Detailgegevens

PROJECTNAAM
Ecosysteemdiensten onder de aandacht brengen van gemeenten, waterschappen en provincie
CODE
ILB-2-21
UITVOERENDE PARTIJEN
Bodemberaad Drenthe
Gemeenten: Assen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld
Waterschappen: Hunze en Aa's, Noorderzijlvest, Reest en Wieden.
Provincie: Drenthe.
LOCATIE PROJECT
Drenthe (samenwerkingsverband Drenthe)
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Voor het thema’s ecosysteemdiensten hebben we in Drenthe gebruik maken van de standaardaanpak, maar dan wel helemaal toegespitst op de Drentse situatie, waarin natuur en landbouw belangrijke waarden zijn. Na het ontdekken van wat de ecosysteemdienstenbenadering voor de eigen regio inhoudt, hebben we aan de hand van praktijkvoorbeelden laten zien wat dit zoal voor ons kan betekenen.
THEMA
Draagkracht, Ecosysteemdiensten, Waterbergend vermogen
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten, Grondwaterbeheer, Transitie van bodem naar ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Handleiding
DOELGROEPEN
Gemeenten, Waterschappen, Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Klimaatverandering, Natuur, Voedselproductie
SUCCES/FAALFACTOREN
Succesfactoren:
• Een impuls vanuit het Rijk is een stimulans waar je niet zomaar om heen kunt.
• Zorg dat je een aanjager hebt en houdt. Iemand die in staat is een netwerk te organiseren en dit bij elkaar te houden
• Het met met en door de mensen uit de regio zelf laten organiseren geeft veel betrokkenheid
• Betrek andere parijen, diciplines en werkvelden er bij.
• Sluit aan bij eigen ervaringen/praktijk.
• Betrek bestuurders er bij.

Faalfactoren:
• Geen aanjager/trekker.
• (Bestuurlijke) prioriteit ligt ergens anders.
SAMENVATTING PROJECT
Voor het thema ecosysteemdiensten en ondergrond hebben we gebruik gemaakt van de ILB-adviseur om ons iets te vertellen over het onderwerp, om er vervolgens zelf mee aan de slag te gaan. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van ons bodemnetwerk, het zogenaamde bodemberaad. Dit netwerk hebben we flink uitgebreid door ook naast de gemeenten ook waterschappen aan te schrijven en vooral ook een beroep te doen op 'bodemmers' vanuit andere disciplines zoals ruimtelijke ontwikkeling en water.

Na het 'ontdekken' van wat de ecosysteemdiensten-benadering voor de eigen regio inhoudt, hebben een aantal gemeenten en waterschappen zelf gezorgd voor de verdere verbreding door 2 praktische workshops met veldbezoek voor het netwerk te organiseren.
Doelstelling is kennis op het gebied van Ecosysteemdiensten, ondergrond en aanverwante bodemthema's binnen gemeenten, waterschappen en provincie verder te verbreden. We menen door een netwerk aan bodem- en RO-specialisten met elkaar te verbinden hiermee een eerste goede stap is gezet. Uiteindelijk willen we bereiken dat specifieke bodemkennis over ecosysteemdiensten en ondergrond nadrukkelijker wordt meegenomen bij de ruimtelijke ontwikkelingen. Een door het netwerk op te stellen visie en plan van aanpak ligt dan ook voor de hand.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Geen
PROGRAMMA
ILB