Detailgegevens

PROJECTNAAM
Duurzaam gebruik van de ondergrond in Zaanstad
CODE
ILB-2-28
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeente Zaanstad
LOCATIE PROJECT
Zaanstad, met casus Hemmes terrein.
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Het doel is gedurende de pilot veranderd ten opzichte van de start van het ILB traject. Geïnventariseerd is:
 • Hoe wordt de ondergrond nu betrokken bij planvorming van bovengrondse ontwikkelingen?
 • Wat gaat er mis?
 • Wat moet er gebeuren (Plan van Aanpak hoe in 2013 vervolg te geven aan het gestarte traject).
 • Meerwaarde duurzaam bodemgebruik in complexe ontwikkelopgave zoals Hemmes terrein promoten en bekijken op welke manier de ervaringen voor andere ontwikkellocaties in Zaanstad kunnen worden toegepast.

Nader uit te werken:
 • procesbeschrijving duurzame benutting ondergrond,
 • verbeteren beschikbaarheid informatie,
 • verdienmodellen
THEMA
Ecosysteemdiensten, Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Gebiedsontwikkeling, Transitie van bodem naar ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Data en informatie, Praktijkvoorbeeld, Stappenplan, Verdienmodel
DOELGROEPEN
Gemeenten, Projectontwikkelaars
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
Succesfactoren:
 • Concreet aantonen wat er mis gaat als de ondergrond niet betrokken wordt bij bovengrondse ruimtelijke ontwikkeling.
 • Concreet aantonen wat de meerwaarde is van duurzaam gebruik van de ondergrond.
 • Breng het in de praktijk.
 • Ga praten met mensen en er blijken geen taalbarrières.
Faalfactoren:
 • Vooringenomen ideeën bij anderen dat duurzaam gebruik van de ondergrond leidt tot meer beleid, meer kosten, meer regels in relatie tot de bezuinigingsopgaven.
 • Weerstand tegen ondergronds bestemmen.
 • Investeringskosten liggen bij een andere partij dan die waar de baten liggen.
SAMENVATTING PROJECT
Twintig interviews met betrokkenen bij planvorming, projectmanagement, uitvoering en beheer hebben geleid tot inzichten mbt de huidige gang van zaken en verbeterpunten voor de toekomst. In het kader van de planvorming voor de herontwikkeling van het Hemmes terrein is een integrale startbijeenkomst gehouden over het betrekken van de ondergrond bij het ontwerp voor de bovengrond, met zowel bovengrondse als ondergrondse vakspecialisten, wat van grote meerwaarde is gebleken.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
Interne- en externe voorlichtingsbijeenkomsten, workshops enz.
PROGRAMMA
ILB