Detailgegevens

PROJECTNAAM
Prestatie-instrument duurzame inrichting ondergrond
CODE
SKB-T-21
UITVOERENDE PARTIJEN
IVAM, Witteveen&Bos, Stadsgewest Haaglanden
LOCATIE PROJECT
Den Haag en Rijswijk
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
DPL Ondergrond is een communicatieinstrument waarmee de ondergrondse ruimtelijke ordening een heldere plek kan krijgen in het planproces. In dit project is een prestatie-instrument ontwikkeld voor duurzame inrichting van de ondergrond, dat een overzicht geeft van de ondergrondthema's die relevant zijn in gebiedsontwikkeling. Doelen van de DPL-berekening zijn: 1) Integraal inzicht in de duurzaamheid van wijken, 2) Sterke en zwakke punten voor duurzaamheid in beeld brengen, 3) Kansen voor verbetering in beeld brengen, 4) Varianten van plannen vergelijken, 5) Kwantificeren en communiceren van ambities en 6) Het vergemakkelijken van de communicatie tussen ondergrondexpert en RO'er.
THEMA
Aardkundige waarden, Afdekking bodem, Archeologie, Bodemenergie/wko, Bodemverontreiniging, Draagkracht, Ecosysteemdiensten, Ondergronds ruimtegebruik, Waterbergend vermogen
HANDELING
Communicatie, Gebiedsontwikkeling, Gebruik van de ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Afweging(smodel)
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking, Milieu en gezondheid, Klimaatverandering, Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
In dit SKB-project is een prestatie-instrument ontwikkeld voor duurzame inrichting van de ondergrond. Er is aangesloten op de methodiek DPL: Duurzaamheids Profiel van een Locatie, een bestaande methode waarmee een integrale duurzaamheidsanalyse (People, Planet, Profit) gemaakt wordt van een wijk of wijkontwerp. In DPL Ondergrond worden negen aspecten benoemd die maatgevend zijn voor een duurzame inrichting van de ondergrond. Samen vormen zij een 'taal' voor duurzaam ondergrondgebruik.
PROJECTENWEBSITE
http://www.skbodem.nl/project/32
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
SKB-1e tender