap Groot Salland, Natuurmonumenten, NMI, Louis Bolk Instituut, Lely, Rouveen Kaasspecialiteiten, Boerenhart
LOCATIE PROJECT
Overijsselse Vecht
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Het half-natuurlijke landschap dat in de loop der eeuwen in Nederland ontstaan is, wil men behouden langs de Overijsselse Vecht. Dit betekent dat men de natuur “niet zijn gang kan laten gaan”, maar dat het behoud gericht is op het in stand brengen en houden van het half-natuurlijke landschap zoals dat bestond voor de introductie van de intensieve landbouw en veeteelt. De wens van de provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en DLG als eigenaar van de gronden en het Waterschap Groot Salland is het landschap, bodem, vegetatie, kwel, hydrologische eigenschappen en waterbergend vermogen terugbrengen in de staat voor circa 1920. Een oplossing wordt gezien in het beheer door melkkoeien in combinatie met fysieke ingrepen in het landschap. Het beheer moet leiden tot uitmijning van de nutriëntrijke bodems. Echter, er moet wel een kostendekkend en economisch rendabel bedrijfssysteem op deze gronden mogelijk zijn. Dit doel is alleen te bereiken door meerwaarde te creëren die de producten van het gebied leveren. Om dit doel te bereiken moeten alle schakels in de keten van beheersinstantie, primaire producent tot en met de consument de meerwaarde zien van het beheer van natuur door melkvee. Onderzoek naar bodem en hydrologie in relatie tot vegetatieontwikkeling en – productie moet richting geven aan het inrichtings- en beheerplannen, waarin ruimte moet zijn voor een rendabele melkveehouderij. Dit unieke concept is een voorbeeld voor nieuwe initiatieven in Nederland. Kennis over het proces en de behaalde resultaten zullen via betrokken organisaties, (vak) literatuur en social media verspreid worden.
THEMA
Ecosysteemdiensten, (Stof-)kringlopen
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten, Preventie van emissies naar het grondwater
VERWACHTE OUTPUT
Handleiding
DOELGROEPEN
Ondernemers in de landbouw
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Voedselproductie
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Behoud en herstel half-natuurlijk landschap Overijsselse Vecht. Een oplossing wordt gezien in het beheer door melkkoeien in combinatie met fysieke ingrepen in het landschap. Het beheer moet leiden tot uitmijning van de nutriëntrijke bodems. Echter, er moet wel een kostendekkend en economisch rendabel bedrijfssysteem op deze gronden mogelijk zijn. Dit doel is alleen te bereiken door meerwaarde te creëren die de producten van het gebied leveren. Om dit doel te bereiken moeten alle schakels in de keten van beheersinstantie, primaire producent tot en met de consument de meerwaarde zien van het beheer van natuur door melkvee. Onderzoek naar bodem en hydrologie in relatie tot vegetatieontwikkeling en – productie moet richting geven aan inrichtings- en beheerplannen, waarin ruimte moet zijn voor een rendabele melkveehouderij.
PROJECTENWEBSITE
http://www.skbodem.nl/project/16
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
SKB-1e tender