Detailgegevens

PROJECTNAAM
Boustienen
CODE
ILG-2
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Friesland
LOCATIE PROJECT
Provincie Friesland
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Het project wil bereiken dat:
  1. het bodembeleid wordt vertaald in een facilitaire rol met een breed maatschappelijk belang;
  2. er een complete, integrale bodemvisie ontstaat door het uitdiepen en verbreden van bodemthema's;
  3. er een met andere partijen gezamenlijke bodemvisie wordt geformuleerd;
  4. deze in de praktijk wordt toegepast en uitgetest in voorbeeldgebieden;
  5. de bodemvisie wordt vertaald in een digitale bodematlas;
  6. deze werkwijze (bodem integraal meenemen bij inrichting en beheer van gebieden) wordt vastgelegd in een 'receptenboek', dat breed toepasbaar is.
THEMA
Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Opstellen nota bodembeheer/bodemvisie, Transitie van bodem naar ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Handreiking
DOELGROEPEN
Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
-
SAMENVATTING PROJECT
De pilot gaat in op het in de praktijk uitwerken van de faciliterende rol van ‘bodem’, op basis van de Bodemvisie en de Bodematlas. De uitwerking in de praktijk wordt vastgelegd in een ‘receptenboek’, waarmee wordt beoogd dat iedereen die bezig is met inrichting en beheer van gebieden, het bodembeleid daarin integraal meeneemt. Tegelijkertijd wordt in de pilot de Bodemvisie, waarmee de provincie al een start mee heeft gemaakt en die in de pilot gaandeweg wordt opgesteld, getoetst aan de praktijk. De activiteiten binnen de pilot zijn de volgende:
  • selectie en verzameling informatie (met betrokkenen uit andere organisaties/disciplines, vraaggestuurd, thematisch);
  • integratie van gegevens (met betrokkenen uit andere organisaties/disciplines, rondom twee voorbeeldgebieden, maptables);
  • vertaling in receptenboek (applicatie-/hulpmiddelenontwikkeling, testen, faciliteren, gebruik bodeminformatie in RO-processen).
PROJECTENWEBSITE
-
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
ILG