Detailgegevens

PROJECTNAAM
Samenwerking Drentse waterschappen
CODE
ILB-2-50
UITVOERENDE PARTIJEN
Waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's, Velt en Vecht, Reest en Wieden.
LOCATIE PROJECT
Drenthe
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Het doel van het ILB2 is voor ons om een impuls geven aan de kwaliteit op de handhaving van het BBK, door de mogelijkheden/kansen hierin voor handhaving vanuit de waterschappen duidelijker te maken. Dit kan bewerkstelligt worden door de praktisch toepasbare kennis bij de handhavers (en andere medewerkers van de waterschappen) te vergroten.Dit bovenstaande oorspronkelijke doel is bijgesteld door samenwerking met gemeenten en provincies. De belangrijkste punten waren het opzetten van een regionaal netwerk, het uitwisselen van praktijkkennis en het ontwikkelen van een praktische tool voor de handhaving in het veld.
THEMA
Grondverzet, Waterbodem
HANDELING
Communicatie, Contractvorming, Handhaven, Informatie-uitwisselen, Toepassen grond, baggerspecie of bouwstof, Professioneel opdrachtgeverschap
VERWACHTE OUTPUT
Handleiding
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
Het project is er in geslaagd handhavers en andere bodemprofessionals van gemeenten en waterschappen met elkaar in contact te brengen. Er is een digitaal netwerk (groep op linkedin) waar de deelnemers elkaar kunnen vinden en cases/praktijkproblemen kunnen bespreken.
Gemeenten en Waterschappen kunnen elkaar nu in een vroeger stadium vinden in situaties waarbij er overlap is in een project. Ook kunnen bij constateringen in het veld de andere overheden sneller worden geïnformeerd (oog er oor functie voor elkaar vervullen).
Faalfactor is om het netwerk de komende jaren in stand te houden en om actief kennis en ervaringen te blijven delen. Hiervoor willen we het Drentse bodemberaad gebruiken, een periodiek overleg tussen afgevaardigden van de overheden in Drenthe die met het BBK van doen hebben.
SAMENVATTING PROJECT
In de aanvraag werd er nog van uitgegaan dat er alleen met de Drentse waterschappen zou worden samengewerkt. Het beoogde product was een workshop om de kennis bij de waterschappen te vergroten. Op initiatief van de ILB adviseur zijn er vroeg in het proces gesprekken geweest met de gemeenten om te kijken of er overlap was in de aanvraag en de beoogde doelen. Omdat beide groepen qua beoogde doelen dicht bij elkaar lagen is toen besloten om de beschikbare projecturen bij elkaar te doen en gezamenlijk verder te gaan. Er is besloten om drie werkgroepen te vormen met de thema’s netwerken, checklists en prioritering. In de werkgroepen is gewerkt aan het opzetten van een netwerk voor de handhavers BBK in Drenthe, het ontwikkelen van een checklist en het uitwerken van een prioritering systematiek. De onderlinge contacten tussen overheden zijn door dit project versterkt en er zijn een aantal handige instrumenten ontwikkeld.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Noordelijke netwerkdag bodem 13 juni Provinciehuis Drenthe.
PROGRAMMA
ILB