Detailgegevens

PROJECTNAAM
Biowasmachine in het stationsgebied
CODE
GGGB6
UITVOERENDE PARTIJEN
VROM, provincie Utrecht, Hoogheemraadschap Stichtse Rijn- landen, gemeente Utrecht, Hoog Catharijne BV, Corio Nederland BV, NS Poort Ontwikkeling BV en ProRail BV
LOCATIE PROJECT
Stationsgebied Utrecht
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
De ‘Biowasmachine’ bestaat uit drie onderdelen: het stimuleren en versnellen van biologische afbraak, controle over de verspreiding en mate van verontreiniging en de inrichting van een meetnet van peilbuizen verspreid in de ondergrond over het hele stationsgebied.
THEMA
Bodemenergie/wko, Bodemverontreiniging, Grondwater
HANDELING
Bodem en energievoorziening, Gebiedsgericht grondwaterbeheer, Grondwaterbeheer
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
In het ontwikkelingsplangebied liggen enkele grote grondwaterverontreinigingen. De ondergrond is voornamelijk verontreinigd met gechloreerde oplosmiddelen. In totaal is minimaal 90 miljoen m3 grondwater licht tot sterk verontreinigd. De verontreinigingen verplaatsen zich vanuit de bronlocaties in zijdelingse en neerwaartse richting. De herinrichting van het Stationsgebied in het verleden ging gepaard met (tijdelijke) ingrepen in het geohydrologisch systeem. Hierdoor hebben verontreinigingen zich extra kunnen verplaatsen. De vele grootschalige grondwaterverontreinigingen zijn in de loop der tijd vermengd geraakt. In het stationsgebied wordt nieuwe bebouwing voorzien van ondergrondse gebruiksruimten en duurzame energiesystemen. Bemalingen en Warmte Koude Opslag zijn echter van invloed op de lokale grondwaterstroming en op de grondwater-verontreinigingen. De vergunningverlening werd hierdoor lang opgehouden en de ontwikkelingen in het Stationsgebied dreigden te stagneren. Al in 2006 gemaakte afspraken over de grootschalige toepassing van duurzame energie met Warmte Koude Opslag systemen konden niet tot uitvoering te komen zonder een integrale oplossing. Risico’s, meerkosten en vertraging in vergunningtrajecten zetten de projectvoortgang onder druk. De hoge ontwikkelingsdynamiek in het Stationsgebied én de hoge kosten van gevalsgerichte benaderingen hebben geleid tot een keuze voor een integrale aanpak van de grondwaterverontreinigingen. Met het oog op het tijdpad voor ontwikkeling van het Stationsgebied is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Fase 1 van het grondwatermanagement moet Warmte Koude Opslag en bouwput- bemalingen in de ondergrond mogelijk maken. Weliswaar zal de verontreiniging zich daardoor plaatselijk verspreiden, maar de versnelde menging van grondwaterverontreinigingen, nutriënten en van nature aanwezige bodemleven zal er toe bijdragen dat de verontreinigingen sneller van nature zullen afbreken. Dit principe wordt in het Utrechtse de ‘Biowasmachine’ genoemd. De ‘Biowasmachine’ bestaat uit drie onderdelen: het stimuleren en versnellen van biologische afbraak, controle over de verspreiding en mate van verontreiniging en de inrichting van een meetnet van peilbuizen verspreid in de ondergrond over het hele gebied.
PROJECTENWEBSITE
www.grondwatercollectief.nl
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
Grondwatercollectief