Detailgegevens

PROJECTNAAM
Verbreding bodemverbredingsthema's t.b.v. actualisatie regionale bodembeleidsplannen.
CODE
ILB-2-9
UITVOERENDE PARTIJEN
Alle Groninger gemeenten/waterschappen/provincie
LOCATIE PROJECT
Alle Groninger gemeenten/waterschappen/provincie
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Het op de agenda zetten en verkennen van bodemverbredingsthema's, zodat deze bij de actualisatie van regionale bodembeleidsplannen meegenomen kunnen worden.
THEMA
Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Beleidvorming, Gebruik van de ondergrond, Transitie van bodem naar ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Handleiding
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies, Waterschappen
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
Succesfactor: het inzetten van de verbreding van bodemthema's. Faalfactor: concluderen dat er te weinig animo is, om de verbreding ook in de actualisatie van de bodembeleidsplannen door te voeren.
SAMENVATTING PROJECT
In 2010 heeft de provincie Groningen de bodemvisie ‘Geef bodem de ruimte’ vastgesteld. De hierin beschreven thema’s kunnen hiertoe nader verkend worden, zodat voor de langere termijn vastgesteld kan worden welke ontwikkelingen op bodemgebied binnen de diverse regio’s relevant zijn. Binnen deze thema’s krijgt de ondergrond specifiek de aandacht. Bij deze aanvraag dient er aandacht te zijn voor de verschillen per regio cq. gemeenten. Vanwege (lokale) omstandigheden en wensen kan het zo zijn, dat het vervolg voor wat betreft uit te werken onderwerpen en/of prioritering voor de regio's en/of gemeenten anders kan zijn. Als eindproduct verwachten we een overzicht van welke thema’s tijdens de actualisatie van het bodembeleidsplan verder uitgewerkt gaan worden en binnen welke reikwijdte (korte termijn/lange termijn). Na de afronding van het ILB-traject ligt er een grote aanzet (actieplan) tot de verdere uitwerking van de actualisatie van bodembeleidsplannen voor alle Groninger gemeenten.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Geen
PROGRAMMA
ILB