Detailgegevens

PROJECTNAAM
Water, bodem en groen, een natuurlijke alliantie; Gebiedsproces Waterschap Vallei en Veluwe
CODE
SKB-C-5
UITVOERENDE PARTIJEN
Waterschap Vallei en Veluwe, Gemeente Amersfoort, GrondRR, Alterra, CURNET
LOCATIE PROJECT
Amersfoort
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Deze showcase zet fors in op het verminderen van de kerndilemma’s bij ruimtelijke ontwikkelingen en ondergronds ruimtegebruik: onbekendheid, het accentueren van de eigenheid, en het benutten van de ontwikkelingsgerichte mogelijkheden van de ondergrond. Hierdoor wordt een kader gemaakt voor herijking van kosten en baten én voor de gewenste/ noodzakelijke eigendomsverhoudingen.
THEMA
Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Transitie van bodem naar ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Beleidsdocument
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies, Waterschappen
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid, Natuur
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Bodem in een natuurlijke alliantie met water en groen. Integratie in de RO is lastig door de veelheid en onderlinge onvergelijkbaarheid van aspecten. Bodem zoekt versterking bij haar natuurlijke partners water en groen:

1.Ze worden geïntegreerd in één ruimtelijke pijler, de natuurlijke alliantie. Daarna pas vindt confrontatie met andere belangen plaats. Hiermee wordt een stevig fundament voor de RO planvorming aangereikt (en niet 3 losse facetten).
2.Lokale ontwikkelingen moeten geborgd zijn in integrerend beleid, daarom wordt in de case een voorzet gedaan voor de natuurlijke alliantie in de structuurvisie van Amersfoort én in de gebiedsvisie van Vallei en Veluwe.
3.Een methodisch kader is noodzakelijk, om goed duidelijk te kunnen maken op welke plek in een planproces bodem een rol speelt, en op welke wijze dat kan gebeuren. We vullen het hiaat ‘bodem’ in twee nieuwe succesvolle hulpmiddelen van I&M: het processchema uit de klimaatwijzer én de gidsmodellen water.
4.Deze ontwikkelingen kunnen alleen succesvol worden doorlopen als overheden, marktpartijen en bewoners goed samenwerken en in hun gebieden investeren. We willen een format ontwikkelen voor een businesscase, die een weg baant voor samenwerking op basis van een gevisualiseerd inzicht en eerlijke verdeling van (korte termijn) kosten en (lange termijn) baten.
We zetten daarmee in op een RO-taal, waarin de doelen van bodem (en haar partners) verankerd zijn. Dat kan mogelijk leiden tot verminderd begrip vanuit de bodemsector zelf. Zo denken we dat de subtitel (Who’s afraid of ….) de nieuwsgierigheid in de RO sector zal opwekken. Maar wordt dit wel herkend binnen de bodemwereld?
PROJECTENWEBSITE
www.skbodem.nl
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
SKB-showcases