Detailgegevens

PROJECTNAAM
Ondergrondse bestemmingen
CODE
GGGB7
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeente Zwolle
LOCATIE PROJECT
Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Zwolle heeft een Visie op de Ondergrond opgesteld. Deze Visie op de Ondergrond hanteert de ruimtelijke inrichting en het ruimtegebruik zoals dat is vastgelegd in het ruimtelijke Structuurplan als uitgangspunt. De Visie gaat uit van vijf leidende basisprincipes:
  • ondergrondse bestemmingen en functies;
  • structurele inzet van de mogelijkheden van Koude Warmte Opslag en koppeling met grondwatersanering, waterwinning en peilbeheer;
  • gebiedsgerichte benadering van bodembeheer;
  • gebiedsgerichte combinatie van natuur, recreatie, landbouw, waterwinning en grondwaterbescherming;
  • structurele afstemming van vraag en aanbod van (grond)water en de koude- en warmte-capaciteit.
THEMA
Bodemenergie/wko, Bodemverontreiniging, Grondwater, Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Gebiedsgericht grondwaterbeheer, Gebruik van de ondergrond, Grondwaterbeheer, Opstellen nota bodembeheer/bodemvisie, Transitie van bodem naar ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid, Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
De opbouw van de ondergrond in Zwolle is complex van karakter. Dit komt onder meer door stuwing en scheefstelling van minder doorlatende lagen. In en rond Zwolle vindt een natuurlijke grondwaterstroming plaats naar het oppervlaktewater. Het grondwater is gedeeltelijk van lokale herkomst en wordt daarnaast aangevoerd vanaf de Veluwe. Een omvangrijke grondwaterwinning voor de drinkwaterproductie heeft een grote invloed op het regionale systeem. Ter hoogte van de IJssel vindt omvangrijke grondwaterwinning plaats. Hierdoor is sprake van een diep doorgedrongen verontreiniging van het grondwater. De Zwolse ambities op het terrein van klimaat en energie, de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor het stedelijk en landelijk gebied vragen om regie over de ondergrondbenutting, integratie van de aspecten van de ondergrond en een doelmatig beheer van de grondwaterverontreiniging.
PROJECTENWEBSITE
www.grondwatercollectief.nl
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
Grondwatercollectief