Detailgegevens

PROJECTNAAM
Afwegingskader Ondergrond voor provincies en gemeenten
CODE
SKB-T-17
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeente Rotterdam, provincie Zeeland en Overijssel
LOCATIE PROJECT
Landelijk, met casus Rotterdam
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
De doelstelling van het project is om te komen tot een handzaam en praktisch toepasbaar en herkenbaar afwegingskader. Daarnaast moet het afwegingskader uitdagen tot een creatief zoekproces naar mogelijkheden/kansen van de ondergrond bij planontwikkeling, waarbij ook pro-aktief wordt nagedacht over toekomstige ontwikkelingen.
THEMA
Grondwater, Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Beleidvorming, Grondwaterbeheer, Transitie van bodem naar ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Afweging(smodel)
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies, Waterschappen
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Het waterschap investeert tot 2013 miljoenen euro’s aan maatregelen gericht op een meer natuurlijke inrichting van waterlopen, gericht op doelen uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Om de KRW-doelstellingen te kunnen halen én aan de behoeften van andere watervragers uit het gebied te voldoen, zijn inrichtingsmaatregelen alleen verre van toereikend. Verdroging van beeksystemen hangt namelijk af van gemaakte keuzes en ingrepen bovenstrooms in het stroomgebied. Sturing op basisafvoer vereist daarom een gebiedsbreed inzicht in effecten van ingrepen. Naast de technische sturingsmogelijkheden is het waterschap afhankelijk van medewerking en draagvlak door stakeholders uit het gebied. Deltares en het waterschap kiezen daarom voor een gebiedsbrede benadering waarin inhoud verbonden wordt met proces. In alle projectfasen zullen, middels interviews en workshops, stakeholders worden betrokken die de verschillende belangen vertegenwoordigen. Daarnaast is een klankbordgroep gevormd om kennis die wordt opgedaan binnen het project te delen en om te leren van ervaringen van organisaties uit andere zandgebieden in Nederland.
PROJECTENWEBSITE
http://www.skbodem.nl/project/15
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
SKB-1e tender