Detailgegevens

PROJECTNAAM
Pilot Roombeek
CODE
GGGB2
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeente Enschede
LOCATIE PROJECT
Stadskantoor, Hengelosestraat 51, 7514 AD Enschede
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Het herstel van de Roombeek en de afstemming van het grondwaterbeheer op de aanwezige (rest)verontreinigingen, de grondwateroverlast en de bestaande grondwaterwinning.
THEMA
Bodemverontreiniging, Grondwater, Waterbergend vermogen
HANDELING
Gebiedsgericht grondwaterbeheer, Grondwaterbeheer
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
De gemeente heeft onderkend dat de sanering van individuele, bekende gevallen niet op redelijke termijn (binnen enkele decennia) leidt tot een ‘schone’ ondergrond. Daarvoor ontwikkelt Enschede gebiedsgericht grondwaterbeheer in de vorm van (een combinatie van) een generiek beleidskader en concrete toepassingen in deelgebieden. Deze maatregelen zijn opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan en worden in dat kader uitgevoerd.
SAMENVATTING PROJECT
Het pilotgebied Roombeek is de wijk die in 2000 door de vuurwerkramp is getroffen. De wijk is weer opgebouwd tot een hoogwaardig stedelijk gebied met gemengde functies als wonen, werken en recreatie. In de wijk staan op het terrein van waterbeheer twee opgaven centraal: het herstel van de Roombeek en de afstemming van het grondwaterbeheer op de aanwezige (rest)verontreinigingen, de grondwateroverlast en de bestaande grondwaterwinning, Het waterbeheer vergt afstemming tussen publieke en private partijen. Er ligt een aantal grote gevallen van bodemverontreiniging waarvan de sanering in de loop der tijd is gestart. In het midden van het gebied bevindt zich een cluster van verschillende grondwaterverontreinigingen die in elkaar overlopen. In het zuidwesten ligt een groot geval van bodemverontreiniging die zich onder invloed van de vroegere bedrijfswaterwinningen vanaf het brongebied stroomopwaarts in noordoostelijke richting heeft verplaatst. Op verschillende locaties werd en wordt grondwater gewonnen voor bedrijfsmatig gebruik. Binnen Roombeek is een groot gedeelte van deze winningen afgebouwd. Een ander gedeelte is omgezet in onttrekkingen voor bodemsaneringen en ter bescherming van nog actieve bedrijfswaterwinningen. De afbouw en verplaatsing van de winningen heeft geleid tot een verandering van de grondwaterstanden met een vergroting van de wateroverlastproblematiek als resultaat. De (voormalige) Roombeek wordt hersteld en zichtbaar teruggebracht in de wijk. De beek krijgt een bescheiden rol in het waterkwantiteitsbeheer. De waterbalans van het gebied toont aan dat als gevolg van de diverse onttrekkingen de uitstroming van grondwater vanuit het pilotgebied nihil is en daardoor goed beheersbaar.
PROJECTENWEBSITE
www.grondwatercollectief.nl
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
Grondwatercollectief