Detailgegevens

PROJECTNAAM
Bodemdata voor dummies
CODE
ILG-5
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Drenthe
LOCATIE PROJECT
Provincie Drenthe
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
De pilot wil daarom bereiken dat bestaande bodeminformatie en –kennis dusdanig wordt ontsloten dat ook niet-bodemprofessionals en leken deze kunnen gebruiken. Dit levert een efficiëntieslag op voor zowel gebruikers als aanbieders (informatie wordt beter benut).
THEMA
Bodemenergie/wko, Bodemverontreiniging, Chemische kwaliteit, Delfstoffen, Grondverzet, Grondwater, Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Gebiedsontwikkeling, Informatie-uitwisselen
VERWACHTE OUTPUT
Data en informatie, Zoekapplicatie
DOELGROEPEN
Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
-
SAMENVATTING PROJECT
De huidige beschikbare bodeminformatie van de provincie is vaak versnipperd en inhoudelijk op het niveau van basisinformatie, waarmee het voor een eindgebruiker (niet zijnde een bodemspecialist) lastig is ermee uit de voeten te kunnen. De informatie is niet toegespitst op de eindgebruiker, het is voor de eindgebruiker niet altijd duidelijk welke informatie bij het maken van ruimtelijke afwegingen (bijv. binnen een m.e.r.) gebruikt moet worden. De activiteiten binnen de pilot zijn de volgende:
  • definitie informatievraag: welke bodeminformatie is er en wat kan ermee worden gedaan, hiaten?
  • definitie informatiebehoefte: aan welke bodemdata is behoefte, op welke wijze moet de data beschikbaar zijn, etc (d.m.v. een workshop). Pioritering mede op basis van beschikbaarheid data en te verrichten handelingen deze geschikt te maken (haalbaarheid binnen budget);
  • selectie en verzameling gegevensbestanden: provinciaal, DINO, etc;
  • ntegratie gegevens, o.a. opvragen meta-informatie en gegevensbestanden en integreren. Maken van kaarten in de gewenste vorm (in samenspraak actoren);
  • opstellen eindresultaat: opstellen gewenste eindproducten.
PROJECTENWEBSITE
-
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
ILG