Detailgegevens

PROJECTNAAM
Sturen op basisafvoer
CODE
SKB-T-15
UITVOERENDE PARTIJEN
Waterschap Regge en Dinkel, Deltares
LOCATIE PROJECT
Waterschap Regge en Dinkel
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Dit onderzoek moet kennis opleveren over de relatie tussen grondwatersysteem en oppervlaktewatersysteem en de invloed van menselijke ingrepen en klimaatverandering op de basisafvoer van het oppervlaktewatersysteem en op grondwaterstanden. Op basis daarvan kunnen effectieve maatregelpakketten worden opgesteld voor de beschikbaarheid van water in droge periodes.
THEMA
Grondwater, Verdroging
HANDELING
Grondwaterbeheer
VERWACHTE OUTPUT
Rapport
DOELGROEPEN
Waterschappen, Provincies, Gemeenten, Natuurorganisaties
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Klimaatverandering, Natuur
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
In recente droge jaren heeft Waterschap Regge en Dinkel vanuit de landbouwsector en natuurbeheerders klachten ontvangen over droogvallen van waterlopen. Door droogval worden ecologische doelen in beken niet gehaald. Watertekort draagt ook bij aan verdroging van natuurgebieden, landbouwschade en problemen voor de drinkwatervoorziening. We verwachten in de toekomst een sterke toename van problemen door de aanwezigheid van intensieve drainage, klimaatverandering en beperkte waterinlaatmogelijkheden. Uit de pilot is gebleken dat gebieden onderling sterk verschillen maar dat in droge jaren veel beeksystemen geheel afhankelijk zijn geworden van RWZI-effluent en/of waterinlaat van buiten het stroomgebied. Voeding met grondwater is door diverse ingrepen sterk verminderd en speelt daardoor in veel gebieden nog slechts een beperkte rol. Een uitzondering hierop vormen gebieden met bronnen of een diep grondwatersysteem waar de basisafvoer nog wel grotendeels uit grondwater bestaat. Gebiedsbrede maatregelen, zoals het verminderen of compenseren van onttrekkingen en het dempen van drainagemiddelen bieden dus perspectief voor het verbeteren van de hoeveelheid afvoer en de stroomsnelheid, en zorgen daarbij voor hogere grondwaterstanden. De uitkomsten van het project hebben de inzichten in de sturingsmogelijkheden vergroot.
PROJECTENWEBSITE
http://www.skbodem.nl/project/11
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
SKB-1e tender