Detailgegevens

PROJECTNAAM
Sprokkelbosch op de kaart
CODE
ILB-2-24
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeente Den Bosch, Waterschap Aa en Maas
LOCATIE PROJECT
Den Bosch
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Het Sprokkelbosch is een waardevol, maar verrommeld en verdroogd buitengebied van ’s-Hertogenbosch. Hier verminderd van het belang van de landbouw, wat ruimte schept voor nieuwe functies en inrichting.Verwacht wordt dat er mogelijkheden zijn om het afkoppelen van hemelwater in de naastgelegen wijk Kattenbosch (Rosmalen, gemeente ’s-Hertogenbosch) uit te voeren als een ecosysteemdienst in de vorm van verdrogingsbestrijding en/of waterberging in Sprokkelbosch. Dit wordt geïntegreerd met herstel van het historische watersysteem en herinrichting van het gebied, gericht op de ecologische, en cultuurhistorische waarden en de huidige en toekomstige functies van het gebied.
THEMA
Ecosysteemdiensten, Verdroging, Waterbergend vermogen
HANDELING
Gebiedsontwikkeling, Gebruik van ecosysteemdiensten, Grondwaterbeheer
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking, Natuur
SUCCES/FAALFACTOREN
De gemeente heeft hier geen grondposities en fungeert daardoor voornamelijk als facilitator en ondersteuner van lokale initiatieven. Er is een actieve en kritische bewonersvereniging in het gebied.
SAMENVATTING PROJECT
Het Sprokkelbosch is waardevol maar verrommeld en verdroogd buitengebied. Nu bekijken welke nieuwe inrichting en functies gekozen kunnen worden om de natuurwaarden en de sociale cohesie in het gebied te versterken. Bijvoorbeeld het afkoppelen hemelwater van naastgelegen wijk Kattenbosch en uitvoeren als ecosysteemdienst in de vorm van verdrogingsbestrijding en/of waterberging. Dit gaat samen met herstel van historische watersystemen en herinrichting van gebied. Ter verkenning na de kansen en wensen zijn bewoner, gebruikers en belanghebbenden in het gebied geïnterviewd. Dit zal verder uitgewerkt worden in samenwerking met deze lokale betrokkenen.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Geen
PROGRAMMA
ILB