Detailgegevens

Illustratie bij pilot Plantage Zuid Rotterdam

PROJECTNAAM
Plantage Zuid Rotterdam
CODE
DP2
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeente Rotterdam
LOCATIE PROJECT
Rotterdam (Zuidwijk en Lombardijen)
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Doelstelling is aantonen hoe de invulling van de wateropgave kan bijdragen aan het transformeren van bestaande naar gewilde woonmilieus en daarmee aan een succesvolle stedelijke vernieuwing van de zuidelijke tuinsteden.
THEMA
Afdekking bodem, Grondwater, Waterbergend vermogen
HANDELING
Gebiedsontwikkeling, Grondwaterbeheer, Klimaatadaptatie
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking, Klimaatverandering
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
In het algemeen kan worden geconcludeerd dat de combinatie van stedelijke vernieuwing en de wateropgave een verrijking van de ruimtelijke kwaliteit en het woonplezier oplevert. Om dit te kunnen bereiken moet specifiek naar de locatie worden gekeken. In het geval van de Zuidelijke tuinsteden is naar de watertypologie gezocht door de maat van water en de geschiedenis van de plek te analyseren. Dezelfde zoektocht bood de aanknopingspunten voor de vorm van wonen op tuinkavels. De aansluiting van de aldus ontstane ‘Plantage Zuid’ op de publieke ruimte, bebouwing en cultuurhistorie van de wederopbouwwijken was minder vanzelfsprekend. Met inachtneming van de structuurbepalende elementen is dit echter gelukt.
PROJECTENWEBSITE
https://deltaprogramma.pleio.nl/pages/view/7297402/03-plantage-zuid-rotterdam
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
Deltaprogramma