Detailgegevens

PROJECTNAAM
Aanpak thema ondergrond
CODE
ILB-2-34
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Nuth en Stein.
LOCATIE PROJECT
Limburg (Sittard-Geleen en IMD Beek-Nuth-Stein)
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Een concrete start maken met een gezamenlijke aanpak van de problematiek van de ondergrond in relatie tot a) het verkrijgen van zicht op de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een duurzaam gebruik van de ondergrond op het grondgebied van de 4 gemeenten; b) het gezamenlijk creëren van een startpunt/basis voor een bouwsteen "ondergrond" ten behoeve van integrale ruimtelijke ordening, mede met het oog op de integraliteitsvereisten uit de komende Omgevingswet.
THEMA
Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Gebiedsontwikkeling, Gebruik van de ondergrond, Transitie van bodem naar ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Afweging(smodel), Beslissing ondersteunend systeem, Krachtenveldanalyse
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking, Energievoorziening, Natuur
SUCCES/FAALFACTOREN
De aanpak van het thema loopt thans (mei 2013) nog. Het trekken van conclusies als hier bedoeld is nu nog te vroeg.
SAMENVATTING PROJECT
Op 7 december jl. heeft onze regio een startoverleg gehad over het thema 'ondergrond'. Wij hebben ervoor gekozen om samen onze ILB-adviseur dit thema voor onze regio eerst inhoudelijk op hoofdlijnen in de steigers te zetten. Zodra dat is gebeurd communiceren we daarover met andere betrokken vakdisciplines, zoals ruimtelijke ordening, water, energie en duurzaamheid.
Het voordeel van deze aanpak is volgens ons dat we bij de communicatie met de andere vakdisciplines ook inhoudelijk al iets te bieden hebben. Daardoor wordt voor hen het thema al wat concreter en zal het naar verwachting bij hen meer gaan leven.In het 1e kwartaal 2013 is relevante informatie verzameld.. Na verdere uitwerking daarvan de komende maanden (en na zowel de afronding van ambtelijke reorganisatie bij Sittard-Geleen en als het operationeel worden van de RUD Zuid-Limburg) zal de aanpak van het thema ondergrond later in 2013 en 2014 worden voortgezet.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
In eerste aanleg via infoverstrekking en reactieverzoeken tijdens de reguliere ambtelijke werkoverleggen van andere daarvoor in aanmerking komende vakdisciplines/portefeuillehouders. Naderhand (eventueel) de vorming van een werkgroep voor de voorbereiding/opstelling van een (integrale) nota.
PROGRAMMA
ILB