Detailgegevens

PROJECTNAAM
Integrale aanpak KWO in combinatie met bodemsanering
CODE
VM9
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeente Zwolle, TTE (Ingenieursbureau)
LOCATIE PROJECT
Zwolle (Binnenstad)
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Ontwikkeling van samenhangende visie op de ondergrond in Zwolle waarbij gezocht is naar veelbelovende dwarsverbanden tussen beleidsterreinen.
THEMA
Grondwater, Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Gebruik van de ondergrond, Grondwaterbeheer, Transitie van bodem naar ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld, Verdienmodel
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Eén kansrijke mogelijkheid die zo werd gevonden was de combinatie van koude en warmteopslag (KWO, ook WKO genoemd) met bodem- en grondwatersanering. Aan het KWO-systeem worden koolstoffilterstoegevoegd die de vervuiling uit het grondwater halen. Een andere kans op synergie ligt in het koppelen van KWO aan waterpeilbeheer. Wanneer er sprake is van een wateroverschot, is het tot dusverre gebruikelijk om oppervlaktewater weg te pompen. Een alternatief is om deze bemaling ‘van onderaf’ te doen. Dit houdt in dat er grondwater aan de bodem wordt onttrokken. Dit water heeft een constante temperatuur en kan daarom ’s winters worden gebruikt voor warmtewinning en ’s zomers voor koudewinning.
PROJECTENWEBSITE
Zwolle energiewinning en bodemsanering, Verdienmodellen Projectenoverzicht
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
Verdienmodellen