Detailgegevens

PROJECTNAAM
Visie op de ondergrondgemeente Zuidplas en bewustwording ondergrond
CODE
ILB-2-12
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeenten Gouda, Zuidplas,Waddinxveen, Boskoop, Bodegraven-Reeuwijk, Vlist, Bergambacht, Schoonhoven, Nederlek, Oudekerk en Delft
LOCATIE PROJECT
Regio Midden-Holland, Zuid-Holland
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
  • Het regelen/ordenen van bodemenergiesystemen en het gebruik van het grondwater, voor zover dit de bevoegdheid van de gemeente is
  • Het opstellen van een ondergrondagenda en handreiking voor de ondergrond voor de gemeente Zuidplas
  • Bewustwording creëren voor de overige gemeenten door middel van een “masterclass”
THEMA
Bodemenergie/wko, Drink-proceswater, Grondwater, Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Beleidvorming, Gebruik van de ondergrond, Grondwaterbeheer, Transitie van bodem naar ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Afweging(smodel), Beslissing ondersteunend systeem, Data en informatie, Handleiding
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies, Waterschappen
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Energievoorziening, Voedselproductie
SUCCES/FAALFACTOREN
Draagvlak bij bestuur en gemeentelijke RO-ers. Afstemming met mede-overheden en gebruikers van het grondwater (glastuinbouw).
SAMENVATTING PROJECT
Om gemeenten bewust te maken van het belang van de ondergrond bij ruimtelijke ontwikkelingen is een Masterclass georganiseerd. De belangstelling was dermate dat dit over 2 dagen moest worden uitgespreid.Daarnaast is voor de gemeente Zuidplas een apart traject doorlopen: middels enkele werksessies met RO-ers zijn de kansen die de ondergrond biedt benoemd en zijn factsheets en kaarten opgesteld die de RO-ers kunnen gebruiken in hun werk. Vervolgens is ingezoomd op het grondwater: dit wordt in de gemeente intensief gebruikt door de glastuinbouw voor verwarming van kassen (bodemenergie) en gietwatervoorziening (grondwateronttrekking, brijnlozingen, infiltratie hemelwater). De Bodemladder van de provincie Zuid-Holland is gebruikt als instrument om te komen tot een zekere ordening van de ondergrond. Er zijn interferentiegebieden aangewezen en er zijn beleidsregels voor gesloten bodemenergiesystemen opgesteld.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Volgt later
PROGRAMMA
ILB