Detailgegevens

PROJECTNAAM
De start van geothermie in de provincie Noord-Brabant.
CODE
SKB-T-10
UITVOERENDE PARTIJEN
Brabant Water, Hydreco, provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven, Ecofys en IF Technology
LOCATIE PROJECT
Noord-Brabant
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Doel is om geothermieprojecten mogelijk te maken in Noord-Brabant, waardoor de uitstoot van CO2 jaarlijks met ruim 2.5 Mton wordt gereduceerd en grootschalige verduurzaming van de bestaande bouw en industrieën wordt gerealiseerd. Het probleem is onbekendheid met de ondergrond en hoge kosten om individueel het benodigde geologische onderzoek te laten uitvoeren en een tekort aan kennis en ervaring met geothermie bij de deelnemende eindgebruikers en beleidmakers. Door dit project samen uit te voeren, wordt een kosteneffectievere aanpak gehanteerd en wordt voorzien in de noodzakelijke inhoudelijke begeleiding. Een aantal aspecten is vernieuwend aan dit project en dragen daarmee bij aan de kennisontwikkeling van geothermie in Nederland. Het is nieuw dat een dergelijk brede groep deelnemers in het voorgestelde platform gezamenlijk optrekken in het beoogde leerproces en dat dit initiatief (inter-)nationale experts en verzekeringsmaatschappijen in een vroeg stadium betrekt. Daarnaast is de bekkenmodellering een nieuwe methode die de toepassing van geothermie in Nederland vergroot.
THEMA
Bodemenergie/wko
HANDELING
Bodem en energievoorziening
VERWACHTE OUTPUT
Rapport, Verdienmodel
DOELGROEPEN
Ondernemers in de landbouw, Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Op basis van een geologisch model, een bovengrondse inventarisatie van de warmtevraag en de houding van relevante projectpartijen, worden de meest kansrijke locaties voor geothermie projecten voor alle betrokken gemeenten bepaald. Deze bevindingen zullen worden weergegeven in een kansenkaart. Hierbij wordt gericht op de warmteafzet in de bestaande en de nieuwbouw, tuinbouw en industrieën, en combinatiemogelijkheden (cascadering). De bestaande woningbouw verdient hierbij de meeste aandacht vanwege de grote warmtevraag en daardoor de grote verduurzamingsslag die hier gemaakt kan worden. Daarnaast zal gekeken worden hoe verschillende innovatieve organisatiemodellen ervoor kunnen zorgen dat alle betrokken partijen (overheid, ondernemers en warmteafnemers) profijt hebben van de exploitatie van deze duurzame warmtebron en de baten en risico’s evenwichtig worden verdeeld.
PROJECTENWEBSITE
Brabantwater geothermie, SKB project 21
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
SKB-1e tender