Detailgegevens

PROJECTNAAM
Polderbreed geeft meer energie!
CODE
ILB-2-1
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie: Flevoland; Waterschap: Zuiderzeeland; Gemeenten: Lelystad, Noordoostpolder, Almere, Dronten, Urk en Zeewolde
LOCATIE PROJECT
Flevoland
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Gemeenten, provincie en waterschap onderzoeken gezamenlijk welke gebieden aangewezen kunnen worden als interferentiegebied voor bodemenergie. Wij brengen in beeld wat de bestaande bodemenergiesystemen zijn, waar grondwateronttrekkingen plaatsvinden en combineren die informatie met bovengrondse plannen. Op basis hiervan maken wij een rapportage met aan te wijzen interferentiegebieden met bijbehorende regels voor deze gebieden. Hiermee ontstaan provinciedekkende kaarten voor een optimale benutting van de ondergrond voor bodemenergie.
THEMA
Bodemenergie/wko
HANDELING
Bodem en energievoorziening
VERWACHTE OUTPUT
Beleidsdocument
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
Succesfactoren
  • Het project heeft een impuls gegeven aan het invulling geven aan optimaal benutten van de ondergrond voor bodemenergie.
  • Het project heeft een platform van gemeenten en provincie opgeleverd waarop overleg plaatsvindt over benutting van de ondergrond voor bodemenergie.

Faalfactoren:
  • onduidelijkheid over nieuwe wetgeving;
  • timing van het project ongelukkig m.b.t. de ontwikkelingen t.a.v. het (eventueel) overdragen van verantwoordelijkheden naar RUD's.
SAMENVATTING PROJECT
Waar het aanvankelijk de bedoeling was om het ILB-2 traject af te sluiten met een provinciedekkende kaart van interferentiegebieden, hebben we gaandeweg het traject moeten constateren dat dit voor dat moment een brug te ver was. De gemeenten nemen alsnog het voortouw in het aanwijzen van interferentiegebieden. Voor de gemeente Lelystad is een quick scan uitgewerkt die als opstap gebruikt kan worden door de andere gemeenten.
Op basis daarvan kan de gemeente kiezen om wel of geen interferentiegebieden aan te wijzen, masterplannen op te stellen of beleidsregels op te stellen (verordening). Afstemming met andere gemeenten en provincie is cruciaal. Gemeentelijke beleid met betrekking tot interferentiegebieden moet ook verankerd worden in provinciale beleidsregels, daar zij bevoegd gezag is voor de gesloten systemen. Het ILB-2 traject heeft een platform gegenereerd waarop deze afstemming plaats kan vinden.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
De provincie Flevoland doet in het kader van de “Nota, Ondergronds verbinden, Duurzaam gebruik van de ondergrond” een onderzoek naar de kansen en belemmeringen voor WKO. Vanuit dit onderzoek zijn projecten geselecteerd die als voorbeeldproject worden uitgewerkt. Bij de selectie van de projecten is opgetrokken met gebiedspartners als gemeenten en het bedrijfsleven.
PROGRAMMA
ILB