Detailgegevens

PROJECTNAAM
Verankering van de baten van ondergrond
CODE
SKB-T-12
UITVOERENDE PARTIJEN
Witteveen en Bos, gemeente Amsterdam, Projectbureau Broedplaatsen, CROW, afdeling Leefomgeving & Milieu, Gemeente Amsterdam, Dienst onderzoek en statistiek, gemeente Amsterdam, ruimtelijke ordening, gemeente Amsterdam, dienst maatschappelijke ontwikkeling
LOCATIE PROJECT
Amsterdam
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Het hoofddoel is het stimuleren van de creatieve sector door creatieve ondernemers een werkplek te bieden. Het nevendoel is het verbeteren van het woon- en werkklimaat op kleine en grote locaties waar herontwikkeling moet plaatsvinden. Bijvoorbeeld: Wat zijn de effecten van grootschalige energieopslag op het bodemsysteem en op de verontreinigingen die daarin kunnen voorkomen? Hoe voorkom je dat die systemen elkaar beïnvloeden? Hoe kun je functies zoals grondwatersanering en WKO slim combineren en komen tot vernieuwende toepassingen? De overheid heeft de antwoorden op deze vragen nodig voor het formuleren van haar beleid, maar daarvoor is nog wel onderzoek nodig: ook naar de vraag hoe WKO bijvoorbeeld duurzaam te combineren is met de eisen vanuit de Kaderrichtlijn Water.
THEMA
Bodemverontreiniging, Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Afwegen potentie/haalbaarheidsstudie, Gebiedsontwikkeling
VERWACHTE OUTPUT
Rapport, Verdienmodel
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Gemeente Amsterdam ondersteunt het aanleggen van broedplaatsen. Het hoofddoel is het stimuleren van de creatieve sector door creatieve ondernemers een werkplek te bieden. Het nevendoel is het verbeteren van het woon- en werkklimaat op kleine en grote locaties waar herontwikkeling moet plaatsvinden. De hoofdvraag van de gemeente Amsterdam was in dit onderzoek: wat zijn de maatschappelijk baten van creatieve broedplaatsen voor de creatieve sector en de wijk en is een broedplaats maatschappelijk lonend? SKB stimuleert de ontwikkeling van kennis om o.a. bodemvraagstukken omtrent herontwikkeling te ondersteunen. De hoofdvraag van SKB is in dit onderzoek: wat zijn de maatschappelijke baten van bodemherstel op en om stedelijke herontwikkelingslocaties met een slecht vestigingsklimaat (woon- en werkklimaat)? Uit het onderzoek is geconcludeerd dat broedplaatsen in lege kantoorpanden directe baten opleveren voor de creatieve sector en indirect voor de wijk. Broedplaatsen heffen leegstand op, uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) voor de Amsterdamse broedplaatsen blijkt het maatschappelijk te lonen om te investeren in broedplaatsen. Het herstel van een slechte bodem op een transformatielokatie levert directe baten op voor de wijk. Slechte bodemkwaliteit is de oorzaak van stagnering van de herontwikkeling waardoor er leegstand ontstaat. Er wordt aanbevolen om bij de keuze tussen het ontwikkelen van een uitleg- of transformatielocatie voortaan de effecten die in de directe omgeving van de projectlocatie optreden, te betrekken. Zoals de maatschappelijke kosten van extra leegstand, verhuizingen en delicten. Deze maatschappelijke kosten kunnen worden geintegreerd in bestaande beslismodellen voor gebiedsontwikkeling en beleid.
PROJECTENWEBSITE
SKB project 7, Verankering van de baten van de ondergrond en kunstbroedplaatsen
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
SKB-1e tender