Detailgegevens

PROJECTNAAM
Bodemfuncties en ecosysteemdiensten in gebiedsontwikkelingen
CODE
ILB-2-25
UITVOERENDE PARTIJEN
Regioverband Walcheren, Schouwen-Duiveland en Borsele. Gemeenten Veere, Vlissingen, Middelburg, Schouwen-Duivenland en Borsele, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen.
LOCATIE PROJECT
Zeeland (Regioverband Walcheren, Schouwen-Duivenland en Borsele)
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
De ambitie/doelstelling is dat de kansen van bodemfuncties breed onderkend en gewaardeerd worden en daardoor een plaats in gebiedsontwikkelingen krijgen. Wij willen dus doorpakken met ons al vastgestelde verbreed bodembeleid en het nadrukkelijker koppelen met economische en maatschappelijke waarde. Duurzame benutting van het natuurlijk kapitaal.
THEMA
Aardkundige waarden, Biodiversiteit, Draagkracht, Ecosysteemdiensten, Waterbergend vermogen
HANDELING
Communicatie, Gebiedsontwikkeling, Gebruik van ecosysteemdiensten, Klimaatadaptatie
VERWACHTE OUTPUT
Kennissite, Ontwerptafel, Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies, Waterschappen
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking, Klimaatverandering, Natuur, Milieu en gezondheid, Voedselproductie
SUCCES/FAALFACTOREN
Succesfactoren: intern binnen gemeenten, provincie en waterschap bewustwording (ambtelijk en bestuurlijk) van meerwaarde concept ecosysteemdiensten verkrijgen; initiatiefnemers in het gebied bewustmaken van de rol en de waarde van het ondergrondsysteem en hen in synergie laten optrekken binnen gebiedsprojecten.
SAMENVATTING PROJECT
Door middel van de ecosysteemdienstbenadering wordt het verbreed bodembeleid in een economische/maatschappelijke waarderingscontext geplaatst. Hierdoor kan de waardering van bodemfuncties in maatschappelijke opgaven in de genoemde gemeenten op gebied van recreatie, klimaat, energie, nieuwe dragers landelijk gebied, voedselvoorziening en een gezonde leefomgeving veel beter duidelijk worden en gecommuniceerd worden. De ambitie/doelstelling is dat de kansen van bodemfuncties breed onderkend en gewaardeerd worden en daardoor een plaats in gebiedsontwikkelingen krijgen. De pilot heeft zich enerzijds gericht op het groenbeheer van de openbare ruimte vanuit de invalshoek ecosysteemdiensten en anderzijds op het toepassen van ecosysteemdiensten in het landelijk gebied met initiatiefnemers in het gebied. Er zijn waardevolle contacten met het netwerk van groenbeheerders gelegd en een gebiedsproject in het landelijk gebied gaat als vervolg op deze pilot in de steigers worden gezet.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Interactie met collega's en potentiele gebruikers van ecosysteemdiensten. Organiseren bestuurlijke betrokkenheid.
PROGRAMMA
ILB