Detailgegevens

PROJECTNAAM
Proeftuin Oranjepolder
CODE
VM4
UITVOERENDE PARTIJEN
Hoogheemraadschap van Delfland, Waterkader Haaglanden, gemeente Westland
LOCATIE PROJECT
Oranjepolder, gemeente Westland
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
De doelstelling van de proeftuin Oranjepolder is het oplossen van de wateropgave in combinatie met herstructurering van de glastuinbouw en andere ruimtelijke ontwikkelingen in de polder en mogelijk ook in combinatie met ontwikkelingen in de naastgelegen Oranjebuitenpolder.
THEMA
Afdekking bodem, Waterbergend vermogen
HANDELING
Gebiedsontwikkeling, Grondwaterbeheer
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld, Verdienmodel
DOELGROEPEN
Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
In de Oranjepolder bestaat een reële kans op wateroverlast door hevige regenbuien. De gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delflandbedenken samen met de betrokkenen in het gebied oplossingen, waarbij de economische kracht en de glastuinbouw van de polder behouden worden en herstructurering mogelijk blijft. De herstructureringsopgave en de wateropgave staan ook al enige tijd op de agenda van LTO. De druk op de ruimte in het gebied is groot waardoor er onvoldoende ruimte voor water vrijgemaakt kan worden, om de problematiek alleen op te lossen met de realisatie van open waterbergingen. In de proeftuin wordt nu breder gezocht naar haalbare oplossingen. Sinds 2006 is de Oranjepolder benoemd als proeftuin in het kennis- en innovatieprogramma van Waterkader Haaglanden. Aanleiding was de wateroverlast die tussen 1998 en 2004 is opgetreden met alle gevolgen van dien. In augustus van 2010 heeft Maasdijk wederom te maken gehad met wateroverlast ondanks de vele maatregelen die na 2004 al getroffen zijn door Delfland en de gemeente. Zowel bedrijven als bewoners van Maasdijk hebben daardoor schade geleden.
PROJECTENWEBSITE
Proeftuin Delfland, Waterkader Haaglanden, Verdienmodellen Projectenoverzicht
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
Verdienmodellen