Detailgegevens

PROJECTNAAM
Bodemkwaliteit voor natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond in Drenthe
CODE
SKB-T-14
UITVOERENDE PARTIJEN
Nutriënten Management Instituut NMI, Provincie Drenthe, Waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer, DLG
LOCATIE PROJECT
Noord-Drenthe
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Het traditionele verschralingsbeheer dat wordt toegepast op voormalige landbouwgronden die worden omgezet in natuur, leidt vaak niet of te langzaam tot het gewenste resultaat. Ook afgraven van de verrijkte bovengrond is niet altijd even succesvol, kostbaar en niet duurzaam. Het consortium wil daarom nagaan wat de effectiviteit is van alternatieve maatregelen en richt zich daarbij vooral op fosfaatuitmijning. Daartoe is een pilotgebied in een beekdal in Noord Drenthe geselecteerd, dat recent uit de landbouw is gekomen. Aangezien effecten van beheersvarianten naar verwachting enkele jaren vergen wordt voorgesteld daar gedurende een periode van 5 jaar een praktijkexperiment en een veldproef uit te voeren. Het praktijkexperiment is bedoeld om in het gebied van 75 hectare ervaring op te doen met uitmijning, die in samenwerking tussen Staatsbosbeheer en agrariër(s) wordt uitgevoerd. Dit past binnen het concept van bodemdiensten. In de veldproef worden in kleine veldjes een aantal uiteenlopende beheersvarianten aangelegd ter beantwoording van een aantal kennisvragen. Communicatie en kennisoverdracht zal op diverse manieren plaatshebben, door het organiseren van bijeenkomsten in het gebied met verschillende doelgroepen, door jaarlijkse rapportages, een nieuwsbrief, artikelen voor vaktijdschriften en een presentatie tijdens het Bodembreed-symposium.
THEMA
Bodemvruchtbaarheid / bodemgebruik, (Stof-)kringlopen
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Natuurorganisaties, Ondernemers in de landbouw
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Natuur, Voedselproductie
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Aangezien effecten van beheersvarianten naar verwachting enkele jaren vergen wordt voorgesteld daar gedurende een periode van 5 jaar een praktijkexperiment en een veldproef uit te voeren. Het praktijkexperiment is bedoeld om in het gebied van 75 hectare ervaring op te doen met uitmijning, die in samenwerking tussen Staatsbosbeheer en agrariër(s) wordt uitgevoerd. Dit past binnen het concept van bodemdiensten. In de veldproef worden in kleine veldjes een aantal uiteenlopende beheersvarianten aangelegd ter beantwoording van een aantal kennisvragen. Het verwachte resultaat is dat inzicht wordt verkregen in de bijdrage die fosfaatuitmijning kan leveren aan het realiseren van randvoorwaarden voor natuurontwikkeling en een goede waterkwaliteit in een Drents beekdal en dat door de samenwerking tussen Staatsbosbeheer en agrariërs het bodemdiensten-concept wordt gedemonstreerd en uitgewerkt.
PROJECTENWEBSITE
Bezoek Provinciale Staten van Drenthe aan uitmijnproject Roden-Norg, SKB project 9
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
SKB-1e tender