Detailgegevens

PROJECTNAAM
Opstellen van (gemeentelijke) ondergrondagenda's: Verbreding van het bodembeleid en verdieping van het ro-beleid in Zuid-Holland Zuid (Implementatie AmvB Bodemenergiesystemen).
CODE
ILB-2-13
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeenten Alblasserdam, Binnenmaas, Comstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Graafstroom, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Liesveld, Nieuw Lekkerland, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik, Zwijndrecht, Provincie Zuid-Holland
LOCATIE PROJECT
Zuid-Holland(Werkgebied omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid)
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
De AMvB Bodemenergiesystemen wordt 1 juli 2013 van kracht. Deelname aan ILB2 had voor de regio aanvankelijk als primair doel om deze AMvB te implementeren. Hierbij werd onder meer gedacht aan het opstellen van beleid (bijvoorbeeld een masterplan Bodemenergiesystemen). Bij de implementatie diende dan rekening te worden gehouden met het belang van de overige aspecten in de ondergrond. Het secundaire doel van deelname aan ILB2 zou daarbij dan ook het opstellen van een breder masterplan voor de ondergrond zijn op langere termijn (uiterlijk 2014). Gaandeweg is echter gebleken dat voor wat betreft bodemenergie eigenlijk geen behoefte was aan een impuls. Vanwege de reeds binnen OZHZ aanwezige kennis, bleek de regio meer gebaat bij specifiek technisch-inhoudelijke hulp. Die is buiten het ILB om gevonden bij een extern adviesbureau en de implementatie is inmiddels in volle gang. De echte impuls heeft voor de regio dan ook vooral plaatsgevonden binnen het secundaire doel (ondergrond). In feite zou je kunnen stellen dat de beide doelen met elkaar zijn verwisseld. Voor wat betreft het ondergrondtraject is in overleg met de ILB-adviseur gekozen voor een, binnen het ILB-traject, haalbare doelstelling. In eerste instantie zal worden ingezet op het creëren van draagvlak en bewustwording voor én over de ondergrond. En als einddoel voor het ILB zal met gemeenten samen een ondergrondagenda worden opgesteld. De doelstelling voor de langere termijn (het opstellen van een bredere visie/masterplan ondergrond) blijft nog als stip aan de horizon staan, maar is praktisch gezien niet haalbaar voor het huidige ILB-traject.
THEMA
Archeologie, Bodemenergie/wko, Ondergronds ruimtegebruik, Waterbergend vermogen
HANDELING
Beleidvorming, Gebruik van de ondergrond, Opstellen nota bodembeheer/bodemvisie, Transitie van bodem naar ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Beleidsdocument, Data en informatie
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking, Milieu en gezondheid, Klimaatverandering, Energievoorziening, Voedselproductie, Natuur
SUCCES/FAALFACTOREN
Om het bodembeleid te verbreden en het ro-beleid te verdiepen is niet alleen het bestaande milieu- en bodemnetwerk belangrijk, maar juist ook de werkvelden (m.n. ro) daarbuiten. In de regio Zuid-Holland Zuid is het ILB vanuit bodem opgestart. De uitdaging is echter geweest om ook buiten de bestaande netwerken de handen op elkaar te krijgen voor de gewenste verbreding en verdieping. Daarbij is het vooral uitdagend om je te leren verplaatsen in de denkkaders en opgaven binnen die andere netwerken en te bedenken hoe je hieraan, vanuit de ondergrond, een bijdrage kan leveren.
In de regio is ervoor gekozen aansluiting te zoeken bij maatschappelijke/politieke agenda's waaruit opgaven volgen die voor een gehele gemeentelijke (of subregionale) organisatie als uitgangspunt dienen (bijv. het vergroten van de leefbaarheid in de binnenstad). Door hier te starten en stapje voor stapje met elkaar af te pellen welke ondergrondthema's hierbij een rol spelen en wat voor kansen daarin liggen, creër je hopelijk genoeg draagvlak en bewustwording om de gewenste verbreding en verdieping in gang te zetten.
Een hele belangrijke succesfactor hierin is al vroeg de samenwerking op te zoeken en met een brede bril proberen te blijven kijken. In Zuid-Holland Zuid zijn van het begin af aan steeds alle gemeenten betrokken in het ondergrondtraject en is het een leerproces wat gezamenlijk wordt doorlopen. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid treedt hierbij op als facilitator. Daarin ligt echter ook meteen een risico. OZHZ is geen beleidsmakende organisatie en heeft daarin ook geen beslissingsbevoegdheden, maar treedt alleen faciliterend op. Het in de toekomst beleidsmatig bekrachtigen van de verbreding van het bodembeleid en verdieping van het ro-beleid heeft OZHZ dan ook niet in de hand.
SAMENVATTING PROJECT
Primaire doel was de implementatie van de AMvB Bodemenergie door het opstellen van beleid (bijvoorbeeld Masterplan bodemenergie). Secundaire doel (op langere termijn) was het opstellen van bijvoorbeeld een masterplan voor de ondergrond. Gaandeweg zijn deze doelen echter met elkaar verwisseld. De implementatie heeft vooral buiten het ILB om plaatsgevonden en de focus heeft gelegen op het ondergrondtraject; met name bewustwording en draagvlak creëren én het opstellen van ondergrondagenda's (gepland juni-juli). Binnen de regio zal verder gewerkt worden met gemeenten en overige belanghebbenden in het, waar nodig, vertalen van de ondergrondagenda's in visies/masterplannen en hopelijk uiteindelijk in beleid om de gewenste verbreding en verdieping te bekrachtigen. OZHZ wil gemeenten (subregio's) daarmee vertrouwd maken met een extra ruimtelijke dimensie ('de ondergrond') binnen hun grondgebied waaruit ze oplossingen kunnen halen voor het realiseren van de opgaven uit de maatschappelijke/politieke agenda.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Gedurende het ILB traject is sowieso gebruikt gemaakt van diverse werksessies en bijeenkomsten voor de betreffende gemeenten. In principe hopen we dat de betrokkenen met de opgestelde ondergrondagenda’s binnen hun eigen organisaties aan de slag gaan om hier verder handen en voeten aan te geven. OZHZ is uiteraard bereid om ook in de toekomst in deze trajecten te helpen en op te treden als facilitator. Daarbij kan gedacht worden aan interne en externe voorlichtingsbijeenkomsten, workshops, presentaties etc.
Ook kan OZHZ, in overleg, vertellen aan andere regio’s, gemeenten etc. over het proces wat hier in de regio wordt doorlopen op het gebied van ondergrondagenda's.
Voor wat betreft de Implementatie AMvB bodemenergiesystemen heeft OZHZ inmiddels de samenwerking opgezocht met de overige RUD's in Zuid-Holland. Daarnaast is OZHZ in gesprek (geweest) met Agentschap.NL, Ministerie van I&M en SIKB om te bekijken of dat wat in de regio Zuid-Holland Zuid wordt ontwikkeld ook landelijk is te gebruiken. Mogelijkerwijs worden enkele beleidsinstrumenten aan de nieuwe HUM/BUM toegevoegd.
PROGRAMMA
ILB