Detailgegevens

PROJECTNAAM
Duurzame grond onder Hollandse melk
CODE
SKB-C-3
UITVOERENDE PARTIJEN
bvBoerenverstand, ETC adviesgroep, DMS, CropEye, Cono Kaasmakers, provincie Drenthe
LOCATIE PROJECT
Drenthe & Noord-Holland (Beemsterpolder)
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Via deze showcase zullen wij laten zien hoe economische en ecologische voordelen van kringlooplandbouw te onderbouwen zijn en op welke wijze duurzaamheid gestimuleerd kan worden met marktprikkels.
THEMA
Bodemvruchtbaarheid / bodemgebruik
HANDELING
Informatie-uitwisselen
VERWACHTE OUTPUT
Kwaliteitshandvest
DOELGROEPEN
Ondernemers in de landbouw
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Voedselproductie
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
De showcase die wij voorstellen is een belangrijke tussenstap naar een situatie waarin er een stabiele ‘markt’ voor milieuprestaties door melkveehouders is gerealiseerd. Een markt die door het bedrijfsleven zelf wordt geregeld. In dat eindbeeld worden melkveehouders in heel Nederland beloond voor gerealiseerde milieuwinst. Die beloning kan financieel zijn (bijvoorbeeld ingebouwd in de vergroening van het GLB, of een hogere melkprijs), indirect financieel (bijvoorbeeld door kortingen of voordelen bij financiering, verzekeringen, pacht, OZB of waterschapslasten) of anderszins (bijvoorbeeld door ondernemingsruimte in Natura2000 gebieden). Ook is in het eindbeeld voor deelnemende melkveehouders een duidelijk onderbouwde relatie tussen milieuwinst en lagere bedrijfskosten. In die eindsituatie is het zo aantrekkelijk te participeren in een systeem van monitoring, berekenen, certificeren en belonen dat tussen de 50 en 75% van de melkveehouders in Nederland deelneemt. De showcase dient er toe om in minimaal twee gebiedspilots te experimenteren met dit systeem; de modellering, certificering en monitoring uit te werken, de economische en ecologische voordelen te onderbouwen en de bereidheid van belanghebbenden tot valorisatie te toetsen en wijze van participatie uit te werken. In studiegroepen met innovatieve voorlopers is in de afgelopen jaren al veel kennis opgebouwd om nu de stap te kunnen zetten naar een tweetal wat grotere gebiedspilots, waar ook concrete probleemeigenaren bij betrokken worden. De diverse deelprojecten zullen op deze deelvragen gericht zijn.
PROJECTENWEBSITE
www.skbodem.nl
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
SKB-showcases