Detailgegevens

PROJECTNAAM
Actief Bodembeheer de Kempen
CODE
GGGB3
UITVOERENDE PARTIJEN
Projectbureau ABdK
LOCATIE PROJECT
Postbus 2213, 5600 CE Eindhoven
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
De met zware metalen verontreinigde bodem in en rond de Nederlandse Kempen op een geaccepteerde wijze te beheren.
THEMA
Bodemverontreiniging
HANDELING
Uitvoeren sanering
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK) is de naam van het milieuprogramma dat de gevolgen van de bodemverontreiniging in Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg aanpakt. Doel is de met zware metalen verontreinigde bodem in en rond de Nederlandse Kempen op een geaccepteerde wijze te beheren. Het programma is in 1997 onder verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Brabant gestart en loopt tot 2015. Bij de uitvoering van het programma zijn de provincies Noord-Brabant en Limburg, het ministerie van VROM en de gemeenten en waterschappen in het projectgebied betrokken. Voor de dagelijkse gang van zaken is het Projectbureau ABdK ingericht. Per periode van vijf jaar wordt in een meerjarenprogramma aangegeven welke activiteiten zullen worden uitgevoerd. In de uitvoering van het programma gaat het vooral om de sanering van door zinkassen verontreinigde (particuliere) bodem en (openbare) wegen, en de sanering van verontreinigde waterbodems (met name de Dommel en de Tungelroyse beek). Daarnaast is gewerkt aan het vinden van oplossingen voor meer diffuse (verspreide) verontreinigingen over grotere oppervlakten zoals in natuurgebieden, landbouwgronden en het grondwater. Bijzonder in dit project is, dat de onderlinge samenhang van de problemen in bodem, oppervlaktewater en grondwater is onderkend en dat de verontreiniging op al deze fronten tegelijk wordt aangepakt. In dat kader zijn zeven uitvoeringspakketten geformuleerd resp. zinkassen, moestuinen, waterbodems, landbouwgebieden, natuurgebieden en grondverwerking. Per pakket wordt projectmatig gewerkt.
PROJECTENWEBSITE
www.grondwatercollectief.nl
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
Grondwatercollectief