Detailgegevens

PROJECTNAAM
Bodemdata voor relationele bodemstudies
CODE
ILG-6
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Drenthe
LOCATIE PROJECT
Provincie Drenthe
STATUS PROJECT
Nog opstarten
DOEL VAN HET PROJECT
Door het samenbrengen van bestaande bodemdata meer begrip krijgen in de samenhang tussen bodemparameters (en omgevingsfactoren) en dit begrip gebruiken om te sturen op duurzaamheidsbeleid.
THEMA
Ecosysteemdiensten
HANDELING
Afwegen potentie/haalbaarheidsstudie, Gebruik van ecosysteemdiensten
VERWACHTE OUTPUT
Beslissing ondersteunend systeem, Data en informatie, Rapport
DOELGROEPEN
Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Voedselproductie
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
De pilot gaat in op het meer inzicht krijgen in de relaties tussen verschillende bodemparameters en bodemgebruik (natuur, landbouw) en de invloed van mens en o.a. klimaat hierop. Zeer veel bodemdata wordt via meetnetten verzameld, deze pilot wil een stap verder gaan en de data gebruiken om processen die invloed hebben op de bodem of in de bodem spelen meer te begrijpen om daarmee sturing te kunnen geven aan bodemgebruik (bijv. natuurontwikkeling) via het provinciaal beleid. In de pilot zal het primair gaan over de mogelijke sturing op natuurontwikkeling door gegevens over bodem- en grondwaterkwantiteit en –kwaliteit beter in te zetten. Bestaande bodeminformatie wordt gebruikt om correlatiestudies te faciliteren en verbanden te leggen tussen bodemparameters en aanwezige vegetatie. Het resultaat van de pilot is een bodemdatasysteem waarin de gegevens van de provinciale meetnetten zijn gekoppeld. Het systeem is geschikt voor het uitvoeren van correlatiestudies. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan om de meetnetten structureel te koppelen (bijv. meenemen van meten grondwatertemperatuur in grondwatermeetnet omdat deze parameter voor natuur van belang is). De activiteiten binnen de pilot zijn de volgende:
  • definitie informatievraag: in een gehouden brainstorm zijn de eerste vragen geïdentificeerd, op basis van beschikbare data wordt bepaald welke vragen te behandelen zijn;
  • definitie informatiebehoefte: aan welke bodemdata is behoefte, op welke wijze moet de data beschikbaar zijn, welke correlatiestudies wil men kunnen uitvoeren, welke meetnetten zijn koppelbaar en hoe kan dit duurzaam worden gerealiseerd; d.m.v. een workshop;
  • selectie en verzameling gegevensbestanden: provinciaal, DINO, BoBi etc;
  • integratie gegevens, o.a. opvragen meta-informatie en gegevensbestanden en integreren; opstellen eindresultaat: opstellen bodemdatasysteem, voorstel voor duurzame koppeling meetnetten.
PROJECTENWEBSITE
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
PROGRAMMA
ILG