Detailgegevens

PROJECTNAAM
Professioneel opdrachtgeverschap en het Besluit bodemkwaliteit binnen het Heuvelland
CODE
ILB-2-42
UITVOERENDE PARTIJEN
Heuvelland, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul.
LOCATIE PROJECT
Heuvelland
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Aanzet om een kaart van de ondiepe ondergrond voor de openbare ruimte (wegen en trottoirs) in relatie tot de aanwezigheid van bodemvreemde materialen zoals asbest, slakken e.d. op te stellen. Hierdoor kan invulling worden gegeven aan goed opdrachtgeverschap door regionaal uniforme regels met belanghebbende instanties voor onderzoeksinspanning op te stellen. Gevraagd: Procesmatige begeleiding bij het opstellen van een projectplan om te komen tot een aanbesteding voor het opstellen van de kaart. Benodigde uren ±100 uur. Gezien de stroeve communicatie met de inspectiedienst over het aspect asbest zijn we na overleg met het agentschap overgestapt op het thema Professioneel opdrachtgeverschap en het Besluit bodemkwaliteit.
THEMA
Grondverzet
HANDELING
Handhaven, Bevorderen van duurzaam (her)gebruik grond, Professioneel opdrachtgeverschap
VERWACHTE OUTPUT
Handleiding
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking, Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
Door het gezamenlijk organiseren in de regio komen allerlei adviezen en werkwijzen aan bod waarvan iedereen kan leren. Door opnieuw aandacht te besteden aan het Besluit bodemkwaliteit worden de mogelijkheden weer eens aan de orde gebracht en de kennis opgefrist.
SAMENVATTING PROJECT
Door de ILB adviseur is een workshop verzorgt waarbij de medewerkers van de afdelingen Ruimtelijk beheer actief betrokken zijn door groepsgewijs antwoord te geven op diverse stellingen waarop enerzijds vragen en anderzijds antwoorden naar voren komen voor diverse problemen. Deze interactie tussen de deelnemers wordt verwerkt tot een handreiking hoe om te gaan met het Besluit bodemkwaliteit in infrastructurele werken.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
ILB