Detailgegevens

PROJECTNAAM
Regio IJsselland
CODE
ILB-2-52
UITVOERENDE PARTIJEN
Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle, Waterschap Groot Salland, Waterschap Velt en Vecht.
LOCATIE PROJECT
Regio IJsselland
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
In de voorgaande ILB1 fase is een goede regionale samenwerking opgebouwd met de 11 gemeenten en de 2 waterschappen. Een 8-tal gemeenten hebben in een gezamenlijke aanbesteding een (regionale) BKK laten opstellen. Daarnaast is de Nota Bodembeheer in concept afgerond, waaraan alle betrokken partijen zich conformeren. Een logische stap is om nu een doorvertaling te maken naar een regionale visie op professioneel opdrachtgeverschap (nieuwe contractvormen) en de omgang met grondstromen in regionaal verband te professionaliseren. Ook in het licht van de RUD IJsseland die per 1 januari 2013 in deze samenstelling als de netwerk RUD zijn beslag gaat krijgen, is het versterken van de samenwerking op het gebied van bodem, grondstromen en handhaving een goede opmaat.
THEMA
Grondverzet
HANDELING
Opstellen nota bodembeheer/bodemvisie
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid, Klimaatverandering
SUCCES/FAALFACTOREN
Het blijkt lastig te zijn om een dergelijk, redelijk grootschalige georganiseerde, workshop te realiseren. Om een datum te prikken waarbij het merendeel van de participanten kan, blijkt lastig. De indruk ontstond bij de organisatie dat het animo voor een dergelijke workshop, mede door de perikelen rond de netwerk-RUD vorming in de regio, laag zou zijn. Na een korte peiling blijkt dat het enthousiasme en de deelname voor de workshop hoog is. Vrijwel alle gemeenten binnen de regio IJsselland reageerden positief. Ook gezien de samenwerking is de regio Twente ook uitgenodigd. Ook vanuit die regio komen veel enthousiaste reacties.
SAMENVATTING PROJECT
In een eerste sessie is met de ILB2 groep een afweging gemaakt waaraan behoefte ontstond binnen de regio IJsselland. Binnen het kader van ‘professioneel opdrachtgeverschap’ is met name ingezet op de coördinatie van grondstromen, hoe om te gaan met grondstromen binnen (civieltechnische) projecten en contractvorming.
Medio september wordt een workshop voor bodemprofessionals georganiseerd. In de cursus worden centraal en in groepen verschillende onderdelen behandeld die het thema professioneel opdrachtgeverschap raken. Zo wordt ingegaan op grondstromencoördinatie, bodem in bestek en contractvorming. De cursus is nadrukkelijk geen introductiecursus Besluit bodemkwaliteit. Het streven is om met elkaar een stap verder te komen hoe als gemeente, in de rol van opdrachtgever, zorgvuldig om te gaan met grondwerk. In deze cursus wordt tevens aangemoedigd om van elkaar te leren en ervaring uit te wisselen.
PROJECTENWEBSITE
-
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Workshop wordt medio september gegeven en beschikbaar voor alle bodemmedewerkers gemeenten provincie Overijssel (IJsselland en Twente).
PROGRAMMA
ILB