Detailgegevens

Illustratie bij pilot Omgeving Schokland-Nagele

PROJECTNAAM
Omgeving Schokland-Nagele
CODE
DP4
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeente Noordoostpolder, Waterschap Zuiderzeeland
LOCATIE PROJECT
Flevoland (Schokland - Nagele)
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Zoeken naar integrale oplossingsrichtingen voor de wateropgave in een gebied dat te maken heeft met bodemdaling.
THEMA
Bodemdaling, Ecosysteemdiensten, Waterbergend vermogen
HANDELING
Beleidvorming, Gebiedsontwikkeling, Gebruik van ecosysteemdiensten, Klimaatadaptatie
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking, Klimaatverandering, Voedselproductie
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
De bodemdaling rondom Schokland maakt de wateropgave urgent. Waterschap Zuiderzeeland zag voor de wateropgave echter geen meekoppelmogelijkheden met ruimtelijke ontwikkelingen. Het W+R atelier biedt voor het waterschap en de gemeente een unieke mogelijkheid om een start te maken met integrale gebiedsontwikkeling. De uitkomsten van dit atelier zijn:
  • vergroting oppervlak open water om wateroverlast te voorkomen;
  • introductie van nieuwe functies: extensieve recreatie op water en land;
  • landbouw als belangrijke economische drager;
  • behoud van kernkwaliteit: open landschap: kleinschalige functiewijziging mogelijk.
PROJECTENWEBSITE
https://deltaprogramma.pleio.nl/file/view/4642042/schoklandnagelepdf
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
Deltaprogramma