Detailgegevens

PROJECTNAAM
Screening van hot spots van nieuwe verontreinigingen in de bodem en het grondwater: het doorbreken van de vicieuze cirkel
CODE
SKB-T-29
UITVOERENDE PARTIJEN
Alterra, KWR Water, AD Eco advies, STOWA, Waterschap Rivierenland, Waterschap AA en Maas, TCB, Provincie Noord-Brabant, Provincie Utrecht
LOCATIE PROJECT
Landelijk
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Door middel van screening kennis te vergaren over de aanwezigheid van nieuwe verontreinigingen in bodem, grondwater en oppervlaktewater. Handvatten te leveren voor toekomstig milieubeleid en -beheer ten aanzien van deze stoffen in bodem, grondwater en oppervlaktewater.
THEMA
Bodemverontreiniging
HANDELING
Bodem en energievoorziening
VERWACHTE OUTPUT
Rapport
DOELGROEPEN
Provincies, Waterschappen
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Het doel van het project is om d.m.v. screening van nieuwe verontreinigingen in bodem, grondwater en oppervlaktewater kennis te vergaren over de aanwezigheid van nieuwe verontreinigingen. Het project beoogt handvatten te leveren voor toekomstig milieubeleid en -beheer t.a.v. deze stoffen bodem, grondwater en oppervlaktewater. Er wordt een drietal pilot studies uitgevoerd gericht op de volgende verontreinigingsscenario’s: (1) ontwormingsmiddelengebruik in de paardenhouderij, (2) bagger op de kant en (3) toepassing van een mineralenconcentraat uit de mestverwerking als kunstmestvervanger op de bodem. Het project is opgezet als een monitoringonderzoek. Op diverse geselecteerde locaties wordt een batterij aan chemische en biologische meetmethoden ingezet om te bepalen wat de concentraties en effecten van bepaalde nieuwe verontreinigingen zijn in diverse milieucompartimenten en wat de mogelijke risico’s van de verontreinigingen zijn. Het project kenmerkt zich door (1) een risicobenadering (o.a. gebruik bioassays, vergelijking analyseresultaten met drempelwaarden), (2) een systeembenadering (verschillende milieucompartimenten worden in onderlinge samenhang bestudeerd) en (3) een getrapte opzet (de meest verontreinigde ‘hot spots’ uit een eerste screening worden aan nadere analyses onderworpen). De opgedane kennis wordt gedeeld met de betrokken partijen en andere eindgebruikers d.m.v. een afsluitende workshop.
PROJECTENWEBSITE
http://www.skbodem.nl/project/41
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
SKB-1e tender