Detailgegevens

PROJECTNAAM
De bodem als basis voor duurzame landbouw en schoon water; het kán en we laten het zien!
CODE
SKB-C-6
UITVOERENDE PARTIJEN
ZLTO, Brabantse milieufederatie, NMI, Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant, Van Iersel Compost, Blgg AgroXpertus, PPO.
LOCATIE PROJECT
Noord-Brabant (regio Oost)
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Op de akker- en tuinbouwbedrijven op de Zuidoostelijke zandgronden zijn de knelpunten bij het verenigen van landbouwkundige en milieukundige doelen het grootst. Dit betekent een grote uitdaging, maar ook een grote kans. Als het daar lukt, moet het overal kunnen. Op de bedrijven worden tools en hulpmiddelen ingezet om via goed doordachte maatregelen te werken aan de realisatie van uiteenlopende doelen. Daarbij maken we gebruik van resultaten van onderzoek die op regionale proefbedrijven zijn gerealiseerd. We werken toe naar succesverhalen.
THEMA
Bodemvruchtbaarheid / bodemgebruik, (Stof-)kringlopen, Verarming
HANDELING
Gebruik van de ondergrond, Gebruik van ecosysteemdiensten, Preventie van emissies naar het grondwater
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Ondernemers in de landbouw
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Voedselproductie
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
De focus ligt op de volgende aspecten:
  • Duurzaam bodembeheer: maatregelen die op bedrijfsniveau kunnen worden genomen om de bodemkwaliteit (vooral het organische stofgehalte op peil te houden);
  • Goede kwaliteit van grond- en oppervlaktewater: maatregelen op bedrijfsniveau om emissies van nutriënten (stikstof en fosfaat) naar grond- en oppervlaktewater te beperken;
  • Klimaatbestendige landbouw: we gaan na hoe op bedrijfsniveau kan worden ingespeeld op verwachte veranderingen in het klimaat en hoe negatieve effecten van landbouwkundig handelen op klimaatverandering zoveel mogelijk kunnen worden tegengegaan;
  • Kringloopsluiting en inzet organische reststromen: voor het handhaven van de bodemkwaliteit is het gewenst dat reststromen die vrijkomen bij de verwerking van landbouwkundige producten zoveel mogelijk terug worden gebracht naar de akker.
PROJECTENWEBSITE
www.skbodem.nl
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
SKB-showcases