Detailgegevens

PROJECTNAAM
Fundering leggen voor ketenhandhaving
CODE
ILB-2-51
UITVOERENDE PARTIJEN
Achtkarspelen, Ameland, Boarnsterhim, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Harlingen, het Bildt, Kollumerland c.a., Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel, Schiermonnikoog, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Smallingerland, Súdwest-Fryslân en Vlieland.
LOCATIE PROJECT
Noord Friesland
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Het toezicht, de handhaving en het professioneel opdrachtgeversschap te verbeteren door een betere samenwerking en te leren c.q. gebruik te maken van elkaars kennis en kracht.
THEMA
Grondverzet
HANDELING
Opstellen nota bodembeheer/bodemvisie, Toepassen grond, baggerspecie of bouwstof, Professioneel opdrachtgeverschap
VERWACHTE OUTPUT
Afweging(smodel), Rapport, Zoekapplicatie
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
-
SAMENVATTING PROJECT
Het project Impuls lokaal Bodembeleid 2 voor de regio Noord Fryslân is vrijwel afgerond. De volgende producten zijn opgeleverd:
  • cursus toezichthouders/handhavers Besluit bodemkwaliteit;
  • digitale tool (matrix) om meldingen te behandelen;
  • besteksvoorschriften en helpdesk;
  • digitale grondbank;
  • digitale tool om beter inzichtelijk te maken waar grondstromen naar toe kunnen.

De eindproducten worden in een afsluitende workshop gepresenteerd aan de deelnemers uit de gemeenten. Tijdens de workshop hebben de toezichthouders en de uitvoerders met elkaar kennis gemaakt om kennisuitwisseling mogelijk te maken. Het uiteindelijke doel is dat door het aanbieden van een goede fundering ketenhandhaving mogelijk wordt.
PROJECTENWEBSITE
-
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
ILB