Detailgegevens

Illustratie bij pilot Kennisagenda 'Natuurlijk Kapitaal verrijkt beleid van Breda'

PROJECTNAAM
Kennisagenda 'Natuurlijk Kapitaal verrijkt beleid van Breda'
CODE
NK007
UITVOERENDE PARTIJEN
RWS Leefomgeving (opdrachtgever), Gemeente Breda, Alterra, ORG-ID, GrondRR
LOCATIE PROJECT
Breda
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Aanpak om ecosysteemdiensten te verankeren in RO beleid gemeente, op basis van systeemkennis bodem/ water/ groen en klimaat.
THEMA
Ecosysteemdiensten
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten
VERWACHTE OUTPUT
Methode
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid, Natuur, Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
Succesfactoren:
  • Integratie bodem, water en groen als fundament
  • Ecosysteemdiensten zijn vertaald naar beleidsbegrippen en maatschappelijke themas
Faalfactoren:
  • Te vrijblijvend, geen borging
  • Te weinig detailinfo bodem, water, groen
  • Planproces pilotgebied de Veste was al in een te ver stadium
SAMENVATTING PROJECT
Op stadsniveau wordt weinig gedaan met de mogelijkheden om ecosysteemdiensten in te zetten. Natuurlijk Kapitaal Breda kijkt wel op stadsniveau naar de meerwaarde van natuur. Daarbij is vooral aandacht voor de economische en ruimtelijke kansen van klimaatadaptatie.
PROJECTENWEBSITE
Rapportages, Artikel
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Input voor gemeentelijk beleid, en voor kennisuitwisseling met waterschap en andere gemeenten. Meer info via gemma.van.eijsden@rws.nl
PROGRAMMA
Natuurlijk kapitaal