Detailgegevens

PROJECTNAAM
Quick scan ondergrond en ecosysteemdiensten Breda
CODE
ILB-2-23
UITVOERENDE PARTIJEN
SBNS, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen, WKO installateurs, kabel- en leidingeigenaren, waterschap en andere gemeentelijke afdelingen.
LOCATIE PROJECT
Stationsgebied Breda
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
‘Er wordt veel gesproken over de ondergrond, maar zijn er nu daadwerkelijk zoveel kansen? Laten we eens een Quickscan Ondergrond uitvoeren voor een groot project.’ Dit was de achterliggende gedachte die de aanleiding vormde voor de pilot.Het doel is dan ook: bezien welke kansen en bedreigingen de ondergrond herbergt in het Bredase stationsgebied, daarnaast bezien welke meerwaarde ecosysteemdiensten kunnen leveren in de gebiedsontwikkeling. Hiervoor wordt in grote lijnen de Triple-O aanpak gevolgd.
THEMA
Ecosysteemdiensten, Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Gebiedsontwikkeling
VERWACHTE OUTPUT
Afweging(smodel), Stappenplan
DOELGROEPEN
Gemeenten, Projectontwikkelaars, Drinkwaterbedrijven
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking, Klimaatverandering
SUCCES/FAALFACTOREN
Geen kansen/problemen:
Ondergrondse kansen en bedreigingen worden inzichtelijk gemaakt. Er is altijd een kans aanwezig dat er geen substantiële voordelen te behalen zijn vanuit de ondergrond. In dat geval is het proces en verkregen overzicht de meerwaarde van de pilot.
Tijd: Er wordt een quick-scan uitgevoerd op een lopend project. Er bestaat een kans dat sommige onderdelen van het project al zijn uitgevoerd, of vastgelegd in bestekken of contracten, waardoor een advies 'te laat' komt, en niet meer kan worden meegenomen in het project. In dat geval is het een les voor een volgend project.
SAMENVATTING PROJECT
Het stationsgebied in Breda wordt momenteel opnieuw ingericht. Het gebied gaat op de schop, om plaats te maken voor een kwalitatief hoogstaande stedelijke ruimte inclusief een nieuw station. In het gebied speelt enorm veel in de ondergrond; van verontreiniging tot bodemenergie en kabels/leidingen. Hoe kunnen we in dat gebied bodembeheer, bodem- en gebiedsfuncties en ruimtelijke inrichting met elkaar verbinden en zo winst en duurzaamheid met elkaar verbinden? Daar is een ruim afwegingskader voor nodig.
Enkele resultaten:
  • Groen en water. Door meer groen en onverhard oppervlak kan de afvoer van hemelwater beperkt worden, zijn dure maatregelen niet nodig.
  • Combinatie WKO en grondwaterverontreiniging. De optimale diepte voor WKO is 120 meter, de grondwaterverontreiniging zit op ca. 20 m-mv op een slecht doorlatende laag. Er is dus alleen invloed tijdens aanleg WKO-installatie.
  • Ecosysteemdiensten. In de ondergrond: kan de grondwaterstroming bijdragen aan de afbraak van verontreiniging. Bovengronds kan het bijdragen aan de bestrijding van hittestress, beleving, gebiedswaarde en luchtkwaliteit e.d.
  • Bodemenergie: WKO en Geothermie. Er is een grotere energiepotentie dan tot dusver is gedacht. Men kan diepere lagen aanspreken en warmte/koude via systemen combineren. De helft van de installatiekosten kan bespaard worden.
  • Grondstromenbeheer, door de 80.000 m3 her te gebruiken binnen het gebied kan flink bespaard worden. Dit biedt milieuhygiënisch, civieltechnisch kansen = voordeel CO2 en €
  • Bodemverontreiniging. Er is een betere, minder intensieve en minder kostbare aanpak mogelijk. Dit biedt kansen voor ander bodembeleid in heel Breda, een kostenreductie en het reduceren van barrières voor nieuwe ontwikkelingen.

De Quick-scan ondergrond en ecosysteemdiensten heeft duidelijk gemaakt dat er financiële en duurzame kansen in de ondergrond verborgen zijn. Door een andere aanpak kan aanzienlijk bespaard worden, is het milieu gediend en kan er een meerwaarde geleverd worden aan de gebiedsontwikkeling.
PROJECTENWEBSITE
-
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Geen
PROGRAMMA
ILB