Detailgegevens

PROJECTNAAM
Handreiking juridische helderheid grondwaterbeheer
CODE
SKB-T-13
UITVOERENDE PARTIJEN
Sterk Consulting, Colibrie Advies BV, Unie van Waterschappen, VNG, IPO, Bodem+.
LOCATIE PROJECT
Landelijk
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
De handreiking geeft inzicht in hoe het grondwater in juridische zin geregeld is in relatie tot het bodembeheer en de ruimtelijke ordening en helpt overheden en marktpartijen op weg aan de hand van concrete cases.
THEMA
Grondwater
HANDELING
Gebruik van de ondergrond, Grondwaterbeheer
VERWACHTE OUTPUT
Handreiking
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Deze handreiking bestaat uit 3 delen, die los van elkaar te lezen zijn om de doelgroepen zo goed mogelijk te bedienen. Deel A beschrijft het juridisch-theoretisch kader. Deel B bestaat uit 20 factsheets over in de praktijk veel voorkomende situaties, zoals bronbemalingen, de aanleg van een bodemenergiesysteem, het omgaan met grondwateroverlast, stopzetten van een grondwateronttrekking of het lozen van afvalwater in de bodem. Per situatie treft u hier bijvoorbeeld de juridische verplichtingen aan, de van toepassing zijnde procedures en het bevoegde gezag. Deel C behandelt twee gebiedsgerichte grondwaterprojecten. Elke casus is hierbij ontleed in concrete activiteiten die met elkaar samenhangen en schets het belang van goede voorbereiding en samenwerking tussen partijen in het gebied. Belangrijke conclusies en aanbevelingen aan wetgever en andere (overheids)organisaties zijn als hoofdstuk 10 opgenomen in deel A. Bodem+ neemt het initiatief om de aanbevelingen te bewaken.
PROJECTENWEBSITE
SKB project 6, Grondwatercollectief, Bodembreed academie, SKB project 29, Helpdesk water
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
SKB-1e tender