Detailgegevens

Illustratie bij pilot Oranjepolder Westland

PROJECTNAAM
Oranjepolder Westland
CODE
DP3
UITVOERENDE PARTIJEN
Hoogheemraadschap van Delfland en gemeente Westland
LOCATIE PROJECT
Zuid-Holland (Westland)
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
De doelstelling van de proeftuin is het oplossen van de wateropgave in combinatie met herstructurering van de glastuinbouw en andere ruimtelijke ontwikkelingen in de polder en mogelijk ook in combinatie met ontwikkelingen in de naastgelegen Oranjebuitenpolder.
THEMA
Afdekking bodem, Grondwater, Waterbergend vermogen
HANDELING
Gebiedsontwikkeling
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking, Klimaatverandering
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Tijdens de twee atelierdagen zijn de belangrijkste betrokken partijen en belanghebbenden bijeen geweest om de bestaande problemen in de Oranjepolder met elkaar te delen én om verschillende oplossingsstrategieën te benoemen. Door verschillende disciplines en invalshoeken met elkaar in gesprek te laten gaan zijn realistische oplossingen benoemd die door het Hoogheemraadschap van Delfland en de Gemeente Westland verder worden uitgewerkt. Door deze andere (innovatieve) manier van aanpak hebben we een beter inzicht gekregen in de waterproblematiek en de mogelijke oplossingen binnen de specifieke locatie van de Oranjepolder. Dit komt door vooraf en in gezamenlijkheid hierover met tuinders, bewoners, specialisten en overheden in overleg te treden. Nu is het zaak de volgende stap te zetten om met deze kennis en oplossingsrichtingen de meest kansrijke oplossingen te benoemen en uiteindelijk in uitvoering te krijgen. Hiervoor staan de Gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland aan de lat.
PROJECTENWEBSITE
https://deltaprogramma.pleio.nl/pages/view/7292872/12-oranjepolder
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
Deltaprogramma