Detailgegevens

PROJECTNAAM
Samenwerkingsverband Milieutaken Oosterschelderegio (gedeeltelijk). Project: Verbreding bodembeleid (ondergrond)
CODE
ILB-2-18
UITVOERENDE PARTIJEN
Samenwerkingsverband Milieutaken Oosterschelderegio (gedeeltelijk). Gemeenten Tholen, Reimerswaal, Kapelle, Goes en Noord-Beveland, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen.
LOCATIE PROJECT
Zeeland (Oosterschelderegio) Noord- en Zuid Beveland (gedeeltelijk) en Tholen
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
De verbreding van het bodembeleiddaadwerkelijk oppakken, gebruikmakend van de resultaten van het SKB-project Afwegingskader ondergrond (waarin Zeeland heeft geparticipeerd). Binnen ILB-2 hebben wij ons met name gericht op fase 1 (bewustwording/oriëntatie) en fase 2 (aansluiting zoeken) uit het ontwikkelmodel.
THEMA
Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Transitie van bodem naar ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Stappenplan
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies, Waterschappen
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking, Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
Succesfactoren: De overleggen, zowel ambtelijk als met bestuurders, waren constructief. Naast bodem waren daar ook andere vakdisciplines bij betrokken. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk uitgewerkt eindrapport.
Een faalrisico betreft de beperkte tijdsbeschikbaarheid van medewerkers van aanpalende beleidsvelden. Daarnaast zal voor het vervolg nog het nodige budget beschikbaar moeten worden gesteld.
SAMENVATTING PROJECT
De ILB-2 heeft goed voorzien in de behoefte van de regio. Evenals ILB-1 is ILB-2 een goed initiatief geweest, waardoor wij als relatief “kleinere organisaties” op een effectieve en constructieve wijze weer samen hebben kunnen werken wat geleid heeft tot een gezamenlijk eindrapport. In dit ILB2-traject zijn met name fase 1 (bewustwording/oriëntatie) en fase 2 (aansluiting zoeken) uit het ontwikkelmodel uitgewerkt. Er is inmiddels wel bij andere vakdisciplines meer begrip voor de ondergrond verkregen, maar een verdieping/ verbreding binnen de eigen organisaties is nog nodig voor de interactie tussen werkveld bodem en werkveld RO. Er zullen per organisatie binnen de diverse werkvelden, zoals RO, nog bodemagenda's moeten komen. Omdat binnen dit project vanuit verschillende disciplines gezamenlijk doelen zijn geformuleerd, draagt dit bij aan het verder gezamenlijk afwegen en invullen van de verbreding van het ondergrondbeleid.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Voor het vervolg is de inzet om tot een concreet actieprogramma per gemeente te komen en voor het samenwerkingsverband SMO, die bestuurlijk (B&W) worden vastgesteld en ter informatie naar de Gemeenteraden gaan. Het eindrapport wordt gepubliceerd en is vrij beschikbaar. Hiermee kan aan de weg getimmerd worden (interne en externe presentaties, schrijven artikel) en kan input in discussies zijn.
PROGRAMMA
ILB