Detailgegevens

PROJECTNAAM
Bodeminformatiebeheer in de Provincie Utrecht
CODE
ILB-2-6
UITVOERENDE PARTIJEN
Initiatiefnemers: Provincie Utrecht, afdeling VEH/team VVB in samenwerking met Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). Overige deelnemende gemeentes: Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes, Leusden, Houten, Lopik, Wijk bij Duurstede, IJsselstein, Bunnik, Nieuwegein, Soest, Amersfoort en Utrecht.
LOCATIE PROJECT
Provincie Utrecht
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Verschillende overheden verzamelen en beheren gegevens over de kwaliteit van de ondergrond. Op dit moment is het bij de Provincie Utrecht, maar ook bij gemeentes en milieudiensten binnen onze Provincie niet mogelijk om vanuit één informatiesysteem een volledig beeld te krijgen over de kwaliteit van de ondergrond op één locatie. Het databeheer is versnipperd aanwezig bij diverse overheden en dat beïnvloedt de actualiteit en kwaliteit van de data in negatieve zin.

Naast Europese en landelijke beleidsontwikkelingen (verdrag van Aarhus, E-government, Inspire-richtlijn)) maakt met name de toekomstige vorming van de regionale uitvoeringsdienst (RUD) het noodzakelijk om alle bodemdata van de Provincie, gemeentes en milieudiensten samen te voegen (het vormen van een zogenaamde 1-locatielijst). Dit is tot op heden niet geslaagd bij de Provincie Utrecht vanwege onder andere draagvlak bij de Provincie en betrokken gemeentes.
Het doel van het ILB-2 project was om naast een inventarisatie hoe bodeminformatiebeheer is geregeld bij verschillende gemeentes ook draagvlak te creëren bij deze gemeentes voor dit project om bodemdata te gaan samenvoegen. Met behulp van ILB-2 is geprobeerd een nieuwe impuls te geven aan dit bestaande project.
THEMA
Bodemverontreiniging
HANDELING
Communicatie, Informatie-uitwisselen
VERWACHTE OUTPUT
Data en informatie
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid
SUCCES/FAALFACTOREN
Op dit moment kost het veel tijd en geld om in- en externen van informatie te voorzien. Hierop zou, na investering, fors kunnen worden bespaard. Er zijn voorbeelden van andere provincies waar alle vragen zonder tussenkomst van een ambtenaar kunnen worden afgehandeld.
SAMENVATTING PROJECT
De aanleiding voor het ILB-2 project was om meer duidelijkheid te krijgen of en hoe het project om gegevens over bodemkwaliteit samen te voegen (vormen van de 1-locatielijst) georganiseerd en gefinancierd kan worden. Verder was een doel om per gemeente te inventariseren wat de huidige stand ter techniek met betrekking tot bodeminformatiesystemen is en na te gaan of er voldoende ambtelijk draagvlak is bij de betrokken gemeentes. Met behulp van ILB2 is geprobeerd een nieuwe impuls te geven aan een bestaand project waarvan het eerder niet is gelukt om tot een volledige afronding te komen.

Redenen om tot uitwisseling van gegevens te komen waren er al, omdat gegevensuitwisseling leidt tot een beter en completer beeld, verbetering van de efficiëntie in dienstverlening en richting de klant duidelijker is (1 loket). De vorming van de RUD zet het bodeminformatiebeheer in een ander daglicht, waarbij de noodzaak om tot een 1-locatielijst te komen alleen maar is toegenomen.

Omdat bodeminformatiebeheer geen wettelijke taak is, is het van belang de juiste argumenten te hebben om het onderwerp te agenderen: ambtelijk en daarna bestuurlijk. Argumenten die een rol kunnen spelen om te agenderen zijn: efficiency (op jaarbasis scheelt het 40 tot 45 fte wanneer bodeminformatie gedigitaliseerd is en goed toegankelijk), samenwerking (kennis, gemeentegrensoverschrijdende zaken bundelen, zoals BKK’s) en vernieuwing (gebiedsgericht grondwaterbeheer, WKO, archeologie, aardkundige waarden, beheergevallen met contour etc. ook opnemen).
Verder is tijdens de bijeenkomst geconcludeerd dat het zinvol is om gezamenlijk met alle betrokken overheden op te trekken en een beeld te gaan vormen over het bodeminformatiebeheer binnen de Provincie Utrecht er uit moet gaan zien. De rol van de RUD en de aansluiting van de taakuitvoering van de RUD op het huidige informatiebeheer is daarin een belangrijke om mee te nemen. Wensen, noodzakelijkheden en nut en noodzaakdiscussies zullen gevoerd moeten worden en een visie moet worden geformuleerd. Een eerste stap is om aan te sluiten bij de nog op te richten ICT werkgroep ten behoeve van de RUD.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Geen
PROGRAMMA
ILB