Detailgegevens

PROJECTNAAM
Professionaliseringhandhaving: bodemenergie
CODE
ILB-2-3
UITVOERENDE PARTIJEN
Food Valley
Gemeente: Ede, Barneveld, Scherpenzeel,Wageningen en Nijkerk.
LOCATIE PROJECT
Gelderland (Food Valley)
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Binnen de regio bestaat behoefte de handhaving te professionaliseren. De regio sluit zich hiervoor aan bij het ingediende PVA van de Milieuregio Arnhem MRA. Voor ondergrond staat de focus gericht op bodemenergie. De regio heeft hierbij behoefte aan een deskundige adviseur op dit terrein omdat onvoldoende kennis aanwezig is. Van ecosysteemdiensten bestaat onvoldoende beeld. Daarom wordt hier gekozen voor een verkenningsworkshop.
THEMA
Bodemenergie/wko, Ecosysteemdiensten
HANDELING
Beleidvorming, Bodem en energievoorziening, Handhaven
VERWACHTE OUTPUT
Beleidsdocument
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
Beschikbare capaciteit gemeentelijke medewerkers.
SAMENVATTING PROJECT
Op 1 juli 2013 treedt het Besluit bodemenergiesystemen in werking. Hiermee wordt de gemeente bevoegd gezag voor gesloten bodemenergiesystemen. Onze intentie is om duurzaam gebruik van de ondergrond ten behoeve van energieopslag te integreren met ruimtelijke planvorming. Tevens moet duidelijk worden hoe en waar vergunningverlening en registratie uitgevoerd zal worden. Deze doelstellingen worden gerealiseerd door het opstellen/ houden van een voorlichtingsbijeenkomst over besluituitvoerings- en handhavingsmethoden voor de betrokken gemeenten en het in kaart brengen van gevolgen en kansen voor de regio door het interviewen van ambtenaren bij verschillende gemeentelijke afdelingen.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Voorlichting middels brochure en tekst op de gemeentepagina van lokale huis- aan huis bladen
PROGRAMMA
ILB