Detailgegevens

PROJECTNAAM
Gebiedsgericht grondwaterbeleid
CODE
GGGB8
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeente Hengelo
LOCATIE PROJECT
Stadskantoor, Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Met de gebiedsgerichte aanpak worden grootschalige grondwaterverontreinigingen op een kostenbesparende wijze aangepakt. De gebiedsbeheerder heeft één aanpak ontwikkeld voor meerdere grondwaterverontreinigingen. Daarnaast worden onderzoekskosten bespaard omdat een geval van verontreiniging niet afgeperkt hoeft te worden. Deelname aan de gebiedsgerichte aanpak is vrijwillig en een verontreiniging binnen het beheergebied kan ook gevalsgericht aangepakt worden door de probleemhebber. Met de afkoopstrategie wordt beoogd dat deelname aan de gebiedsgerichte aanpak voor probleemhebbers (financieel) aantrekkelijk is.
THEMA
Bodemverontreiniging, Grondwater
HANDELING
Aanpak spoedlocaties, Gebiedsgericht grondwaterbeheer
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
-
SAMENVATTING PROJECT
In het gebiedsbeheerplan is de gebiedsgerichte aanpak beschreven. Hierin is tevens het beheergebied aangewezen waarin de gebiedsgerichte aanpak wordt toegepast. Daarnaast heeft het college van B en W een afkoopstrategie vastgesteld die een generiek toepasbaar kader vormt voor onderhandelingen met probleemhebbers. Iedere probleemhebber die de verontreiniging waarvoor hij verantwoordelijk is in de gebiedsgerichte aanpak wil onderbrengen, betaalt een afkoopsom aan de gebiedsbeheerder. De hoogte van een afkoopsom hangt af van de beschikbare onderzoeksgegevens van die verontreiniging en de (geschatte) omvang. De probleemhebber blijft verantwoordelijk voor de verontreiniging in de bovengrond en voor de aanpak van de bron. De afgekochte verontreinigingen wordt vervolgens door de gebiedsbeheerder gesaneerd met een gebiedsgerichte aanpak. Om de gebiedsgerichte aanpak vorm te kunnen geven zijn met behulp van de duurzaamheidsprincipes People, Planet en Profit (‘triple P’) verschillende mogelijke saneringsvarianten tegen elkaar afgewogen. Een gebiedsgerichte aanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijke afbraak en natuurlijke lozing op oppervlaktewater bleek de meest duurzame variant. Uit onderzoek blijkt dat biologische processen in de Hengelose bodem kunnen zorgen voor afbraak van de verontreiniging. Natuurlijk mogen er als gevolg van de gebiedsgerichte aanpak geen risico’s voor de mens of het milieu ontstaan. Dan moet de gebiedsbeheerder ingrijpen.
PROJECTENWEBSITE
Project: Pilotproef duurzaam grondwaterbeheer
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
Grondwatercollectief