Detailgegevens

PROJECTNAAM
Kennisvergroting bodemenergie, interferentie, beleidsregels en Besluit bodemenergie
CODE
ILB-2-7
UITVOERENDE PARTIJEN
Regio Utrecht, Gemeente Zeist, Veenendaal, Utrechtse Heuvelrug, de Bilt, Bunnik, Rhenen, Renswoude, Wijk bij Duurstede, Vianen, Montfoort, Oude Water, Woerden, Stichtse Vecht, IJsselstein, Nieuwegein, Houten, Soest, Leusden, provincie Utrecht, Omgevingsdienst Utrecht
LOCATIE PROJECT
Utrecht (regio stad Utrecht)
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Wat willen we bereikt hebben op 31 december 2012?
  • Na afronding van het project kan elke gemeente een wel overwogen keuze maken of (en waar en wanneer) zij interferentiegebieden aan wil wijzen en of hiervoor beleidsregels wel/niet wenselijk en doelmatig zijn.
  • Deelnemende gemeenten hebben kennis van het besluit bodemenergiesystemen en zijn voorbereid op de nieuwe taak.
THEMA
Bodemenergie/wko, Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Beleidvorming, Bodem en energievoorziening, Informatie-uitwisselen
VERWACHTE OUTPUT
Afweging(smodel), Handleiding, Stappenplan
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
Een succesfactor is dat 18 gemeenten meedoen (en niet alle gemeenten zijn bij ons aangesloten). Dit komt doordat de provincie ons projectplan had doorgestuurd naar de gemeenten. Dus een succesfactor is: gebruiken van bestaand netwerk (in dit geval het RAAM netwerk van de provincie Utrecht).
SAMENVATTING PROJECT
Het Besluit bodemenergie geeft mogelijkheid om interferentiegebieden aan te wijzen. Bekeken wordt in hoeverre het noodzakelijk is om binnen de regio interferentiegebieden aan te wijzen en beleidsregels op te stellen. Daarnaast worden de deelnemende gemeenten door kennisoverdracht bekend gemaakt met het Besluit bodemenergie en de bijbehorende gemeentelijke taken. Het project is onderverdeeld in drie deelprojecten:
  • implementatie bodemenergie: het maken van stroomschema’s en afspraken. Op welke wijze handelt de gemeente vanaf 1 juli 2013 melding gesloten bodemenergiesystemen af;
  • communicatie: inventarisatie van gesloten bodemenergiesystemen, ontwikkelen van hulpmiddelen om gebruik van bodemenergie te stimuleren, organiseren tussentijdse workshop en eindsymposium;
  • afweging interferentiegebieden Verzamelen van harde en zachte data die als input dienen voor het afwegingskader. Het eindproduct is een advies om wel of geen beleidsregels op te stellen en de wijze waarop dit verankerd kan worden.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Symposium voor gemeenten en provincie Utrecht. Op verzoek presentatie extern.
PROGRAMMA
ILB