Detailgegevens

PROJECTNAAM
ILB2 regio West-Friesland: onderdeel Besluit bodemkwaliteit, professioneel opdrachtgeverschap, toezicht en handhaving
CODE
ILB-2-54
UITVOERENDE PARTIJEN
Milieudienst Westfriesland - namens Gemeente Drechterland, Gemeente Enkhuizen, Gemeente Hoorn, Gemeente Medemblik, Gemeente Opmeer, Gemeente Stede Broec
LOCATIE PROJECT
Regio West-Friesland
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
In 2009-2011 is voor de regio West-Friesland gebiedsspecifiek beleid opgesteld. De regio streeft ernaar dat de opgestelde kaarten en de nota zo goed mogelijk worden gebruikt door zowel gemeenten als bedrijfsleven. Een uniforme toepassing van het Bbk is hierbij het uitgangspunt.
THEMA
Grondverzet
HANDELING
Handhaven, Informatie-uitwisselen, Toepassen grond, baggerspecie of bouwstof, Professioneel opdrachtgeverschap
VERWACHTE OUTPUT
Handleiding
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
Betrekken van alle actoren / deelnemende partijen welke te maken hebben met grondverzet binnen gemeenten en bedrijven is de belangrijkste succesfactor voor dit project. Dit is helaas ook een faalfactor in het project geweest – het bleek vrij moeilijk de juiste personen te benaderen, te betrekken en betrokken te houden.
SAMENVATTING PROJECT
Om in de regio West-Friesland het gebruik van de bodemkwaliteitskaarten en de bodembeheernota (gebiedsspecifiek beleid) te bevorderen en het beleid op de juiste manier uit te voeren, zijn er drie voorlichtingsbijeenkomsten geweest:
  • voorlichting aan externe partijen die in hun opdrachten te maken hebben met grondverzet (m.n. aannemers, adviesbureaus, grondbank, projectontwikkelaars, etc.);
  • voorlichting aan niet-bodem handhavers van gemeenten en milieudienst;
  • voorlichting aan medewerkers van de gemeenten die te maken hebben met het Bbk in hun rol als opdrachtgeverschap.
PROJECTENWEBSITE
-
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
ILB